V¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam lawdata quyÕt ®Þnhtải về 81.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích81.77 Kb.

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

QuyÕt ®Þnh

cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Sè 56/2000-Q§-BNN-KHCN ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc Ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh

Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«nC¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n.

C¨n cø NghÞ ®Þnh 86/CP ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng hµng ho¸

XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ChÊt l­îng s¶n phÈm

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh sau:

10TCN 417-2000: N­íc døa c« ®Æc.B¶o qu¶n b»ng c¸c biÖn ph¸p vËt lý

10TCN 418-2000: V¶i qu¶ t­¬i

10TCN 419-2000: Ng« bao tö

10TCN 420- 2000: D­a chuét bao tö giÇm dÈm

10TCN 421-2000: N­íc æi- Yªu cÇu kü thuËt. Ph­¬ng ph¸p thö§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ChÊt l­îng s¶n phÈm, L·nh ®¹o c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

Tiªu chuÈn

N­íc døa c« ®Æc
B¶o qu¶n b»ng c¸c biÖn ph¸p vËt lý
10TCN 417-2000


Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 56/2000-Q§-BNN-KHCN
ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2000

1. M« t¶


1.1. §Þnh nghÜa s¶n phÈm

N­íc døa c« ®Æc (s¶n phÈm c« ®Æc tõ n­íc døa) lµ s¶n phÈm kh«ng lªn men nh­ng cã kh¶ n¨ng lªn men sau khi pha lo·ng trë l¹i, thu ®­îc tõ nguyªn liÖu nh­ m« t¶ trong môc 1.2, qua qu¸ tr×nh c« ®Æc nh­ ®Þnh nghÜa trong môc 1.3 vµ ®­îc b¶o qu¶n chØ b»ng nh÷ng biÖn ph¸p vËt lý (kh«ng bao gåm chiÕu x¹).

1.2. Nguyªn liÖu th«

Nguyªn liÖu dïng ®Ó chÕ biÕn lµ n­íc døa kh«ng lªn men nh­ng cã kh¶ n¨ng lªn men, thu ®­îc qua mét qu¸ tr×nh c¬ häc, cã thÓ bao gåm c¶ qu¸ tr×nh li t©m nh­ng kh«ng läc, tõ thÞt qu¶ hoÆc nh÷ng phÇn cña thÞt qu¶, cã hoÆc kh«ng cã lâi cña døa (Ananas comosus (L.) Merr hay Ananas sativus Lindl) chÝn, t­¬i tèt.

1.3. §Þnh nghÜa qu¸ tr×nh

Qu¸ tr×nh c« ®Æc bao gåm viÖc lo¹i n­íc b»ng biÖn ph¸p vËt lý cho ®Õn khi s¶n phÈm cã hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan cña døa kh«ng d­íi 27% theo khèi l­îng khi ®­îc x¸c ®Þnh b»ng khóc x¹ kÕ ë 20oC, ®­îc hiÖu chØnh theo ®é axit nh­ phô lôc I. Cã thÓ pha thªm:

a) N­íc døa, n­íc døa c« ®Æc hoÆc n­íc cho phï hîp víi môc ®Ých duy tr× nh÷ng thµnh phÇn chñ yÕu vµ nh÷ng yÕu tè chÊt l­îng cña s¶n phÈm c« ®Æc.

b) Nh÷ng thµnh phÇn dÔ bay h¬i cña n­íc døa ®· bÞ mÊt trong qu¸ tr×nh c« ®Æc.

2. Thµnh phÇn chñ yÕu vµ c¸c yÕu tè chÊt l­îng

2.1. Nh÷ng yªu cÇu cho n­íc døa c« ®Æc sau khi pha lo·ng trë l¹i

S¶n phÈm thu ®­îc sau khi pha lo·ng n­íc døa c« ®Æc theo môc 7.10 ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu kho¶n cña tiªu chuÈn Codex cho n­íc døa ®­îc b¶o qu¶n chØ b»ng c¸c biÖn ph¸p vËt lý (tham kh¶o Codex Stan 85-1981), lo¹i trõ nã cã thÓ chøa axit L-ascorbic vµ thiÕc clorua nh­ qui ®Þnh trong môc 3 cña tiªu chuÈn nµy.

3. Phô gia thùc phÈm


Møc tèi ®a trong n­íc qu¶
®· ®­îc pha lo·ng trë l¹i


3.1. DimetylPolysiloxan (chÊt chèng t¹o bät)

10mg/kg.

3.2. Axit xitric

giíi h¹n bëi GMP

3.3. Axit malic

giíi h¹n bëi GMP

3.4. Axit L-ascobic (chÊt chèng «xi ho¸)

giíi h¹n bëi GMP

3.5. ThiÕc clorua

8mg/kg (pha lo·ng tõ n­íc qu¶ c« ®Æc l¹nh ®«ng)

4. ChÊt g©y nhiÔm ®éc

Khi n­íc døa c« ®Æc ®­îc pha lo·ng trë l¹i theo môc 7.10 cña tiªu chuÈn nµy th× nh÷ng chÊt g©y nhiÔm ®éc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n ®­îc qui ®Þnh trong môc 4 cña tiªu chuÈn Codex cho n­íc døa b¶o qu¶n chØ b»ng c¸c biÖn ph¸p vËt lý (Codex Stan 85-1981).


Giíi h¹n tèi ®a

4.1. Th¹ch tÝn (As )

0,2 mg/kg

4.2. Ch× (Pb)

0,3 mg/kg

4.3. §ång (Cu)

5,0 mg/kg

4.4. KÏm (Zn)

5,0 mg/kg

4.5. S¾t (Fe)

15,0 mg/kg

4.6. ThiÕc (Sn)

250,0 mg/kg

4.7. Tæng sè ®ång, kÏm, s¾t

20,0 mg/kg

4.8. Anhidrit sunfur¬ (SO2)

10,0 mg/kg

5. VÖ sinh

5.1. S¶n phÈm tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc chÕ biÕn phï hîp víi qui ph¹m quèc tÕ vÒ thùc hµnh vÖ sinh ®èi víi c¸c s¶n phÈm rau qu¶ ®ãng hép (tham kh¶o CAC/RCP 2-1969) vµ c¸c qui ph¹m quèc tÕ vÒ nguyªn t¾c chung cña vÖ sinh thùc phÈm(tham kh¶o CAC/RCP 1-1969) do ñy ban tiªu chuÈn thùc phÈm Codex qui ®Þnh.

5.2.Khi ®­îc thö theo c¸c ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ kiÓm tra thÝch hîp, s¶n phÈm ph¶i:

a) Kh«ng chøa c¸c vi sinh vËt cã thÓ ph¸t triÓn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n th«ng th­êng.

b) Kh«ng chøa c¸c chÊt cã nguån gèc vi sinh vËt ë møc cã thÓ g©y h¹i cho søc kháe.

6.C©n vµ ®ong

Møc ®Çy cña bao b×:

Møc ®Çy tèi thiÓu (dµnh cho bao b× kh«ng b¸n lÎ):

N­íc døa c« ®Æc ph¶i chiÕm kh«ng d­íi 90% v/v dung l­îng n­íc cña bao b×. Dung l­îng n­íc cña bao b× lµ thÓ tÝch n­íc cÊt ë 20oC chøa ®Çy trong bao b× ®­îc hµn kÝn. NÕu s¶n phÈm ®­îc b¶o qu¶n b»ng l¹nh ®«ng th× yªu cÇu vÒ møc ®Çy tèi thiÓu ¸p dông nh­ s¶n phÈm ë tr¹ng th¸i l¹nh ®«ng.

7. Ghi nh·n

Ngoµi c¸c môc 1,2,4 vµ 6 cña tiªu chuÈn Codex vÒ ghi nh·n thùc phÈm bao gãi s½n (Codex Stan 1-1981) cÇn ¸p dông thªm c¸c qui ®Þnh sau ®©y:

7.1. Tªn cña s¶n phÈm

7.1.1. Tªn cña s¶n phÈm ph¶i lµ “n­íc døa c« ®Æc, s¶n phÈm c« ®Æc tõ n­íc døa ”, “ n­íc døa c« ®Æc l¹nh ®«ng ”, ”s¶n phÈm c« ®Æc tõ n­íc døa l¹nh ®«ng ”.

7.1.2. Tªn cña s¶n phÈm cã thÓ ®­îc kÌm thªm tõ “ x Brix ” trong ®ã x biÓu thÞ phÇn tr¨m chÊt kh« hoµ tan cña døa theo träng l­îng khi x¸c ®Þnh b»ng khóc x¹ kÕ ë 20oC, ®­îc hiÖu chØnh theo axit nh­ trong phô lôc sè I.

7.2. B¶ng thµnh phÇn

7.2.1. B¶ng kª ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn ph¶i ®­îc ghi trªn nh·n theo trËt tù gi¶m dÇn trõ nh÷ng thµnh phÇn ®­îc x¸c ®Þnh trong môc 1.3 kh«ng cÇn ghi.

7.2.2. NÕu cã bæ sung axit L-ascobic th× ph¶i ghi vµo b¶ng kª nh­ sau:

a) "AxÝt ascobic, chÊt chèng «xi ho¸" hoÆc

b) "ChÊt chèng «xi ho¸"

7.3. Khèi l­îng tÞnh

Ph¶i ghi khèi l­îng tÞnh theo thÓ tÝch trªn bao b× dù ®Þnh cho b¸n lÎ. Trªn bao b× kh«ng b¸n lÎ, khèi l­îng tÞnh ph¶i ®­îc ghi theo träng l­îng. HÖ thèng ®o l­êng ph¶i lµ hÖ mÐt (hÖ quèc tÕ ), ®¬n vÞ Mü hoÆc ®¬n vÞ Anh theo yªu cÇu cña n­íc mua s¶n phÈm.

7.4. Tªn vµ ®Þa chØ

Ph¶i ghi tªn vµ ®Þa chØ ng­êi s¶n xuÊt, ng­êi ®ãng gãi, ng­êi ph©n phèi, ng­êi nhËp khÈu, ng­êi xuÊt khÈu hoÆc ng­êi b¸n hµng.

7.5. XuÊt xø

XuÊt xø cña s¶n phÈm ph¶i ®­îc ghi ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn hoÆc ®¸nh lõa ng­êi tiªu thô.

7.6. X¸c nhËn l«

Mçi bao b× ph¶i ®­îc dËp næi hoÆc ®¸nh dÊu bÒn ch¾c b»ng kÝ hiÖu ®Ó dÔ dµng x¸c ®Þnh nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ l« hµng.

7.7. Ghi thêi h¹n

"Thêi h¹n sö dông tèt nhÊt" ph¶i ®­îc ghi b»ng th¸ng vµ n¨m theo d·y sè kh«ng m· hãa trõ nh÷ng s¶n phÈm cã thêi h¹n sö dông trªn 18 th¸ng chØ cÇn ghi n¨m lµ ®ñ.

Cã thÓ ghi th¸ng b»ng c¸c ch÷ c¸i ë nh÷ng n­íc mµ kh«ng g©y lóng tóng cho ng­êi tiªu thô.

Trong tr­êng hîp nh÷ng s¶n phÈm yªu cÇu ghi th¸ng, n¨m vµ thêi h¹n sö dông ®Õn hÕt n¨m th× cã thÓ dïng ch÷ "hÕt n¨m..." ®Ó thay thÕ.

7.8. H­íng dÉn b¶o qu¶n

7.8.1. Ngoµi thêi h¹n sö dông, bÊt kú nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo ®Ó b¶o qu¶n s¶n phÈm ph¶i ®­îc ghi nÕu hiÖu lùc cña thêi h¹n sö dông phô thuéc vµo chóng.

7.8.2. Nh÷ng h­íng dÉn b¶o qu¶n ph¶i ghi s¸t c¹nh thêi h¹n sö dông nÕu cã thÓ.

7.9. Nh÷ng yªu cÇu bæ sung

Ph¶i ¸p dông nh÷ng ®iÒu kho¶n bæ sung d­íi ®©y:

7.9.1. Trªn nh·n hiÖu kh«ng ®­îc m« t¶ b»ng h×nh ¶nh bÊt lo¹i qu¶ hoÆc n­íc qu¶ nµo kh¸c ngoµi døa hoÆc n­íc døa.

7.9.2. Trªn nh·n hiÖu ph¶i kh«ng cã sù kh¼ng ®Þnh nµo vÒ Vitamin C còng nh­ vÒ thuËt ng÷ Vitamin C trõ khi nh÷ng c¬ quan cã thÈm quyÒn ë n­íc mua s¶n phÈm chÊp nhËn.

7.9.3. Khi cã yªu cÇu b¶o qu¶n ®«ng l¹nh n­íc døa c« ®Æc th× trªn nh·n hiÖu ph¶i cã nh÷ng th«ng tin vÒ lµm tan gi¸ s¶n phÈm.

7.10. Møc ®é c« ®Æc

Ph¶i ghi trªn bao b× nh÷ng chØ dÉn ®Ó pha lo·ng b»ng phÇn tr¨m theo träng l­îng hµm l­îng chÊt kh« x¸c ®Þnh b»ng khóc x¹ kÕ ë 20oC ®­îc hiÖu chØnh theo ®é axit nh­ phô lôc I hoÆc trong tr­êng hîp s¶n phÈm dù ®Þnh ®Ó b¸n lÎ ph¶i ghi sè phÇn thÓ tÝch n­íc bæ xung vµo mét thÓ tÝch n­íc c« ®Æc ®Ó thu ®­îc n­íc qu¶ ®¹t yªu cÇu tèi thiÓu cña tiªu chuÈn Codex cho n­íc døa b¶o qu¶n chØ b»ng nh÷ng biÖn ph¸p vËt lý (Codex Stan 85-1981).

7.11. §èi víi bao b× b¸n bu«n

Trong tr­êng hîp n­íc døa c« ®Æc (ë bÊt kú ®é Brix nµo) ®ùng trong bao b× b¸n bu«n th× nh÷ng th«ng tin nh­ ë phÇn 7.1 ®Õn 7.6 vµ 7.9.1 ®Õn 7.9.3 ph¶i ®­îc ghi trªn bao b× hoÆc trong nh÷ng tµi liÖu kÌm theo trõ tªn cña s¶n phÈm, tªn vµ ®Þa chØ cña c¬ së s¶n xuÊt hoÆc ®ãng gãi ®· cã trªn bao b×. Tªn cña c¬ së s¶n xuÊt hoÆc ®ãng gãi cã thÓ ®­îc thay b»ng mét ký hiÖu nhËn d¹ng miÔn lµ cã thÓ nhËn biÕt râ rµng cïng víi c¸c tµi liÖu kÌm theo.

Phô lôc I

Cña tiªu chuÈn 10tcn 417-2000

®IÒu chØnh gi¸ trÞ Brix

(Theo ph­¬ng ph¸p khóc x¹ kÕ cña AOAC)

Axit xitric khan
(% träng l­îng)


Bæ sung vµo gi¸ trÞ Brix

2.0

0.39

2.2

0.43

2.4

0.47

2.6

0.51

2.8

0.54

3.0

0.58

3.2

0.62

3.4

0.66

3.6

0.70

3.8

0.74

4.0

0.78

4.2

0.81

4.4

0.85

4.6

0.89

4.8

0.93

5.0

0.97Tiªu chuÈn

V¶i qu¶ t­¬i
10TCN 418-2000


Ban hµnh kÌm theo Q§ 56/2000/Q§/BNN-KHCN ngµy 23/5/2000

1. §Þnh nghÜa s¶n phÈm

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho v¶i qu¶ cña c¸c gièng v¶i cã tªn khoa häc Litchi Chinensis Sonn, thuéc hä Sapindaceae, tiªu thô t­¬i sau khi xö lý vµ ®ãng gãi. Kh«ng ¸p dông cho v¶i dïng ®Ó chÕ biÕn c«ng nghiÖp.

2. C¸c qui ®Þnh vÒ chÊt l­îng

2.1 Nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu

Ngoµi viÖc tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh riªng cho mçi lo¹i vµ møc ®é cho phÐp, v¶i qu¶ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i ph¶i:

- Nguyªn qu¶

- T­¬i tèt, kh«ng cã nh÷ng qu¶ kh«ng phï hîp cho tiªu thô nh­ thèi háng hoÆc gi¶m chÊt l­îng.

- S¹ch, hÇu nh­ kh«ng cã t¹p chÊt cã thÓ nh×n thÊy b»ng m¾t th­êng.

- HÇu nh­ kh«ng cã s©u bÖnh.

- HÇu nh­ kh«ng bÞ h­ háng do s©u bÖnh.

- Kh«ng cã nh÷ng h­ háng vµ trÇy s¸t vá qu¶.

- HÇu nh­ kh«ng cã nh÷ng vÕt r¸m.

- Kh«ng bÞ Èm ­ít bÊt th­êng ngoµi vá qu¶ trõ tr­êng hîp cã n­íc ng­ng tô khi chuyÓn khái kho l¹nh.

- Kh«ng cã mïi vÞ l¹.

V¶i qu¶ t­¬i ph¶i ®­îc thu h¸i cÈn thËn,®­îc ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vµ ®ñ ®é chÝn. Sù ph¸t triÓn vµ tr¹ng th¸i cña v¶i qu¶ ph¶i sao cho cã thÓ chÞu ®ùng ®­îc sù vËn chuyÓn, bèc xÕp vµ ®­a ®Õn ®Þa chØ cuèi cïng vÉn gi÷ ®­îc chÊt l­îng tèt. Mµu s¾c cña qu¶ v¶i cã thÓ kh¸c nhau tõ mµu hång ®Õn mµu ®á trong tr­êng hîp qu¶ kh«ng xö lý, tõ mµu vµng nh¹t ®Õn mµu hång trong tr­êng hîp qu¶ ®­îc x«ng khÝ Anhidrit sunfur¬ (SO2).

2.2.Ph©n lo¹i

V¶i qu¶ ®­îc ph©n lµm 3 lo¹i

2.2.1. Lo¹i h¶o h¹ng

V¶i qu¶ lo¹i nµy ph¶i cã chÊt l­îng tèt nhÊt. V¶i ph¶i ®­îc ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vÒ h×nh d¹ng qu¶ vµ ph¶i cã mµu ®Æc tr­ng cña gièng.

V¶i qu¶ ph¶i kh«ng cã nh÷ng khuyÕt tËt, cã thÓ cho phÐp nh÷ng khuyÕt tËt rÊt nhá nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn h×nh th¸i chung cña s¶n phÈm, ®Õn chÊt l­îng, ®Õn viÖc duy tr× chÊt l­îng vµ c¸ch tr×nh bµy trong bao b×.

2.2.2. Lo¹i I

V¶i lo¹i nµy ph¶i cã chÊt l­îng tèt vµ ®Æc tr­ng cho gièng. Tuy nhiªn cã thÓ cho phÐp nh÷ng khuyÕt tËt nhÑ nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn h×nh th¸i chung cña s¶n phÈm, ®Õn chÊt l­îng, ®Õn viÖc duy tr× chÊt l­îng vµ c¸ch tr×nh bµy trong bao b× nh­:

- BiÕn d¹ng nhÑ.

- Mét khuyÕt tËt nhÑ vÒ mµu s¾c.

- Nh÷ng khuyÕt tËt nhÑ ë vá mµ tæng diÖn tÝch kh«ng qu¸ 0,25cm2.

2.2.3 Lo¹i II

Lo¹i nµy bao gåm nh÷ng qu¶ kh«ng ®¹t chÊt l­îng lo¹i cao h¬n nh­ng vÉn ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu.

Nh÷ng khuyÕt tËt d­íi ®©y cã thÓ cho phÐp ®èi víi v¶i qu¶ vÉn gi÷ ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña chóng vÒ chÊt l­îng, vÒ b¶o qu¶n, vÒ c¸ch tr×nh bµy:

- KhuyÕt tËt vÒ h×nh d¹ng.

- KhuyÕt tËt vÒ mÇu s¾c.

- VÕt khuyÕt tËt ë vá nh­ng tæng diÖn tÝch kh«ng qu¸ 0,5cm2.

3. C¸c qui ®Þnh vÒ kÝch th­íc

KÝch th­íc qu¶ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®­êng kÝnh chç lín nhÊt.

- KÝch th­íc qu¶ nhá nhÊt cho lo¹i h¶o h¹ng lµ 33mm.

- KÝch th­íc qu¶ nhá nhÊt cho lo¹i I vµ lo¹i II lµ 20mm.

Cho phÐp chªnh lÖnh tèi ®a vÒ kÝch th­íc c¸c qu¶ trong mçi bao b× lµ 10mm.

4. C¸c qui ®Þnh vÒ møc ®é cho phÐp

Møc ®é cho phÐp trong mçi bao gãi vÒ chÊt l­îng vµ kÝch th­íc qu¶ kh«ng ®¸p øng yªu cÇu ®­îc qui ®Þnh cho tõng lo¹i.

4.1. Møc ®é cho phÐp vÒ chÊt l­îng

4.1.1. Lo¹i h¶o h¹ng

5% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ v¶i kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña lo¹i nµy nh­ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i I hoÆc trong ph¹m vi cho phÐp cña lo¹i ®ã.

4.1.2. Lo¹i I

10% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ kh«ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i nµy nh­ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i II hoÆc trong ph¹m vi cho phÐp cña lo¹i ®ã.

4.1.3. Lo¹i II

10% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ kh«ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i nµy hoÆc nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu, trõ c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp cho tiªu thô do bÞ thèi hoÆc bÞ gi¶m chÊt l­îng.

4.2. Møc ®é cho phÐp vÒ kÝch th­íc

10% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i kh«ng ®¹t kÝch th­íc tèi thiÓu miÔn lµ ®­êng kÝnh kh«ng d­íi 15mm ë tÊt c¶ c¸c lo¹i hoÆc chªnh lÖch kÝch th­íc tèi ®a lµ 10mm.

5. C¸c qui ®Þnh vÒ tr×nh bµy

5.1. Sù ®ång ®Òu

V¶i qña ph¶i ®ång ®Òu trong mçi bao b× vµ cïng xuÊt xø, cïng gièng, chÊt l­îng, kÝch th­íc, mµu s¾c.

PhÇn v¶i qña nh×n thÊy ®­îc ph¶i ®¹i diÖn cho toµn bé sè v¶i trong bao b×.

5.2. §ãng gãi

V¶i qña ph¶i ®­îc ®ãng gãi sao cho s¶n phÈm ®­îc b¶o vÖ hoµn toµn.

VËt liÖu dïng bªn trong c¸c bao b× ph¶i míi, s¹ch vµ cã chÊt l­îng tèt ®Ó tr¸nh h­ háng bªn trong vµ bªn ngoµi s¶n phÈm. §­îc phÐp sö dông c¸c vËt liÖu cã in ch÷ hoÆc nh·n hiÖu ®Æc biÖt lµ giÊy hoÆc c¸c phiÕu ghi c¸c chØ tiªu hµng hãa, miÔn lµ b»ng mùc hoÆc hå kh«ng ®éc h¹i.

V¶i qña ph¶i ®­îc ®ãng gãi trong mçi bao b× theo qui ®Þnh cho ®ãng gãi vµ vËn chuyÓn rau qu¶ t­¬i. Tuy nhiªn khi v¶i qña ®­îc tr×nh bµy thµnh chïm th× cho phÐp cã mét Ýt l¸.

5.2.1. M« t¶ bao b×

C¸c bao b× ph¶i ®¸p øng yÒu cÇu chÊt l­îng, vÖ sinh, th«ng giã vµ bÒn ch¾c ®Ó ®¶m b¶o bèc xÕp, vËn chuyÓn ®­êng thñy vµ b¶o qu¶n v¶i qña. C¸c bao gãi (hoÆc l« nÕu s¶n phÈm xÕp rêi) ph¶i hoµn toµn kh«ng cã t¹p chÊt vµ mïi l¹.

5.3. Tr×nh bµy

V¶i qña ph¶i ®­îc tr×nh bµy theo c¸c d¹ng d­íi ®©y:

5.3.1. Qu¶ rêi

Trong tr­êng hîp nµy cuèng qu¶ ph¶i ®­îc c¾t ë mÊu ®Çu tiªn vµ chiÒu dµi tèi ®a cña cuèng ph¶i kh«ng qu¸ 2mm kÓ tõ ®Ønh qu¶. V¶i lo¹i h¶o h¹ng ph¶i ®­îc tr×nh bµy theo d¹ng qu¶ rêi.

5.3.2. Qu¶ chïm

Trong tr­êng hîp nµy mçi chïm ph¶i cã trªn 3 qu¶ v¶i vµ cã h×nh d¸ng ®Ñp.

ChiÒu dµi cña nh¸nh kh«ng qu¸ 15cm.

6. Ghi kÝ m· hiÖu vµ ghi nh·n

6.1.§èi víi bao b× dïng cho ng­êi tiªu thô cuèi cïng

Ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn Codex cho ghi nh·n thùc phÈm bao gãi s½n (Codex stan 1-1985, Rev 1-1991) ¸p dông thªm qui ®Þnh: NÕu s¶n phÈm kh«ng thÓ nh×n thÊy ®­îc th× mçi bao b× ph¶i cã mét nh·n ghi tªn cña s¶n phÈm vµ cã thÓ ghi gièng hoÆc ®¹i diÖn cña gièng.

6.2.§èi víi bao b× kh«ng dïng cho b¸n lÎ

Mçi bao b× ph¶i cã c¸c chi tiÕt d­íi ®©y ghi b»ng ch÷ in vÒ cïng mét phÝa, dÔ ®äc, khã tÈy xãa vµ dÔ nh×n thÊy tõ bªn ngoµi hoÆc in trªn nh÷ng tµi liÖu kÌm theo. §èi víi s¶n phÈm ®­îc vËn chuyÓn rêi, nh÷ng chi tiÕt nµy ph¶i cã trªn 1 tµi liÖu kÌm theo hµng ho¸.

6.2.1. X¸c nhËn ng­êi xuÊt khÈu, ng­êi ®ãng gãi, ng­êi göi hµng

6.2.2. B¶n chÊt cña s¶n phÈm

Ph¶i ghi tªn s¶n phÈm nÕu kh«ng thÓ nh×n thÊy s¶n phÈm tõ bªn ngoµi; tªn cña gièng hoÆc tªn th­¬ng phÈm, quy c¸ch chïm nÕu cã yªu cÇu.

6.2.3. XuÊt xø s¶n phÈm

Ph¶i ghi n­íc xuÊt xø, kh«ng b¾t buéc ghi khu vùc trång, tªn quèc gia, tªn vïng hoÆc tªn ®Þa ph­¬ng.

6.2.4. X¸c nhËn hµng hãa

- Lo¹i

- Khèi l­îng tÞnh (kh«ng b¾t buéc)6.2.5. DÊu gi¸m ®Þnh chÝnh thøc (kh«ng b¾t buéc)

7. C¸c chÊt g©y nhiÔm ®éc

7.1. Kim lo¹i nÆng

V¶i qña kh«ng ®­îc cã kim lo¹i nÆng ë møc ®é g©y h¹i cho søc kháe con ng­êi.

7.2. D­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt

Ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña Codex vÒ giíi h¹n tèi ®a d­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt cho s¶n phÈm v¶i qña.

8. VÖ sinh

8.1. S¶n phÈm tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc xö lý phï hîp víi quy ph¹m quèc tÕ-nguyªn t¾c chung vÒ vÖ sinh thùc phÈm(CAC/RCP 1-1969, Rev 2-1985) vµ nh÷ng qui ®Þnh kh¸c liªn quan tíi s¶n phÈm nµy do ñy ban tiªu chuÈn hãa vÒ n«ng s¶n thùc phÈm khuyÕn c¸o.

8.2. S¶n phÈm ph¶i kh«ng cã c¸c chÊt cã h¹i trong ph¹m vi thùc hµnh ®ãng gãi vµ xö lý tèt.

8.3. Khi ®­îc thö theo c¸c ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ kiÓm tra thÝch hîp s¶n phÈm ph¶i:

a) Kh«ng cã c¸c vi sinh vËt ë møc cã thÓ g©y h¹i cho søc kháe.

b) Kh«ng cã c¸c kÝ sinh trïng ë møc cã thÓ g©y h¹i cho søc kháe.

c) Kh«ng cã chøa bÊt kú chÊt nµo do vi sinh vËt t¹o ra ë møc cã thÓ g©y h¹i cho søc kháe.

Tiªu chuÈn

d­a chuét bao tö giÇm dÊm
10TCN 420-2000


Ban hµnh kÌm theo Q§ 56/2000/Q§/BNN-KHCN ngµy 23/5/2000

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ d­a chuét bao tö t­¬i ®ãng trong lä thuû tinh, hoÆc trong hép s¾t m¹ thiÕc tr¸ng verni; cïng víi dung dÞch n­íc ®­êng, muèi, axit vµ mét sè gia vÞ, ghÐp n¾p kÝn vµ thanh trïng.

1. Yªu cÇu kü thuËt

1.1. D­a chuét bao tö dÇm giÊm ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt y.

1.2. Tiªu chuÈn nguyªn, vËt liÖu:

1.2.1. Nguyªn liÖu chÝnh: D­a chuét bao tö ph¶i non, t­¬i tèt, ph¸t triÓn b×nh th­êng; kh«ng giµ, vµng, cong queo, eo th¾t, giËp n¸t, x©y x­íc nÆng vµ s©u bÖnh.

KÝch th­íc qu¶:

- §­êng kÝnh chç lín nhÊt: Kh«ng qu¸ 17 mm.

- ChiÒu dµi: Kh«ng qu¸ 70 mm.

1.2.2. Nguyªn liÖu phô: CÇn t©y, th×a lµ, ít, tái, cµ rèt ph¶i t­¬i tèt kh«ng giËp n¸t, vµng óa. Cã thÓ dïng lo¹i ®· muèi hoÆc sÊy kh« nh­ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng .

1.2.3. §­êng kÝnh: §­êng kÝnh tr¾ng lo¹i I , theo TCVN 1695 - 87.

1.2.4. Muèi ¨n : Theo TCVN 3974 - 84.

1.2.5. Axit axªtic: Dïng cho thùc phÈm.

1.2.6. C¸c chÊt phô gia thùc phÈm: Theo quy ®Þnh sè 867 - 1998 Q§ / BYT ngµy 04/ 4/ 1998 cña Bé Y TÕ vÒ tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm.

1. 3. Tiªu chuÈn c¶m quan.

S¶n phÈm d­a chuét bao tö dÇm giÊm ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu c¶m quan sau:

1.3.1. Mµu s¾c: Mµu ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm.

1.3. 2. Mïi vÞ: Mïi th¬m, ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm cã gia vÞ.

VÞ mÆn, chua, ngät hµi hoµ.

Kh«ng cã mïi vÞ l¹.

1.3. 3. Tr¹ng th¸i: Gißn.

1.3.4. H×nh thøc: Qu¶ nguyªn vÑn, kh«ng cßn hoa cuèng, kh«ng bÞ khuyÕt tËt nÆng. Qu¶ ph¶i t­¬ng ®èi ®ång ®Òu trong mçi lä, hoÆc hép.

1.3. 5. Dung dÞch: Trong, mµu vµng nh¹t. Cho phÐp lÉn mét Ýt m¶nh gia vÞ.

1.3.6. Gia vÞ: C¸c lo¹i gia vÞ chiÕm 1,5 - 2% so víi khèi l­îng tÞnh.

1.3. 7. T¹p chÊt v« c¬: kh«ng ®­îc cã.

1.3. 8. KhuyÕt tËt nÆng: Kh«ng ®­îc cã.

Gäi lµ khuyÕt tËt nÆng gåm nh÷ng tr­êng hîp sau: S©u; søt sÑo; giËp n¸t x©y x­íc nÆng; cã vÕt h»n râ trªn qu¶, dÞ d¹ng.

1.4. C¸c chØ tiªu lý, ho¸, vi sinh vËt .

1.4.1. Møc ®Çy cña bao b×:

1.4.1.1. Møc ®Çy tèi thiÓu:

Kh«ng nhá h¬n 90% v/v dung l­îng n­íc cña bao b×.

"Dung l­îng n­íc cña bao b× lµ thÓ tÝch cña n­íc cÊt ë 20oC chøa trong bao b× ®­îc ghÐp kÝn".

1.4.1.2. Khèi l­îng c¸i tèi thiÓu: Kh«ng nhá h¬n 50 % cña møc ®Çy tèi thiÓu.

1.4. 2. Hµm l­îng muèi ¨n: Kh«ng qu¸: 2,0%.

1.4. 3. Hµm l­îng axit (tÝnh theo axit axªtic): Kh«ng qu¸: 1,0%.

1.4. 4. Hµm l­îng kim lo¹i nÆng: Theo TCVN 3572 - 81,

ThiÕc ( Sn ) kh«ng qu¸: 200,0 mg/ kg

Ch× (Pb) kh«ng qu¸: 0,3 mg/ kg

§ång (Cu) kh«ng qu¸: 5,0 mg/ kg

KÏm (Zn) kh«ng qu¸: 5,0 mg/ kg

1.4. 5. ChØ tiªu vi sinh vËt :

Theo quy ®Þnh sè 867 - 1998 Q§/ BYT ngµy 04/ 4/ 1998 cña Bé Y TÕ vÒ tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm.

Kh«ng ®­îc cã vi sinh vËt g©y bÖnh vµ nÊm, men, mèc.

2. Ph­¬ng ph¸p thö

2.1. LÊy mÉu: Theo TCVN 4409 - 87.

2. 2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu: c¶m quan, lý vµ ho¸ :

Theo c¸c TCVN 4409-88, TCVN 4410-87, TCVN 4411-87, TCVN 4412 - 87, TCVN 4413-87, TCVN 4414 - 87, TCVN 4415 - 87; TCVN 4589-88, TCVN 4590 - 88, TCVN 4591-88, TCVN 4594-88 vµ TCVN 3216-94.

2. 3. KiÓm tra hµm l­îng c¸c kim lo¹i nÆng :

Theo c¸c TCVN 1976-88, TCVN 1977-88, TCVN 5368-91, TCVN 1978-88, TCVN 1979-88 hoÆc TCVN 5487-91, TCVN 1980-88, TCVN 1981-88 hoÆc TCVN 5496-91.

2. 4. KiÓm tra c¸c chØ tiªu vi sinh vËt: Theo TCVN 280-68.

3. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn.

3.1. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn: Theo TCVN 167 - 86

3.2. Hép s¾t dïng cho ®å hép thùc phÈm: Theo TCVN 166-64; TCN 172-93.

3. 3. Lä thuû tinh miÖng réng, n¾p xo¸y dïng cho ®å hép:

Theo TCVN 5513-1991, vµ theo TCN 253-96.

3. 4. Bao b× vËn chuyÓn hßm c¸c t«ng: Theo TCVN 3214-79.

3.5. Ghi nh·n:

Theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 vÒ hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu.tiªu chuÈn

N­íc æi
Yªu cÇu kü thuËt
Ph­¬ng ph¸p thö
10TCN 421-2000

Ban hµnh theo Q§ 56/2000/Q§/BNN-KHCN ngµy 23/5/2000

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho s¶n phÈm n­íc æi thuéc lo¹i n­íc uèng tõ qu¶ (Fruit drink), dïng ®Ó uèng trùc tiÕp, ®­îc chÕ biÕn tõ æi chÝn t­¬i tèt, cã sö dông ®­êng vµ mét sè phô gia thùc phÈm, ®ãng trong bao b× ®­îc ghÐp kÝn vµ thanh trïng.

1. Ph©n lo¹i

N­íc æi ®ãng trong bao b× ®­îc s¶n xuÊt theo hai lo¹i sau:

1.1. N­íc æi ®á: §­îc chÕ biÕn tõ c¸c gièng æi cã thÞt qu¶ mÇu ®á.

1.2. N­íc æi tr¾ng: §­îc chÕ biÕn tõ c¸c gièng æi cã thÞt qu¶ mÇu tr¾ng.

2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. N­íc æi ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ ®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn duyÖt y.

2.2. Nguyªn vËt liÖu: §Ó s¶n xuÊt n­íc æi, ph¶i sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu sau

2.2.1. æi qu¶: æi qu¶ ph¶i chÝn, t­¬i tèt, cã h­¬ng th¬m râ, thÞt qu¶ tr¾ng hay ®á, kh«ng nhòn n¸t, kh«ng lªn men, kh«ng bÞ s©u. Cho phÐp sö dông nh÷ng phÇn thÞt qu¶ cßn tèt cña nh÷ng qu¶ bÞ bÇm giËp. Kh«ng dïng gièng æi qu¶ to, thÞt qu¶ cøng, cã h­¬ng kh«ng râ.

2.2.2. §­êng kÝnh: §­êng kÝnh tr¾ng lo¹i I, theo TCVN 1695-87

2.2.3. Axit xitric: Theo TCVN 5516-91

2.2.4. Phô gia thùc phÈm: Theo QuyÕt ®Þnh sè 867-1998/Q§-BYT cña bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh "Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm"

2.3. ChØ tiªu c¶m quan: S¶n phÈm n­íc æi ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu c¶m quan ghi trong b¶ng I

B¶ng I

ChØ tiªu

Yªu cÇu

1. Mµu s¾c

Cã mµu s¾c ®Æc tr­ng cña gièng æi ®­a vµo s¶n xuÊt

N­íc æi ®á: Tõ hång nh¹t ®Õn hång thÉm.

N­íc æi tr¾ng: Tõ tr¾ng ®Õn tr¾ng ngµ cho phÐp cã ¸nh vµng


2. Mïi vÞ

Cã mïi th¬m, vÞ chua ngät ®Æc tr­ng cña n­íc æi chÝn cã pha ®­êng ®· qua nhiÖt, kh«ng cã mïi vÞ l¹

3. H×nh th¸i

ThÓ láng ®ång nhÊt, h¬i s¸nh, ®ôc. Khi ®Ó l©u thÞt qu¶ cã thÓ l¾ng xuèng ®¸y bao b×, nh­ng khi l¾c ph¶i ph©n t¸n ®Òu, kh«ng vãn côc hoÆc kÕt tña thµnh m¹ng.

4. T¹p chÊt

Kh«ng ®­îc cã.

2.4. ChØ tiªu lý, ho¸: C¸c chØ tiªu lý ho¸ cña n­íc æi ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu ghi trong b¶ng II

B¶ng II

ChØ tiªu

Yªu cÇu

1. Hµm l­îng qu¶

Kh«ng nhá h¬n10%

2. Møc ®Çy tèi thiÓu cña bao b×

Kh«ng nhá h¬n 90% dung l­îng n­íc cña bao b× *

3. Thêi gian t¸ch líp

Kh«ng nhá h¬n 60 phót

4. Hµm l­îng chÊt kh« hoµ tan (®o b»ng khóc x¹ kÕ ë 20oC)

Kh«ng nhá h¬n 11o Brix

5. Hµm l­îng axit tÝnh theo axit xitric

Kh«ng lín h¬n 0,3%

2.5. Hµm l­îng kim lo¹i nÆng: Theo TCVN 3572-81

Ch× (Pb) kh«ng qu¸: 0,3mg/kg

§ång (Cu) kh«ng qu¸: 5,0mg/kg

KÏm (Zn) kh«ng qu¸: 5,0mg/kg

ThiÕc (Sn) kh«ng qu¸: 200mg/kg

2.6. ChØ tiªu vi sinh vËt: Theo quyÕt ®Þnh sè 867-1998/Q§-BYT cña Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh "Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm" Kh«ng ®­îc cã vi sinh vËt g©y bÖnh vµ nh÷ng hiÖn t­îng h­ háng do vi sinh vËt g©y ra.

3. Ph­¬ng ph¸p thö

3.1. LÊy mÉu: Theo TCVN 4409-87

3.2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu c¶m quan vµ c¸c chØ tiªu lý hãa:

Theo c¸c tiªu chuÈn: TCVN 4410-87, TCVN 4411-87, TCVN 4412-87, TCVN 4413-87, TCVN 4414-87, TCVN 4589-88.

X¸c ®Þnh hµm l­îng qu¶ theo ph­¬ng ph¸p Formol trong sæ tay kiÓm tra chÊt l­îng thùc phÈm, tËp 8 - Ph©n tÝch thùc phÈm do FAO xuÊt b¶n Roma 1986 **

* Dung l­îng n­íc cña bao b× lµ thÓ tÝch n­íc cÊt ë 20oC mµ bao b× ®· ghÐp kÝn chøa ®ùng khi ®· ®­îc n¹p ®Çy.

** Manuals of food quality control, 8-Food analysis Roma 1986

3.3. KiÓm tra hµm l­îng kim lo¹i nÆng theo c¸c tiªu chuÈn:

TCVN 1976-88, TCVN 1977-88, hoÆc TCVN 5368-91, TCVN 1978-88, TCVN 1979-88, hoÆc TCVN 5487-91, TCVN 1981-88 hoÆc 5496-91

3.4. KiÓm tra c¸c chØ tiªu vi sinh vËt: Theo TCVN 280-68

4. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n &vËn chuyÓn

4.1. S¶n phÈm n­íc æi ®­îc ®ãng trong c¸c lo¹i bao b×

- Hép s¾t theo 10 TCN 172-93.

- Chai, lä thuû tinh theo TCVN 5513-91; 10 TCN 253-96.

- Hép nhùa theo QuyÕt ®Þnh 867-Q§/BYT vÒ viÖc ban hµnh "Danh môc tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc thùc phÈm"

4.2. Bao b× vËn chuyÓn: Theo TCVN 3214-79 hoÆc/vµ theo tho¶ thuËn trong c¸c hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm.

4.3. Bao gãi, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm: Theo TCVN 167-86

4.4. Ghi nh·n: Theo quyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu.
: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương