VĂn phòng chính phủtải về 9.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích9.02 Kb.
#16144

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3729/VPCP-V.I
V/v triển khai thực hiện QĐ số 389/QĐ-TTg và Quy chế hoạt động của BCĐ 389 quốc gia

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương.

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 389/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); ngày 23 tháng 5 năm 2014, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Quyết định số 32/QĐ-BCĐ389 ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Để khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản trên nhằm tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả địa phương do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban với thành phần tương ứng với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đối với cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh biên giới, các tỉnh là địa bàn trọng điểm thì nên giao Cục Hải quan là cơ quan thường trực; các tỉnh khác căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để giao cơ quan phù hợp làm cơ quan thường trực. Đồng thời, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các địa phương căn cứ vào Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác năm 2014; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

2. Các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 và Quyết định số 32/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khẩn trương cử cán bộ, công chức biệt phái làm việc tại Văn phòng Thường trực (một cán bộ cấp Vụ, Cục làm Phó Chánh Văn phòng và một đến hai chuyên viên giúp việc); văn bản cử cán bộ gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 05 tháng 6 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Thành viên BCĐ 389;
- VPCP: BTCN, các PCN, các đơn vị: TCCB, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục


 

Каталог: 3cms -> upload -> sct -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
File -> Phụ lục số 1 phâN ĐỊnh trách nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao đỘng cho cán bộ quản lý VÀ CÁc phòng (ban) nghiệp vụ Ở MỘT DOANH nghiệP
File -> Nghị ĐỊNH: Chương 1
File -> TÊn doanh nghiệP
File -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
File -> BỘ CÔng thưƠng số: 1344/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-cp ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
File -> TÊn doanh nghiệP
File -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata quyếT ĐỊNH
File -> Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

tải về 9.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương