VĂn phòng chính phủ Số: 1680tải về 7.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.85 Kb.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1680/VPCP-PL

V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Tư pháp

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1682/BTP-PLHSHC ngày 06 tháng 3 năm 2011 về triển khai một số hoạt động sau tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về tổ chức Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo để thảo luận một số công việc triển khai trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN;

  Vụ TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, PL (3). 20KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký) 

Kiều Đình Thụ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương