VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việttải về 10.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích10.7 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG


Số: 235/VP-TH

V/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 15-CV/VPTW ngày 03/02/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng, Công văn số 833/VPCP-TH ngày 03/02/2016 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường (xin gửi kèm theo Công văn này), Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện các nội dung như sau:1. Văn phòng Đảng - Đoàn thể chủ trì thực hiện nhiệm vụ quán triệt nội dung Nghị quyết và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở nghiên cứu nội dung Nghị quyết và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bám sát định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016 -2020 (Mục I Phần thứ hai Báo cáo số 12/BC-BTP ngày 20/01/2016 của Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016), nghiên cứu, đề xuất:

2.1. Danh mục các đề án, văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo từng năm từ 2016 đến 2021 (Mẫu Danh mục đề án, văn bản kèm theo Công văn này và được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp/ Trang Thông tin điều hành/ Mục Thông tin cần lưu ý).

2.2. Các nội dung cần đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đề xuất của các đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 22/02/2016 (bản điện tử đề nghị gửi về địa chỉ phongnt@moj.gov.vn) để kịp tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);- Lưu: VT, TH.


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Anh Tuấn

: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> ThongTinCanLuuY -> Attachments
Lists -> VĂn phòng phụ lục II: TÌnh hình xây dựng văn bảN, ĐỀ Án của bộ TƯ pháp trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủ trong tháng 02 NĂM 2016
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng phụ lục I: TÌnh hình xử LÝ thông tin báo chí theo chỉ ĐẠo của bộ trưỞNG
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương