VĂn phòng số: 1503/vp-tv về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 48.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích48.88 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG


Số: 1503/VP-TV

Về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ


Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu Thư viện năm 2014, đồng thời để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ trong việc học tập, nghiên cứu phục vụ cho việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ công tác, Thư viện Bộ đã lựa chọn, bổ sung mới sách tiếng Việt, trong đó tập trung vào sách về chính trị - xã hội và sách về pháp luật.

Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, thông báo rộng rãi đến công chức, viên chức đơn vị được biết (Danh mục sách tiếng Việt cụ thể kèm theo).

Bạn đọc có nhu cầu mượn tài liệu, đề nghị liên hệ với Thư viện Văn phòng Bộ, Phòng 103 nhà N5, điện thoại 04.62739745./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Đinh Trung Tụng (để b/c);

- Đ/c Chánh Văn phòng (để b/c);

- Các đ/c Phó Chánh VP (để p/h);

- Lưu: VT, TV.KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Tùng

DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT MỚI BỔ SUNG

(Kèm theo công văn số 1503 /VP-TV ngày 6 tháng 11 năm 2014 của

Văn phòng Bộ về việc giới thiệu sách tiếng Việt mới tại Thư viện)

1. Nguyễn Mạnh Bình. Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.- H., 2012.- KHK: V23288-V23290

2. Viện chính trị học. Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng.- H., 2012.- KHK: V23291-V23293

3. Võ Thị Mai. Đánh giá chính sách bình đẳng giới dựa trên bằng chứng.- H., 2013.- KHK: V23294-V23296

4. Đặng Minh Đức. Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện châu Âu. -H., 2013.- KHK: V23297-V23299

5. Lê Công Sự. Con người qua lăng kính triết gia.- H., 2012.- KHK: V23300

6. Cục lý luận – Ban tuyên truyền trung ương – Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc đối mặt với những điểm nóng lý luận.- H., 2013.- KHK: V23301-V23303

7. Hội đồng lý luận Trung ương. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế-Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc.- H., 2014.- KHK: V23304-V23306

8. Nguyễn Văn Động. Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay.- H., 2013.- KHK: V23307-V23309

9. Trần Thị Minh Châu. Vốn hóa đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.- H., 2013.- KHK: V23310-V23312

10. Nguyễn Hữu Tri. Lý thuyết tổ chức.- H., 2013.- KHK: V23313-V23315

11. Lê Hoàng Oanh. Xúc tiến thương mại – Lý luận và thực tiễn. - H., 2014.- KHK: V23316-V23318

12. Nguyễn Bá Dương. Khoa học lãnh đạo – Lý thuyết và kỹ năng. - H., 2014.- KHK: V23319-V23321

13. Nguyễn Minh Đoan. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở Việt Nam. - H., 2014.- KHK: V23322-V23324

14. Cao Văn Thống. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. - H., 2014 - KHK: V23325-V23326

15. Nguyễn Thế Chinh. Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường. - H., 2013. - KHK: V23327-V23329

16. Vũ Bá Thể. Nhà nước – Thị trường lý thuyết và thực tiễn vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. - H., 2013. - KHK: V23330-V23332

17. Phạm Quốc Trung-Phạm Thị Túy. Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. - H., 2013. - KHK: V23333-V23335

18. Trần Thị Anh Đào. Công tác tư tưởng và vấn đề đào tao cán bộ làm công tác tư tưởng.- H., 2014.- KHK: V23336-VV23338

19. Trương Thị Thông – Lê Kim Việt. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. - H., 2010.- KHK: V23339-V23341

20. Phạm Thị Duyên Thảo. Một số vấn đề về giải thích pháp luật chính thức ở nước ta hiện nay. H., 2014.- KHK: V23342-V23344

21. Vũ Đăng Minh. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.- H., 2014.- KHK: V23345-V23347

22. Bùi Tất Thắng – Đặng Huyền Linh. Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam thời kỳ đến năm 2020. H., 2013.- KHK: V23348-V23350

23. Trương Hồng Quang. Tìm hiểu một số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính, song tính và chuyển giới.- H., 2013.- KHK: V23351-V23353

24. Nguyễn Văn Lý. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.- H., 2013.- KHK: V23354-V23356

25. Tom G.Palmer. Hướng đến kỉ nguyên hậu nhà nước phúc lợi.- H., 2014. -KHK: V23357-V23359

26. Nguyễn Mại. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hướng về phía trước.- H., 2008.-KHK: V23360-V23362

27. Geogre Friedman. Thập niên tiếp theo đế quốc và nền cộng hòa trong một thế giới đang thay đổi.- H., 2014.- KHK: V23363-V23365

28. Phạm Thị Oanh. Mối quan hệ con người – tự nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.- H., 2011.- KHK: V23366-V23368

29. Phạm Ngọc Hiền. Hỏi đáp về diễn biến hòa bình và cách mạng màu.- H., 2011.- KHK: V23369-V23371

30. Nguyễn Ngọc Trường. Về vấn đề Biển Đông.- H., 2014.-KHK: V23372-V23374

31. Lương Thị Mỹ Quỳnh. Quyền có người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam, Đức và Hoa Kỳ.- H., 2013.- KHK: V23375

32. Hồ Bá Thâm. Chủ nghĩa Mác-Lênin phương pháp luận của sự phê phán và sự phát triển hiện nay.- H., 2013.- KHK: V23376-V23378

33. Phạm Ngọc Thanh. Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay. H., 2013.- KHK: V23379

34. Vũ Văn Phúc. Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế.- H., 2013.-KHK: V23380-V23382

35. Trần Thị Diệu Oanh. Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước.- H., 2013.- KHK: V23383-V23385

36. Nguyễn Thị Kim Hoa. Tính tích cực chính trị của công dân Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.- H., 2013.- KHK: V23386-V23387

37. Nguyễn Hữu Hải-Lê Văn Hòa. Đại cương về chính sách công.- H., 2013.- KHK: V23388-V23390

38. Nhiều tác giả. Biển Đông và hải đảo Việt Nam.- H., 2010.- KHK: V23391-V23393

39. Tom G.Palmer. Thị trường và đạo đức.- H., 2014.- KHK: V23394-V23396

40. Lugwig Von Mises. Chủ nghĩa tự do truyền thống.- H., 2013.- KHK: V23397-V23399

41. Micheal Sandel. Tiền không mua được gì?.- H., 2014.- KHK: V23400-V23402

42. Richard Feyman. Ý nghĩa mọi thứ trên đời.- H., 2014.- KHK: V23403-V23405

43. Guy Debord. Xã hội diễn cảnh.- H., 2014.- KHK: V23406-V23408

44. Nguyễn Bá Dương. Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ.- H., 2014.- KHK: V23409-V23411

45. Hoàng Tuệ. Cuộc sống ở trong ngôn ngữ.- H., 2014.- KHK: V23412-V23414

46. Nguyễn Việt Long. Hoàng Sa-Trường Sa các sự kiện, tư liệu lịch sử-pháp lý chính.- H., 2014.- KHK: V23415-V23417

47. Geogre Berkeley. Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người.-H., 2014.- KHK: V23418-V23420

48. Hữu Thọ. Nể và né.- H., 2013.- KHK: V23421-V23423

49. Isaiah Berlin. Bốn tiểu luận về tự do.- H., 2014.- KHK: V23424-V23426

50. John Locke. Khảo luận thứ hai về chính quyền.- H., 2014.- KHK: V23427-V23429

51. Amartya Sen. Căn tính và bạo lực.- H., 2014.- KHK: V23430-V23432

52. John Deway. Cách ta nghĩ. - H., 2014.- KHK: V23433-V23435

53. Alain Ruscio. Võ Nguyên Giáp-Một cuộc đời. - H., 2013.- KHK: V23436-V23438

54. Nguyễn Trọng An. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. - H., 2014.- KHK: V23439-V23441

55. Vũ Thụy An. Lễ hội văn hóa ba miền.- H., 2014.- KHK: V23442-V23444

56. Thu Giang Nguyễn Huy Cần. Thuật tư tưởng.- H., 2014.- KHK: V23445-V23447

57. Thu Giang Nguyễn Huy Cần. Cái cười của thánh nhân.- H., 2013.- KHK: V23448-V23450

58. Nguyễn Duy Trinh. Tác phẩm (tập I).- H., 2014.- KHK: V23451

59. Đặng Đình Quý-Nguyễn Minh Ngọc. Biển Đông địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan.- H., 2013.- KHK: V23452-V23454

60. Ngô Đức Thịnh. Luật tục trong đời sống các tộc người ở Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23455-V23457

61. Nguyễn Trường. Quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên Á Châu-Thái Bình Dương.- H., 2013.- KHK: V23458-V23460

62. Nguyễn Quang Thuấn-Trần Quang Minh. Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai. -H., 2014.- KHK: V23461-V23463

63. Trương Minh Dục. Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài.- H.,2014.- KHK: V23464-V23466

64. Lê Hữu Nghĩa-Bùi Đình Bôn. Thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhân dân.- H., 2013.- KHK: V23467-V23468; V23475

65. Tạ Ngọc Tấn. Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội. - H., 2013.- KHK: V23469-V23471

66. Hoàng Văn Châu. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23472-V23474

67. Nguyễn Mạnh Dũng. Việt Nam trong quá khứ tư liệu và nghiên cứu.- H., 2013.- KHK: V23476-V23478

68. Thanh tra Chính phủ. Một số kinh nghiệm quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng.- H., 2014.- KHK: V23479

69. Nguyễn Bá Diến. Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển-đảo.- H., 2013.- KHK: V23480-V23482

70. Đinh Kim Phúc. Hoàng Sa-Trường Sa trong thư tịch cổ. – H., 2014.- KHK: V23483

71. Nguyễn Chí Tình. Xung đột văn hóa và đấu tranh văn hóa.- H., 2012.- KHK: V23484-V23486

72. Vũ Văn Hiền. Việt Nam và thế giới đương đại.- H., 2014.- KHK: V23487

73. Alexis De Tocqueville. Nền dân trị Mỹ.- H., 2014.- KHK: V23488-V23490

74. Trần Minh Trưởng-Nguyễn Thị Giang. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cuộc đời và sự nghiệp.- H., 2014.-KHK: V23491

75. Bẫy thu nhập trung bình-Bài học cho Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23492

76. Đặng Dũng Chí-Hoàng Văn Nghĩa. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người.- H., 2014.- KHK: V23493

77. Tổng cục thống kê. Niên giám thống kê.- H., 2014.- KHK: V23494

78. Nguyễn Bá Diến. Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong pháp luật và thực tiễn quốc tế.- H., 2013.- KHK: V23495

79. Trần Quốc Toản. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai.Lý luận và thực tiễn.- H., 2013.- KHK: V23496-V23498

80. Huỳnh Công Bá. Lịch sử văn hóa Việt Nam.- H., 2012.- KHK: V23499-V23501

81. Viện chính sách công và pháp luật. Các thiết chế hiến định độc lập. Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam.-H., 2013.- KHK: V23502-V23503

82. Albert P.Blaustein-Jay A.Sigler. Các bản hiến pháp làm nên lịch sử.- H., 2013.- KHK: V23504-V23506

83. Nguyễn Văn Nhã. Trung Quốc sau khủng hoảng dưới con mắt các nhà báo và các chuyên gia kinh tế quốc tế.- H., 2011.- KHK: V23507-V23509

84. David Held. Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại.- H., 2013.- KHK: V23510-V23512

85. A.T.Mahan. Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử.- H., 2014.- KHK: V23513-V23515

86. Luật đất đai (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014).- H., 2014.- KHK: V23516-V23518

87. Những nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở.- H., 2014.- KHK: V23519-V23521

88. Luật công chứng.- H., 2014.- KHK: V23522-V23524

89. Luật hôn nhân và gia đình (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015).- H., 2014.- KHK: V23525-V23527

90. Luật quốc tịch Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23528-V23530

91. Luật phá sản (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015).- H., 2014.- KHK: V23531-V23533

92. Tình huống pháp luật về chứng thực.- H., 2014.- KHK: V23534-V23536

93. Luật biển Việt Nam.- H., 2014.- KHK: V23537-V23539

94. Luật tiếp công dân.- H., 2014.- KHK: V23540-V23542

95. Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.- H., 2014.- KHK: V23543-V23545

96. Quách Dương. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; KHK: V23546-V23548

97. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thủ đô; H.; 2013; KHK: V23549-V23551

98. Giới thiệu và chỉ dẫn pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân; H.; 2014; KHK: V23552-V23554

99. Bộ luật Lao động; H.; 2014; KHK: V23555-V23557

100. Hỏi đáp pháp luật phòng, chống tham nhũng; H.;2014; KHK: V23558-V23560

101. Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; H.; 2014; KHK: V23561-V23563

102. Bộ luật Tố tụng dân sự; H.; 2014; KHK: V23564-V23566

103. Lê Thị Sơn. Các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm và tổ chức tội phạm với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự; H.; 2013; KHK: V23567-V23569

104. Hiến pháp năm 2013; H.; 2014; KHK: V23570-V23574

105. Tình huống pháp luật các tội phạm về ma tuý; H.; 2013; KHK: V23575-V23577

106. Hỏi đáp về thay đổi, cải chính hộ tịch và lý lịch tư pháp; H.; 2014; KHK: V23578-V23580

107. Nguyễn Hiền Phương. Pháp luật bảo hiểm y tế một số quốc gia trên thế giới và những kinh nghiệm cho Việt Nam; H.; 2013; KHK: V23581-V23583

108. Doãn Hồng Nhung-Nguyễn Ngọc Hà. Pháp luật về định giá đất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng ở VN; H.; 2014; KHK: V23584-V23586

109. Nguyễn Quý Trọng. Pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn; H.; 2013; KHK: V23587-V23589

110. Lê Hồng Hạnh. Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam; H.; 2013; KHK: V23590-V23592

111. Phạm Văn Tuyết – Lê Kim Giang. Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp; H.; 2013; KHK: V23593-V23595

112. Vũ Hoài Nam. Cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho hội thẩm trong xét xử các vụ án hình sự; H.; 2013; KHK: V23596-V23598

113. Nguyễn Huy Phượng. Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; H.; 2013; KHK: V23599-23601

114. Tuấn Đạo Thanh. Sổ tay công chứng viên - Quyển thứ hai: Một số vấn đề cần lưu ý khi công chứng các văn bản liên quan tới chế định thừa kế; H.; 2014; KHK: V23602-V23604

115. Viện Sử học. Quốc triều hình luật; H.; 2013; KHK: V23605-V23607

116. Đặng Thanh Nga-Trương Quang Vinh. Người chưa thành niên phạm tội - Đặc điểm TL và chính sách xử lý (tái bản lần 1); H.; 2014; KHK: V23608-V23610

117. Đỗ Đức Hồng Hà. Hỏi đáp pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành; H.; 2014; KHK: V23611-V23613

118. Thanh tra Bộ Tư pháp. Xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực bổ trợ TP, HN & GĐ, THADS, phá sản DN, HTX; H.; 2014; KHK: V23614-V23616

119. Doãn Hồng Nhung. Pháp luật hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng trong hợp đồng theo mẫu; H.; 2013; KHK: V23617-V23619

120. Phạm Văn Thiệu. Bình luận 50 vụ án khó và phức tạp; H.; 2014; KHK: V23620-V23622

121. Tuấn Đạo Thanh. Sổ tay công chứng viên - quyển thứ nhất: Một số vấn đề cần lưu ý khi công chứng các văn bản liên quan tới tài sản chung riêng của vợ, chồng; H.; 2014; KHK: V23623-V23625

122. Phạm Văn Tuyết-Lê Kim Giang. Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay; H.; 2012; KHK: V23626-V23628

123. Trần Văn Biên. Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam; H.; 2012; KHK: V23629-V23631

124. Phan Trung Hoài. Khung cửa Tư pháp - Tập 1; H.; 2012; KHK: V23632-V23634

125. Phan Trung Hoài. Khung cửa Tư pháp - Tập 2; H.; 2012; KHK: V23635-V23637

126. Phan Trung Hoài. Khung cửa Tư pháp - Tập 3; H.; 2013; KHK: V23638-V23640

127. Phan Trung Hoài. Khung cửa Tư pháp - Tập 4; H.; 2014; KHK: V23641-V23643

128. Đỗ Đức Hồng Hà. Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự Việt Nam; H.; 2013; KHK: V23644-V23646

129. Đỗ Đức Hồng Hà. Chỉ dẫn áp dụng bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam; H.; 2013; KHK: V23647-V23649

130. Đỗ Đức Hồng Hà. Hỏi đáp pháp luật hình sự Việt Nam; H.; 2014; KHK: V23650-V23652

131. Nguyễn Ngọc Anh. Bình luận luật đặc xá; H.; 2013; KHK: V23653-V23655

132. Lê Hữu Thể-Đỗ Văn Dương-Nguyễn Thị Thủy. Những vấn đề lý luận và thực cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; H.; 2013; KHK: V23656-V23658

133. Nguyễn Ngọc Chí. Những vấn đề lý luận, thực tiễn về luật hình sự quốc tế; H.; 2013; KHK: V23659-V23661

134. Trương Thị Thu Hà-Lê Thị Thùy Dương. Chỉ dẫn áp dụng Luật XLVPHC; H; 2014; KHK: V23662-V23664

135. Bùi Cẩm Thơ. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; H.; 2014; KHK: V23665-V23667

136. Vũ Nguyên. Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự Việt Nam; H; 2013; KHK: V23668-V23670

137. Nguyễn Minh Tuấn. Bình luận khoa học bộ luật dân sự ; H.; 2014; KHK: V23671-V23673

138. Võ Khánh Vinh. Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự; H.; 2012; KHK: V23674-V23676

139. Đinh Thế Hưng-Trần Văn Biên. Bình luận khoa học bộ luật hình sự; H.; 2013; KHK: V23677-V23679140. Hà Thị Mai Hiên-Trần Văn Biên. Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự; H.; 2013; KHK: V23680-V23682.

PHÒNG THƯ VIỆN
: tintuc -> Lists -> ChiDaoDieuHanh -> Attachments -> 1467
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ CÔng an số: 411/bc-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-cp ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
Attachments -> Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1215/btp-pbgdpl v/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> VĂn phòng số: 1470/tb-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> DỰ thảO ngày 16/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương