VƯỜn quốc gia bidoup núi bà thông báo mời nhà thầu tư VẤn cá nhâNtải về 70.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích70.7 Kb.

VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ
THÔNG BÁO MỜI NHÀ THẦU TƯ VẤN CÁ NHÂN
Tên gói thầu: Xây dựng kế hoạch và quy chế tuần tra rừng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Vị trí: Chuyên gia tư vấn trong nước

Số lượng: 01 chuyên gia tư vấn

Nguồn vốn: Viện trợ ODA không hoàn lại từ Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (Mã số: 00074659 – PIMS 3965:) của UNDP thông qua Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Địa điểm thực hiện: tỉnh Lâm Đồng

Thời gian thực hiện: từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 9 năm 2014

Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch và quy chế tuần tra rừng cho kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi BàPhạm vi nhiệm vụ:

Để thực hiện nhiệm vụ này, chuyên gia tư vấn cần tiến hành các công việc cụ thể như sau:

- Đánh giá các mối đe doạ tới tài nguyên rừng.

- Xác định vùng trọng điểm cần bảo vệ và tuần tra.

- Đánh giá thực trạng quản lý, năng lực tuần tra, chế độ báo cáo của kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán QLBVR.

- Xây dựng tuyến tuần tra, kế hoạch tuần tra cho từng trạm kiểm lâm

- Xây dựng nội dung và phương pháp tuần tra.

- Xây dựng biểu mẫu tuần tra, biểu mẫu và nội dung báo cáo

- Xây dựng quy chế hoạt động, chế độ báo cáo, trách nhiệm của của kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán QLBVR phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Sản phẩm giao nộp:

Kế hoạch và quy chế tuần tra rừng cho kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi BàYêu cầu năng lực:

 • Có bằng Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực như: Luật, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Lâm nghiệp;

 • Có kinh nghiệm về xây dựng các quy chế quản lý bảo vệ rừng và có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng là một ưu tiên.

 • Có khả năng phân tích và viết báo cáo tốt.

Ứng viên quan tâm xin gửi lý lịch khoa học và đề xuất thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau:

Ông: Trương Quang Cường, Điều phối viên hiện trường dự án PA, VQG Bidoup Núi Bà

Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt.

Điện thoại: 0908 212 767 Fax: 0633 813 654 Email: quangcuongvqg@gmail.com
Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 17h00 ngày 26 tháng 08 năm 2014

Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu số 4:

Xây dựng kế hoạch và quy chế tuần tra rừng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Đối tượng:

Chuyên gia tư vấn trong nước

Địa điểm:

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.

Tên dự án:

Đề án thí điểm xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Thời gian thực hiện:

từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 9 năm 2014

Bối cảnh Dự án PA


Tổng cục môi trường/Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 4 năm từ 2011-2014. Mục tiêu chung của dự án nhằm đảm bảo hệ thống các khu bảo tồn có nguồn tài chính bền vững để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu

Trong đó có hợp phần triển khai tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nhằm xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tập trung vào thu và sử dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái. Mục tiêu của dự án là: “Thúc đẩy và hoàn thiện chính sách tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo tồn ở Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà thông qua sử dụng hợp lý dịch vụ hệ sinh thái gắn với bảo tồn dạng sinh học và quản lý rừng bền vững”. Dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu lớn hơn là “Bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà”. Để đạt được các mục tiêu của đề án, các kết quả đầu ra của đề án phải được đảm bảo, bao gồm (1) Xây dựng đề án tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; (2) Triển khai Đề án tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ hệ sinh thái; và (3) Tăng cường năng lực cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.


Bối cảnh triển khai Dự án thí điểm tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” do Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ được đề xuất thực hiện tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà nhằm xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ một số dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Dự án sẽ tiến hành thu và sữ dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.


Kết quả của dự án sẽ cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo nguồn tài chính bền vững phục vụ cho việc bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng và địa phương.


Một trong các hoạt động của hợp phần triển khai tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà nhằm xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà là: Xây dựng kế hoạch và quy chế tuần tra rừng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Để thực hiện nội dung này, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà cần tuyển dụng 01 chuyên gia có kinh nghiệm, kiến thức một trong các lĩnh vực: Luật, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Lâm nghiệp để thực hiện hoạt động nói trên.

Mục tiêu công việc


Xây dựng kế hoạch và quy chế tuần tra rừng cho kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà
Phạm vi nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Chuyên gia tư vấn


Để thực hiện nhiệm vụ này, chuyên gia tư vấn cần tiến hành các công việc cụ thể như sau:

- Đánh giá các mối đe doạ tới tài nguyên rừng.

- Xác định vùng trọng điểm cần bảo vệ và tuần tra.

- Đánh giá thực trạng quản lý, năng lực tuần tra, chế độ báo cáo của kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán QLBVR.

- Xây dựng tuyến tuần tra, kế hoạch tuần tra cho từng trạm kiểm lâm

- Xây dựng nội dung và phương pháp tuần tra.

- Xây dựng biểu mẫu tuần tra, biểu mẫu và nội dung báo cáo

- Xây dựng quy chế hoạt động, chế độ báo cáo, trách nhiệm của của kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán QLBVR phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.


Dự kiến sản phẩm


TT

Sản phẩm

Yêu cầu đạt được

1

Kế hoạch và quy chế tuần tra rừng cho kiểm lâm Vườn quốc gia và các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Kế hoạch và quy chế tuần tra rừng phải phản ánh được các nội dung như nêu tại phần Phạm vi công việc và được VQG chấp thuận


Thời gian và kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 9 năm 2014 (hạn chót nộp sản phẩm 15/9/2014).


Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

TT

Một số mốc hoạt động chính

Thời gian hoàn thành

2

Dự thảo Kế hoạch và quy chế tuần tra rừng

10 ngày sau khi ký hợp đồng

3

Hoàn thiện Kế hoạch và quy chế tuần tra rừng

Sau 5 ngày kể từ khi Ban quản lý VQG Bidoup Núi Bà góp ý


Yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm của chuyên gia trong nước

 • Có bằng Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực như: Luật, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Lâm nghiệp;

 • Có kinh nghiệm về xây dựng các quy chế quản lý bảo vệ rừng và có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng là một ưu tiên.

 • Có khả năng phân tích và viết báo cáo tốt.

Sử dụng máy tính thành thạo

PHÊ DUYỆT

GIÁM ĐỐC
Lê Văn Hương

PHỤ LỤC 1: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Mục 1: Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

Việc đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng hồ sơ dự tuyển được thực hiện theo phương pháp chấm thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:TT

Tiêu chuẩn

Điểm tối đa

Thang điểm chi tiết (nếu có)

Mức điểm yêu cầu tối thiểu

1

Kinh nghiệm và năng lực

(20% tổng số điểm)20
15


a. Đã thực hiện gói thầu tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...

10

Trên 5 gói: 10

3-5 gói: 5

Dưới 3 gói : 0

b. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự

10

Trên 5 gói: 10

3-5 gói: 5

Dưới 3 gói : 0

2


Giải pháp và phương pháp luận

(20% tổng số điểm)50
40

a. Tính hợp lý về phương pháp luận, kế hoạch thực hiện

20

 • Rất hợp lý: 20

 • Hợp lý: 15

 • Tạm chấp nhận: 10

 • Không cung cấp: 5
b. Giải pháp thực hiện

30

 • Rất hợp lý và nắm rất vững thực tế và các số liệu liên quan đến vùng dự án của gói thầu: 30

 • Hợp lý và nắm khá vững thực tế và các số liệu liên quan đến vùng dự án : 25

 • Hợp lý nhưng không am hiểu thực tế và các số liệu liên quan đến vùng dự án: 20

 • Không cung cấp tài liệu: 10

3

Nhân sự (30% tổng số điểm)

30
20

a. Bằng cấp

20

Tiến sĩ: 20

Thạc sĩ: 15 • Cử nhân (kỹ sư): 10
b. Kinh nghiệm

10

Trên 10 năm kinh nghiệm: 10

5 -10 năm kinh nghiệm: 5

Dưới 5 năm kinh nghiệm: 2

Tổng cộng (100%)Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính

Do đây là gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao nên sau khi đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ chọn ra tư vấn cá nhân có số điểm kỹ thuật cao nhất để thương thảo tài chính trên cơ sở giá thấp hơn hoặc bằng với kinh phí so với dự toán ngân sách ban đầu của dự án.


PHỤ LỤC 2: MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu bao gồm các nội dung: đơn dự thầu thuộc đề xuất kỹ thuật, những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu, giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV, lý lịch chuyên gia.

Mẫu số 1: Đơn bày tỏ nguyện vọng

Mẫu số 2: Lý lịch chuyên gia tư vấn
Mẫu số 1

ĐƠN BÀY TỎ NGUYỆN VỌNG

____, ngày ___ tháng ___ năm ______
Kính gửi: Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (sau đây gọi là bên mời thầu)
Sau khi nghiên cứu Điều khoản tham chiếu mà tôi đã nhận được, tôi, ______ [Ghi tên chuyên gia], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ______ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn, vị trí chuyên gia tư vấn], theo đúng yêu cầu của điều khoản tham chiếu mời thầu. Tôi gửi kèm theo đây Lý lịch khoa học có chữ ký và bản kế hoạch thực hiện.

Tôi cam kết rằng mọi thông tin trong lý lịch khoa học là chính xác và trung thực.Chuyên gia

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Vị trí dự kiến đảm nhiệm:

Họ tên chuyên gia tư vấn:

Nghề nghiệp:

Năm sinh: Nam/Nữ

Quốc tịch

Địa chỉ:

Mobile:


E-mail:

Tổ chức - nơi làm việc:

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Mô tả chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công:

Năng lực:

[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Mô tả chi tiết nhiệm vụ được phân công trong các dự án đã thực hiện, thời gian và địa điểm thực hiện]

Trình độ học vấn:[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]

Kinh nghiệm công tác:[Mô tả các vị trí công tác đã đảm nhiệm, đơn vị công tác, thời gian công tác tại từng vị trí. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu]

Kỹ năng làm việc: [Mô tả rõ những kỹ năng làm việc]

Ngoại ngữ, tin học:

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ, tin học]

Xác nhận:

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.
____, ngày ____ tháng ___ năm ____
Người khai
[Ký và ghi rõ họ tên]

Ghi chú:

- Nhà thầu tư vấn gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp chứng chỉ hành nghề chuyên môn (nếu được bên mời thầu yêu cầu).
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương