VĂn phòng số: 647/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 33.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích33.52 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG

Số: 647/TB-VP



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

Về nhiệm vụ xây dựng văn bản, đề án của Bộ Tư pháp trong tháng 5/2015


Kính gửi:







- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Cục Con nuôi;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Học viện Tư pháp.



Trên cơ sở Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 5 năm 2015 (theo Công văn số 840/VPCP-TH ngày 27/4/2015); Quyết định số 535/QĐ-BTP ngày 26/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015, Văn phòng Bộ thông báo về nhiệm vụ xây dựng văn bản, đề án phải hoàn thành trong tháng 5/2015 như sau:

I. Văn bản, đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015


Stt

Tên văn bản, đề án

Đơn vị thực hiện

Ghi chú



Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Học viện Tư pháp

Nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ



Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Tổng cục Thi hành án dân sự

Trình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc



Đề án nghiên cứu khả năng của Việt Nam gia nhập Tổ chức tham vấn pháp luật Á - Phi (AALCO)

Vụ Hợp tác quốc tế

Trình Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
II. Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp phải ban hành trong tháng 5/2015

Stt

Tên văn bản, đề án

Đơn vị thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

Văn bản, đề án theo Kế hoạch phải trình trong tháng 5/2015



Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước

Tổng cục THADS

Tháng 5




Văn bản đề án chưa hoàn thành đúng tiến độ



Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3






Thông tư thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 3

Văn bản từ năm 2014 chuyển sang



Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3

Văn bản từ năm 2014 chuyển sang



Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Tổng cục THADS


Tháng 3

Văn bản từ năm 2014 chuyển sang



Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết

Cục Con nuôi

Tháng 3

Văn bản từ năm 2014 chuyển sang



Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 226/QĐ-BTP ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3






Đề án thành lập Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp

Tháng 3






Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015

Tháng 4




Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách về các vấn đề liên quan để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- P.CVP Đỗ Đức Hiển (để biết);

- Ban Thư ký (để đôn đốc);

- Cổng TTĐT BTP (để đăng tin);

- Lưu: VT, VP (TH).



CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Tiến Dũng



: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments
Attachments -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương