VĂn phòng chính phủ Số: 547tải về 8.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.7 Kb.
#22959

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 547/VPCP-ĐP

V/v thuê tư vấn nước ngoài lập các quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.


 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Công văn số 5498/UBND-QH2 ngày 30 tháng 12 năm 2011), về cơ chế tự thỏa thuận khi xem xét giá trị hợp đồng và thực hiện thanh toán với đơn vị tư vấn nước ngoài lập các Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được thực hiện cơ chế tự thỏa thuận khi xem xét giá trị hợp đồng và thực hiện thanh toán với tư vấn nước ngoài lập quy hoạch nhưng việc triển khai thực hiện phải tuân thủ đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2205/TTg-ĐP ngày 29 tháng 11 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

 Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;

- Lưu: VT, ĐP (5), Th (28).KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Phạm Văn Phượng


tải về 8.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương