VĂn phòng chính phủ Số: 10129tải về 9.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.69 Kb.
#1449

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 10129/VPCP - KTN

V/v nhiễm Asen trong nước ngầm tại Hà Nội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11  tháng 12 năm 2012.

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

  trực thuộc Trung ương. 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2027/BXD-HTKT ngày 14 tháng 11 năm 2012 về việc nhiễm Asen trong nước ngầm tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, kiểm tra việc cấp phép thăm dò, khai thác nước ngầm cho mục đích sinh hoạt theo thẩm quyền; tổ chức điều tra, khảo sát về chất lượng nước ngầm để phục vụ cho việc quy hoạch, khai thác sử dụng nước ngầm đúng mục đích và hiệu quả.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên cả nước nhằm phục vụ cho công tác khai thác, sử dụng nguồn nước đúng mục đích và an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP; PTTg Hoàng Trung Hải;

- Bộ Xây dựng;

- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,

  PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,

  Trợ lý TTgCP;

- Lưu: VT, KTN (3). 79KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý 


tải về 9.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương