VUÕ thuïY ÑAÊng lan chöÕ taâm trong thö phaùp nhaø xuaát baûn vaên hoùa thoâng tin haø noäI 2003 chöÕ taâm trong thö phaùp taùc giaû: vuõ thuïY ÑAÊng lan thö phaùPtải về 3.29 Mb.
trang8/28
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích3.29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

SONG NGUYEÂN

Y SA
NON XANH THÖÔØNG TÓNH TAÏI

Saùng chuû nhaät thaùng saùu. Toâi ñeán Kim Lieân Ni Töï vaø ñaõ ñöôïc haân haïnh dieän kieán Ni Sö Y Sa. Coâ laø moät caây buùt thö phaùp nöõ, trong soá hieám hoi hieän nay.Ñuùng nhö lôøi ñoàn ñaïi veà ñöùc ñoä, cuõng nhö phong caùch cuûa moät aån só. Coâ ñaõ kheùo leùo töø choái baèng moät caâu raát “Ñaïo” khi toâi ngoû yù môøi coâ vieát “suy nghó veà thö phaùp” cho cuoán saùch: “Coâ tu haønh, vieát thö phaùp vôùi Taâm khoâng “phaøm sôû höõu töôùng giai thò hö voïng” (taát caû nhöõng gì coù hình töôùng ñeàu khoâng thaät) coù gì ñeå vieát”?

Nghe theá, nhöng voán ñaõ chuaån bò haønh trang laø chöõ “nhaãn” neân toâi khoâng heà naûn loøng. Quaû nhieân, söï vieäc töôûng chöøng “saéc töùc thò khoâng” ñaõ chuyeån thaønh “khoâng töùc thò saéc”. Ñöôïc Ni Sö Y Sa dieãn ñaït qua “yù taïi ngoân ngoaïi”. Xin ñöôïc vieát ra ñaây ñeå gôûi ñeán baïn ñoïc:Tröôùc heát, laø quan nieäm veà teân goïi cuûa “böùc tranh chöõ”. Theo coâ, goïi noù laø “thö phaùp” seõ khoâng ñuû nghóa, maø phaûi goïi laø “buùt yù” môùi haøm taøng ñaày ñuû yù nghóa cuûa noù. Buùt yù ôû ñaây laø söï dieãn ñaït tö töôûng cuûa moãi ngöôøi khaùc nhau, saâu thaúm töø taâm hoàn vaø khoâng truøng laëp. Töø ñoù, ngöôøi thöôûng ngoaïn moãi laàn nhìn ngaém töøng böùc tranh chöõ laø moãi laàn tìm ra moät giaù trò môùi, gôïi cho hoï nhöõng nhaän thöùc khaùc nhau.THÖ PHAÙP Y SA

Ngay ngöôøi vieát cuõng vaäy, khi ñaït ôû trình ñoä toät ñænh, thì moãi taùc phaåm chæ vieát ñöôïc moät laàn, khoâng theå vieát ñöôïc laàn nöõa gioáng vaäy. Maø nhö theá thì khoâng ai coù theå baét chöôùc ñöôïc. Ñoù chính laø thaàn thaùi trong ngheä thuaät chæ coù ôû coõi taâm linh, neân ñaõ laø buùt yù thì khoâng theo khuoân maãu naøo caû.

Hôn nöõa, buùt yù laø söï “voâ sö töï ngoä”. Töøng ñöôøng neùt cuûa caùc con chöõ laø theå hieän chính tö töôûng mình, con ngöôøi mình, ñaâu theå raäp khuoân theo ngöôøi khaùc, nhaát laø nhöõng ngöôøi môùi luyeän buùt hai, ba naêm laïi ñöùng ra môû lôùp daïy, vieát saün caùc maãu chöõ vaø cho hoïc troø vieát theo, caøng laøm sai leäch yù nghóa cuûa buùt yù.

Maët khaùc, veà caùch caàm buùt cuõng vaäy, khoâng neân ñöa ra nhieàu lyù thuyeát roài chaáp vaøo nguyeân taéc cuûa noù. Caàm sao vieát deã laø ñöôïc. Xuaát phaùt töø Trung Quoác, song moãi vaên töï cuûa moãi nöôùc khaùc nhau, khoâng theå caàm buùt theo chöõ Nho ñeå vieát chöõ Vieät. Chung laïi, chuùng ta tuy ñoái caûnh nhöng khoâng chöôùng caûnh, chính ñieàu naøy môùi loät taû ñöôïc heát söï cao saâu cuûa buùt yù.

Vaø, ñeå ñuùc keát laïi yù töôûng cuûa mình, coâ nheï nhaøng ngaâm:

Non xanh thöôøng tónh taïi

Maây traéng ñeán roài ñi

(Nguï yù: taâm ñaõ yeân, thì baùt phong khoâng theå taùc ñoäng ñöôïc)LTG: Nhöõng nhaø bình luaän thö phaùp khi nhaän xeùt veà taùc phaåm cuûa nhaø thö phaùp kieät xuaát Vöông Hy Chi (321 - 379) ñôøi Ñoâng Taán ñaõ cho raèng: “Thaûo thö cuûa Vöông nhö daây cuoán; khaûi thö - theá chöõ kheùo leùo maø hình chöõ laïi khít khao; haønh thö thì myõ mieàu cöùng caùp giaøu bieán hoùa, xuaát phaùt töø söï thuaàn thuïc töï nhieân”. Phaûi chaêng ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá phuø hôïp vôùi quan nieäm “raát rieâng” veà thö phaùp neâu treân cuûa Ni Sö Y Sa?

NGUYEÃN THANH SÔN

VIEÁT THÖ PHAÙP ÑEÅ THÖ GIAÛN...

Thö phaùp laø moät ngheä thuaät. Vieát thö phaùp ñeå thö giaûn, ñeå bình taâm vaø cuõng ñeå taûi Ñaïo. Nhöng noùi ñeán thö phaùp, laäp töùc trong ñaàu moïi ngöôøi ñeàu nghó ñeán chöõ Haùn, chöõ Noâm. Bôûi vì töø xöa ñeán nay laø nhö vaäy, ñieàu ñoù ñaõ aên saâu vaøo trong tieàm thöùc moïi ngöôøi.

ÔÛ Vieät Nam, vaøo thôøi ñieåm naøy, coù leõ ngoaïi tröø moät soá ngöôøi lôùn tuoåi thaâm Nho môùi ñoïc ñöôïc chöõ Haùn, chöõ Noâm, chôù coøn haàu heát laø khoâng ñoïc ñöôïc, bôûi vì chuùng ta chæ hoïc tieáng Vieät maø thoâi.

Bôûi vaäy, taïi sao ta khoâng vieát thö phaùp baèng tieáng Vieät, taïi sao ta khoâng thay ñoåi ñöôïc moät quan nieäm, moät suy nghó coå höõu trong moïi ngöôøi.

Vieát chöõ Vieät cuõng ñeïp vaäy, bôûi vì laøm sao giaûi thích ñöôïc: “Sao laø ñeïp? Sao laø khoâng ñeïp?”.

Bieát ñaâu caùi goïi laø ñeïp ñoái vôùi ta, chaéc gì goïi laø ñeïp ñoái vôùi keû khaùc!... Bieát ñaâu caùi goïi laø ñeïp ñoái vôùi ta baây giôø chaéc gì goïi laø ñeïp ñoái vôùi ta sau naøy” (Trang Töû).

Vaäy thì boån phaän chuùng ta, nhöõng ngöôøi yeâu thích thö phaùp haõy laøm theá naøo ñeå moân thö phaùp daân toäc naøy khoâng coøn laø moät töø xa laï ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam, laøm theá naøo ñeå ñaåy maïnh boä moân naøy trôû thaønh moät boä moân ñaëc thuø ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc Vieät Nam.

Cuõng coù nhieàu ngöôøi cho raèng vieát thö phaùp tieáng Vieät gaëp khoâng ít trôû ngaïi:


  1. Khoù ñeïp hôn chöõ Haùn, vì baûn thaân chöõ Haùn ñaõ coù töôïng hình ñeïp roài.

  2. Khoù vieát vì nhöõng maãu töï Latinh, chöõ thì daøi, chöõ thì ngaén.

  3. Ngoaøi ra coøn coù caùc daáu hoûi, ngaõ, saéc, huyeàn...

Theo yù toâi thì khoâng haún nhö vaäy vì khoâng coù moät tieâu chuaån chung naøo cho caùi ñeïp caû. Taïi sao ta laïi phaûi ñi so saùnh. Thö phaùp tieáng Haùn laø nhö vaäy, thö phaùp tieáng Vieät laø nhö vaày. Theá thoâi! Mieãn laø moãi khi ñoïc nhöõng doøng thö phaùp ñoù, ngöôøi ñoïc coù nhöõng rung caûm ñoàng ñieäu vôùi ngöôøi vieát qua caùch boá cuïc haøi hoøa chaët cheõ, qua ñöôøng neùt bay boång saùng taïo, qua noäi dung saâu laéng taâm hoàn...

Haõy cuøng nhau phoå bieán roäng raõi moân thö phaùp tieáng Vieät ñeán moïi ngöôøi. Bieát ñaâu seõ coù moät ai ñoù trong chuùng ta seõ ñöa boä moân naøy leân cao hôn vaø xa hôn.

Mong laém thay!

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 15-08-2002


: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương