V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 548/QĐ-ttgtải về 9.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.31 Kb.
#22964


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 870/UBND-TH Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2011
V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg.

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3216/BTC-NSNN ngày 11/3/2011 về việc báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giớ ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện đình chỉ tham gia giao thông, UBND tỉnh Bình Định tổng hợp, báo cáo như sau:
- Tổng số xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia GT : 1.455 chiếc.

(Số xe được thẩm định đến hết ngày 31/3/2011)

- Nhu cầu kinh phí thực hiện : 8.799 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Trung ương đã tạm ứng thực hiện : 6.200 triệu đồng

+ Kinh phí đề nghị TW cấp bổ sung tiếp : 2.599 triệu đồng(Chi tiết theo phụ lục số 1, 2 kèm theo công văn này)

UBND tỉnh Bình Định báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính xét duyệt và bổ sung kinh phí còn thiếu là 2.599 triệu đồng để địa phương thực hiện.

Ngoài ra, do tình hình xét duyệt các đối tượng thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn gặp khó khăn vì thời gian để xác định đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và việc lập hồ sơ, giấy tờ của chủ phương tiện kéo dài. Nên hiện nay, địa phương vẫn còn xem xét, thẩm định tiếp đối tượng thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg. Do vậy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài chính gia hạn thêm thời gian và bổ sung kinh phí để địa phương thực hiện thẩm định và giải ngân hỗ trợ tiếp cho các đối tượng./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như trên; KT. CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH

- Các sở: TC, GTVT;- Lưu: VT, K17. (Đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Bìnhtải về 9.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương