VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí châu tiến lộc phần lịch sử thế giới cận – hiện đạitải về 0.58 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

( CHÂU TIẾN LỘC Phần lịch sử thế giới cận – hiện đạiTuyển tập 441 câu hỏi

LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG & HỌC SINH GIỎI CẤP THPT

Môn Lịch sử

PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN – HIỆN ĐẠINỘI DUNG

BÀI HỌC

NỘI DUNG

TRỌNG TÂM

CÂU HỎI & BÀI TẬP

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1918)

1. CÁCH MẠNG HÀ LAN GIỮA THẾ KỈ XVI

Vào giữa thế kỉ XVI, cuộc đấu tranh cuả nhân dân Nêđéclan chống lại ách thống trị cuả Vương quốc Tây Ban Nha đã trở thành một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử loài người - thời cận đại

 1. Sự kiện nào chứng tỏ kinh tế của Hà Lan phát triển? Trình bày nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh của nhân dân Nêđéclan chống chính quyền Tây Ban Nha.

 2. Trình bày nét chính về nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Nêđéclan giữa thế kỉ XVI. Vì sao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Nêđéclan được xem là một cuộc cách mạng tư sản?


2. CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH GIỮA THẾ KỈ XVII

Sau cách mạng Hà Lan gần một thế kỉ, một cuộc cách mạng khác đã nổ ở Anh. Đây là một cuộc cách mạng tư sản có ảnh hưởng rộng lớn và có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển cuả chủ nghĩa tư bản.

 1. Hãy phân biệt những đặc trưng cơ bản của chế độ phong kiến với những yếu tố mới của chủ nghĩa tư bản đang phát triển ở nước Anh thế kỷ XVII. Từ đó, rút ra những mâu thuẫn trong xã hội Anh lúc bấy giờ. Theo anh (chị), mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết?

 2. Trình bày những chuyển biến về kinh tế, xã hội – chính trị ở nước Anh trước cách mạng tư sản Anh (1642 – 1689) và những hệ quả của nó.

 3. a. Trình bày những nét chính về diễn biến, tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 – 1689), phân tích và đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Anh trong cuộc cách mạng này.

b. Trên cơ sở đó, hãy lập bảng so sánh Cách mạng Anh với Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga theo các yêu cầu: lãnh đạo, động lực chính, nhiệm vụ của cách mạng, chính quyền sau cách mạng thành công, xu hướng phát triển và tính chất của cách mạng.

 1. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

 2. Phân tích những đặc điểm của cuộc Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

 3. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về Ôlivơ Crômoen. Cho biết vai trò của Ôlivơ Crômoen trong tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

 4. Có ba biểu đồ dưới đây thể hiện tiến trình Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII, theo anh (chị) biểu đồ nào đúng nhất? Vì sao?(Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2004)

3. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ NỬA SAU THẾ KỈ XVIII


Vào nữa sau thế kỉ XVIII, một biến động xã hội – chính trị đã diễn ra tại các thuộc điạ cuả Anh ở Bắc Mĩ. Đó là cuộc chiến tranh giành độc lập, nhưng về bản chất là một cuộc cách mạng tư sản.

 1. Quan sát lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ: Anh (chị) hãy xác định vị trí của các thuộc địa: Rốt Ai-len, Con-nếch-bi-cớt, Niu Giơ-xi, Mê-ri-len, Niu Hăm-Sai, Ma-xa-chu-xét, Niu-oóc, Pen-xin-va-ni-a, Viếc-gi-ni-a, Ca-rô-un-na Bắc, Ca-rô-un-na Nam, Gioóc-gi-a, Đơ-la-oa, qua việc điền tên các thuộc địa đó tương ứng với các số thứ tự (1,2,...,12,13) trên lược đồ dưới đây. 1. Phân tích những mâu thuẫn cơ bản dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

 2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII:

a. Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính.

b. Nêu nguyên nhân thắng lợi

c. Kết quả, tính chất và ý nghĩa lịch sử.

 1. Phân tích ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Vì sao nói: chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực chất là một cuộc cách mạng tư sản?

 2. Trình bày nội dung của Hiến pháp năm 1787 của Mĩ và bản chất giai cấp của hiến pháp. Qua đó, hãy vẽ sơ đồ biểu thị tổ chức chính quyền của Mĩ theo hiến pháp này. Theo em, cơ cấu quyền lực đó đến nay có sự thay đổi cơ bản gì không?

4. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII


Cách mạng tư sản Pháp nổ ra vào cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng xã hội sâu rộng, đã xoá bỏ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp và có ảnh hưởng lớn đến cuộc cách mạng đấu tranh dân tộc, dân chủ ở châu Âu.


 1. Tìm hiểu về nguyên nhân cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Giôrê cho rằng: “Cách mạng nổ ra từ sự phồn vinh”.

- Còn Misêlê lại cho rằng: “Cách mạng nổ ra từ sự khốn cùng”.Anh (chị) hãy bình luận hai ý kiến trên.

 1. Phân tích những các điều kiện đẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Pháp năm 1789. Vai trò của quần chúng nhân dân trong quá trình phát triển của cách mạng?

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2004)

 1. Trình bày những quan điểm cơ bản của các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp thế kỉ XVIII. Vì sao những quan điểm này có ý nghĩa chuẩn bị cho cuộc cách mạng sắp tới.

 2. Hãy giải thích ý nghĩa bức tranh biếm hoạ “Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng”?

Vẽ sơ đồ minh hoạ sự phân chia đẳng cấp ở nước Pháp trước 1789 và qua đó phân biệt hai khái niệm “đẳng cấp” và “giai cấp”?

 1. Mô tả sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 ở nước Pháp. Hãy cho biết vì sao cuộc cách mạng 1789 được xem là một trong những cuộc cách mạng tiêu biểu của nhân loại.

(Đề thi Olympic 30/4 khối 10, năm 2001)

 1. Hãy trình bày ba giai đoạn phát triển của Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794). Anh (chị) có nhận xét gì qua sự sụp đổ của chính quyền Gia-cô-banh?

 2. Tại sao thời kỳ chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

(Đề thi Olympic 30/4 khối 10, năm 2006)

 1. Lập bảng so sánh nội dung các hiến pháp năm 1791 và 1793 của Pháp.

 2. Phân tích vai trò của giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân trong cuộc Cách mạng tư sản Pháp năm 1789.

 3. Qua các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đã học, anh (chị) hãy giải thích thế nào là một cuộc cách mạng tư sản? Cách mạng tư sản Pháp phát triển qua mấy giai đoạn (mốc thời gian và tên từng từng giai đoạn)? Phân tích tính chất và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Pháp.

 4. Chứng minh rằng sau mỗi giai đoạn đi lên của cách mạng tư sản Pháp 1789, quyền lợi của nông dân được giải quyết thoả đáng hơn.

 5. Bằng sơ đồ về thành phần giai cấp và tổ chức chính quyền thời Giacôbanh, hãy làm rõ nhận định của V.I.Lênin: “Cái vĩ đại lịch sử”, của người Giacôbanh là ở chỗ họ đã đi cùng nhân dân, cùng với đông đảo quần chúng cách mạng của nhân dân, cùng với giai cấp cách mạng tiên tiến nhất lúc bấy giờ.

 6. Tại sao nói Cách mạng tư sản Pháp là cuộc “Đại cách mạng”?

 7. Tại sao nói: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? Những nhân tố nào đã tạo ra sự triệt để này?

(Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2008)

 1. Vẽ sơ đồ minh hoạ diễn biến Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII theo hướng “phát triển theo đường đi lên”, do quần chúng làm động lực. Qua đó, hãy tìm ra những đặc điểm giúp cách mạng Pháp triệt để hơn cách mạng tư sản Anh?

 2. Hãy đánh giá vai trò của Rô-be-spie trong cuộc Cách mạng Pháp 1899?

BÀI TẬP TỔNG HỢP:

 1. Từ Hội nghị ba đẳng cấp đến thời kì phái tư sản công thương năm quyền. Cách mạng tư sản Pháp (1789) đã trải qua những cơ quan quyền lực cùng các phái cầm quyền tương ứng nào, đồng thời đã đạt được những thắng lợi gì và còn hạn chế nào?

 2. So sánh cuộc Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII về nguyên nhân, nhiệm vụ – mục tiêu, giai cấp lãnh đạo, hình thức đấu tranh, tính chất, kết quả.

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2009)

 1. Phân tích những điểm giống và khác nhau cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII).

 2. “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hoà và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa.”(Hồ Chí Minh).

Với kiến thức lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hiểu câu nói trên như thế nào?1. Các cuộc cách mạng tư sản trong những thế kỉ XVII – XVIII đã được diễn ra dưới những hình thức nào?

2. Lập bảng so sánh về sự khác nhau giữa cách mạng tư sản và cách mạng vô sản theo các mục sau:
Lãnh đạo

Động lực

Tính chất

Kết quả

Cách mạng tư sản

Cách mạng vô sản

(Đề thi HSG Quốc gia, bảng A, năm 1998)

 1. Trong các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại (thế kỉ XVII – thế kỉ XVIII), giai cấp tư sản đã cho ra đời hai bản tuyên ngôn:

 1. “Tuyên ngôn độc lập” của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (ngày 4 – 7 – 1776).

 2. “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của Pháp (tháng 8 – 1789).

Anh (chị) hãy nêu và phân tích nội dung cơ bản của hai bản tuyên ngôn và rút ra những mặt tiến bộ và hạn chế của nó?

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001)

 1. Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản Pháp là hai cuộc cách mạng lớn. Anh (chị) hãy:

 1. So sánh chế độ quân chủ của vua Sác-lơ I và của vua Vin-hem O-ran-giơ trong Cách mạng tư sản Anh.

 2. Lí giải và nhận xét về cái chết của vua Lu-i XVI và Rô-be-spi-e trong Cách mạng tư sản Pháp.

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001)

 1. Lập bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, Bắc Mĩ trong hai thế kỉ XVII – XVIII về thời gian, hình thức, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, tính chất về kết quả.

 2. Từ Cách mạng tư sản Anh năm 1640 đến năm 1874 mối quan hệ giữa tư sản và vô sản đã diễn ra như thế nào ở Tây Âu? Dùng các sự kiện lịch sử ở Anh và Pháp để chứng minh? 1. Nêu những nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản Anh, Mĩ và Pháp. Qua đó, anh (chị) hãy chỉ rõ những nguyên nhân chung nhất của các cuộc cách mạng tư sản.

 2. Qua các cuộc cách mạng tư sản ở Âu – Mĩ từ năm 1640 đến cuối thế kỉ XVIII:

 • Anh (chị) có nhận xét gì về lực lượng lãnh đạo, động lực và tính chất của cách mạng?

 • Hãy đánh giá vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến.

 1. Lập niên biểu của các cuộc cách mạng tư bản thời kỳ thứ nhất lịch sử thế giới cận đại (1640 – 1870). Theo anh (chị), trong các cuộc cách mạng đó, cuộc cách mạng triệt để nhất? Vì sao?

5. CHÂU ÂU TỪ CHIẾN TRANH NA-PÔ-LÊ-ÔNG

ĐẾN HỘI NGHỊ VIÊN

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII ảnh hưởng rất lớn đến tình hình châu Âu, nhất là cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến thống trị và sự phát triển cuả chủ nghĩa tư bản.

 1. Tiến trình chiến tranh Na-pô-lê-ông diễn ra như thế nào? Vì sao quân đội Na-pô-lê-ông thất bại?

 2. Tại sao các nước châu Âu liên minh chống lại Na-pô-lê-ông?

 3. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung chủ yếu của Hội nghị Viên (1814 – 1815). Kể từ sau Hội nghị Viên, tình hình châu Âu có những thay đổi như thế nào?

6. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP (Nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)

Từ những năm 60 cuả thế kỉ XVIII, ở Anh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp, sau đó đã lan sang các nước Pháp, Đức,…Quá trình này đã tạo ra những chuyển biến kinh tế, xã hội hết sức to lớn và sâu sắc.

 1. Về cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh vào thế kỉ XVIII, hãy cho biết:

  1. Nguyên nhân và phát minh?

  2. Tác động của những phát minh này đối với tình hình kinh tế và xã hội của các nước Anh như thế nào?

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2001)

 1. Trình bày những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp ở nước Anh. Nêu hệ quả của Cách mạng công nghiệp.

(Đề thi Olympic 30/4, khối 10, năm 2009)

 1. Cách mạng công nghiệp là gì? Những tiền đề làm cho cách mạng công nghiệp ở Anh sớm hơn các nước khác? Hãy hoàn thành sơ đồ về cách mạng công nghiệp (theo mẫu sau): 1. Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức diễn ra như thế nào?

 2. a. Lập bảng thống kê các sự kiện quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp Anh thế kỉ XVIII. Cho biết phát minh nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao?

Thời gian

Máy móc

Người sáng chế, phát minh

Tính năng của máy

Năm 1764


Năm 1769


Năm 1779


Năm 1784


Năm 1785


Đầu thế kỉ XX


b. Tìm những chi tiết không đúng về cách mạng công nghiệp Anh:

- Bắt đầu từ công nghiệp nhẹ.

- Xuất hiện đầu máy xe lửa và tàu thuỷ chạy bằng sức nước.

- Nền công nghiệp nước Anh phát triển nhất thế giới.

- Xuất hiện máy hơi nước.

- Đưa loài người bước sang nền văn minh hậu công nghiệp.- Con người biết sử dụng than đá thay than củi.

 1. Cho biết đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Những phát minh về khoa và tiến bộ của kĩ thuật cuối thế kỉ XX đã có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người?

 2. Dùng dẫn chứng để chứng minh mối liên hệ giữa phát minh khoa học, tiến bộ kĩ thuật, ứng dụng sản xuất và sự phát triển xã hội trong các nước tư bản từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

7. HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ

(giữa thế kỉ XIX)

Trong các thập niên 50, 60 cuả thế kỉ XIX, nhiều cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau ở châu Âu và Bắc Mĩ, đem lại sự toàn thắng của phương thức tư bản chủ nghĩa, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

 1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả và ý nghĩa lịch sử của quá trình thống nhất ở nước Đức và nước Italia. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa hai cuộc cách mạng tư sản này.

 2. Lập bảng niên biểu về các cuộc đấu tranh thống nhất ở Đức, Italia, nội chiến ở Mĩ và cải cách nông nô ở Nga theo bảng sau:

Tên cuộc cách mạng

Nguyên nhân

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

Thống nhất nước Đức


Thống nhất nước Italia


Nội chiến Mĩ


Cải cách nông nô Nga
 1. Tại sao cuộc nội chiến ở Mĩ lại được coi là cách mạng tư sản lần thứ hai?

 2. Vì sao phong trào cách mạng ở Đức, Italia, Nga, Mĩ diễn ra dưới những hình thức khác nhau?

 3. Vì sao cuộc đấu tranh thống nhất ở Đức, cuộc đấu tranh thống nhất Italia và cải cách nông nô ở Nga giữa thế kỉ XIX mang ý nghĩa là một cuộc cách mạng tư sản?

 4. Phân tích những biểu hiện chưa triệt để của cách mạng tư sản Anh, cuộc thống nhất nước Đức, Italia, nội chiến ở Mĩ và cải cách nông nô ở Nga.

8. CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước tư bản Âu – Mĩ phát triển sang giai đoạn mới với đặc trưng nổi bật nhất là sự xuất hiện các tổ độc quyền và việc tăng cường chính sách xâm lược thuộc điạ.

Trong quá trình chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh với chủ nghĩa tư bản độc quyền, Anh, Pháp, Đức, Mĩ là những nước phát triển mạnh nhất và thể hiện rõ nhất những đặc trưng cuả chủ nghĩa tư bản.

 1. Trình bày những thành tựu khoa học, kĩ thuật nổi bật cuối thế kỉ XIX – đầu thế thế kỉ XX và tác động của chúng đối với sản xuất và đời sống.

Nôben từng nói: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Anh (chị) hiểu “điều tốt” và “điều xấu” ở đây có nghĩa là gì?

 1. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về A.B.Nôben và giải Nôben. Vì sao khoảng năm 1900, các nhà tư bản mới cạnh tranh gay gắt về dầu mỏ?

 2. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản? Sự ra đời và những đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?

 3. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản Âu – Mĩ có những chuyển biến quan trọng gì? Trong đó, chuyển biến nào đáng chú ý nhất ?

 4. Tìm hiểu các khái niệm Cácten, Xanhđica, Tờrớt.

 5. Lập bảng so sánh về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

 6. Cho biết đặc điểm chung và riêng của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Vị trí kinh tế công nghiệp 4 nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có sự thay đổi như thế nào so với thời kì trước. Tại sao lại có sự thay đổi đó?

 7. Vì sao V.I.Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”, chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”, chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”?

 8. Âm mưu và hoạt động bành trướng của Đế quốc Mĩ diễn ra như thế nào?

9. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN

VÀO NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Giai cấp công nhân ra đời và lớn mạnh cùng với sự hình thành và phát triển cuả chủ nghĩa tư bản. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư sản với công nhân đã nảy sinh, dẫn đến cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng gay gắt.

 1. Từ những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX, giai cấp vô sản bước lên vũ đài lịch sử với tư cách là một lực lượng chính trị độc lập. Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hãy chứng minh điều đó.

 2. Nêu và nhận xét hành động đấu tranh của giai cấp công nhân thế nửa đầu thế kỉ XIX.

 3. Tại sao phong trào công nhân lúc đó chưa giành được thắng lợi và yêu cầu đặt ra cho phong trào công nhân quốc tế là gì?

 4. Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra năm 1848 – 1849 mà Các Mác nhận định “đây là trận đánh nhau lớn đầu tiên giữa hai giai cấp phân chia xã hội hiện nay”? Nêu diễn biến và vai trò của giai cấp công nhân trong cuộc khởi nghĩa đó?: data -> file -> 2015 -> Thang09
Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Thang09 -> LẬp số CÁc số TỰ nhiêN
Thang09 -> 1 Vai trò của nước sạch và tình trạng ô nhiễm nước
Thang09 -> Từ vựng tiếng Anh về các loài chim
Thang09 -> Bài 4: SỐ phần tử CỦa một tập hợP. TẬp hợp con I. Mục tiêu
Thang09 -> Bài 2: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị I. Mục tiêu: Kiến thức
Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng tiếng Anh về cơ thể người
Thang09 -> Chương 5: ĐẠi cưƠng về kim loại I. Chuẩn kiến thức kĩ NĂNG


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương