VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 70.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích70.82 Kb.


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260 /VPHĐBCQG-TT

V/v gửi Báo cáo và danh sách

chính thức những người ứng cử

kèm theo số liệu thống kê

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban bầu cử;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
Căn cứ quy định tại Điều 48 và Điều 56 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba chậm nhất là vào ngày 17 tháng 4 năm 2016 (35 ngày trước ngày bầu cử) để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gửi Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp để lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. Việc công bố được thực hiện chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2016 (25 ngày trước ngày bầu cử) quy định tại Điều 57 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba về việc lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở các địa phương, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh gửi ngay Biên bản về Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo kèm theo danh sách chính thức những người ứng cử và thống kê số liệu về tình hình tổ chức bầu cử ở địa phương mình (có mẫu thống kê gửi kèm) về Hội đồng bầu cử quốc gia qua Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (trước ngày 20/4/2016) theo địa chỉ Nhà Quốc hội, Số 02 Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại: 080 41594; 080 41595.

- Số FAX: 080 48771; 080 48772.

- Email: vphoidongbaucu@qh.gov.vn; yentt@qh.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);

- Lãnh đạo các Tiểu ban của HĐBCQG (để b/c);

- Ban thường trực Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN (để phối hợp chỉ đạo);

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;

- Ban Công tác đại biểu;

- Lưu: HC, PL, VPHĐBCQG.

e-Pas: 24452CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Hạnh PhúcCÁC SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ ỦY BAN BẦU CỬ

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỔNG HỢP
1- Tỷ lệ cơ cấu thành phần, trình độ người ứng cử đại biểu Quốc hội


STT

Cơ cấu, thành phần

Số lượng

Tỷ lệNữ

Ngoài đảng

Dưới 40 tuổi

Người dân tộc thiểu số

Tôn giáo

Tái cử

Tự ứng cử

Trên đại học

Đại học

Dưới đại học
2- Tỷ lệ cơ cấu thành phần, trình độ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh


STT

Cơ cấu, thành phần

Số lượng

Tỷ lệNữ

Ngoài đảng

Dưới 35 tuổi

Người dân tộc thiểu số

Tôn giáo

Tái cử

Tự ứng cử

Trên đại học

Đại học

Dưới đại học
3- Tỷ lệ cơ cấu thành phần, trình độ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện


STT

Cơ cấu, thành phần

Số lượng

Tỷ lệ

1.

Nữ2.

Ngoài đảng3.

Dưới 35 tuổi4.

Người dân tộc thiểu số5.

Tôn giáo6.

Tái cử7.

Tự ứng cử8.

Trên đại học9.

Đại học10.

Dưới đại học
4- Tỷ lệ cơ cấu thành phần, trình độ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã:

STT

Cơ cấu, thành phần

Số lượng

Tỷ lệ

1.

Nữ2.

Ngoài đảng3.

Dưới 35 tuổi4.

Người dân tộc thiểu số5.

Tôn giáo6.

Tái cử7.

Tự ứng cử8.

Trên đại học9.

Đại học10.

Dưới đại học
5-Số đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp


STT

ĐBQH/ĐBHĐND

Số đại biểu

ứng cử

Số đại biểu được bầu

Số Tổ bầu cử đã thành lập

1.

Đại biểu Quốc hội


2.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh


3.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện


4.

Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

: lib -> ckfinder -> files
files -> THỐng kê CÁC ĐƠn vị do sở khoa học và CÔng nghệ CÁc tỉNH, thành phố kiểm tra năM 2014
files -> THỐng kê CÁC ĐƠn vị do sở khoa học và CÔng nghệ CÁc tỉNH, thành phố thanh tra năM 2014
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1489
files -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
files -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 08/2011
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 705
files -> Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
files -> Hình Mô hình hệ sinh thái xã hội lấy con người là trung tâm 31 Hình Vùng trong bậc thang không gian lãnh thổ 40 Bảng Thiệt hại nông nghiệp trong giai đoạn 2010-2014 58 Hình 2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương