Văn hóa công sở VÀ CÁc yếu tố CẤu thành văn hóa công sở Nguyễn Thị Ngântải về 318.97 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích318.97 Kb.
#50560
1   2   3   4   5   6   7
15 7105
Ba là, tổ chức bộ máy và cơ chế 

hoạt động của công sở


 

 

 

 

 

 

 

50

Nghiên cứu trao đổi  Research-Exchange of opinion

Nhóm yếu tố này bảo đảm hiệu quả 

tối ưu cho các hoạt động thực tiễn của con 

người, nhằm cải thiện và không ngừng 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động nơi công sở. 

Tổ chức bộ máy của công sở

Bất kỳ một cơ quan, công sở, tổ chức 

nào, muốn hoạt động thì đều phải xây dựng 

bộ máy làm việc. Việc xây dựng tổ chức 

bộ máy làm việc có đạt chất lượng và hiệu 

quả đến đâu là thể hiện thước đo trình độ 

văn hoá ở công sở đó. Thước đo trình độ 

văn hoá công sở ấy biểu hiện ở những khía 

cạnh như: việc xây dựng tổ chức bộ máy 

của công sở phải tuân theo những nguyên 

tắc nào? mục đích xây dựng là gì? nhiệm 

vụ và quyền hạn của công sở đó ra sao?Tổ chức nhân sự trong công sở

Tổ chức nhân sự  cũng là một bộ 

phận để đánh giá trình độ văn hoá của công 

sở, bởi lẽ, một công sở muốn hoạt  động 

không chỉ có tổ chức bộ máy mà phải có 

những con người cụ thể làm việc trong đó. 

Cách thức tổ chức nhân sự ở công sở được 

nhận biết qua những yếu tố như: công tác 

tuyển dụng ra sao? cách phân chia thiết kế 

công việc như thế nào để xác định nhiệm 

vụ cụ thể và trách nhiệm của cán bộ, công 

chức  được tuyển dụng? phân công công 

việc thế nào cho hợp lý?...

Xây dựng các quy định, quy chế 

làm việc

Quy chế là văn bản  được xây 

dựng nhằm quy định cụ thể các quyền 

và nghĩa vụ của những người giữ chức 

vụ phải làm, quan hệ làm việc trong 

công sở khi giải quyết một công việc 

nhất định; trách nhiệm của mỗi cán bộ, 

mỗi bộ phận trong công sở; cách thức 

phối hợp để hoạt động có hiệu quả; tiêu 

chuẩn để đánh giá công việc…

Thực tế cho thấy, ở những công sở 

quy chế  được xây dựng tốt, nghĩa là có 

các quy định cụ thể phù hợp với thực tế, 

với thẩm quyền được giao, thì ở đó, mục 

tiêu hoạt động sẽ đạt được thuận lợi. Trái 

lại, ở các công sở không có quy chế hoặc 

quy chế xây dựng qua loa, thì ở đó, việc 

tổ chức điều hành công việc luôn gặp khó 

khăn, kém hiệu quả.

Khi đã có quy chế tốt, mỗi cán bộ, 

công chức trong công sở  sẽ xác định rõ 

nội dung công việc mình phải làm, trách 

nhiệm và yêu cầu đối với công việc và đối 

với bản thân để phấn đấu thực hiện tốt. Từ 

đó văn hoá công sở ở cơ quan đó sẽ được 

nâng cao hơn.
tải về 318.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương