VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.11 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1383/VP-TH

V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2015Kính gửi:


Thủ trưởng các đơn vị thuộc BộNgày 24/8/2015, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận những thành tích nổi bật của Ngành Tư pháp và chỉ đạo Ngành tập trung thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Văn phòng Bộ đã dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (Trang Thông tin điều hành/ Mục Văn bản lấy ý kiến). Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý đối với Dự thảo nêu trên về Văn phòng Bộ (bản điện tử xin gửi vào hộp thư tonghopvpb@moj.gov.vn) trước ngày 22/9/2015 (Thứ Ba) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để báo cáo);

- Phó CVP Đỗ Đức Hiển (để biết);

- Lưu: VT, TH.CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Tiến Dũng

: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> VanBanLayYKien -> Attachments
Attachments -> VĂn phòng phụ lục II: TÌnh hình xây dựng văn bảN, ĐỀ Án của bộ TƯ pháp trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủ trong tháng 02 NĂM 2016
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỤc kiểm tra vbqppl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỤm thi đua số I số: /kh-ctđi dự thảO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương