VIỆt nam dân chủ CỘng hòAtải về 27.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích27.85 Kb.

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********


VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 619-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 619-KHKT/QĐ NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1975 BAN HÀNH HAI MƯƠI TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚCCHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành 20 (hai mươi) tiêu chuẩn Nhà nước về phương pháp phân tích hoá học quặng sắt; giầy vải xuất khẩu; quần áo nam; bánh mì; nước cam pha đường.

Điều 2: Tuỳ theo hình thức ban hành phạm vi áp dụng và ngày có hiệu lực, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Lê Khắc

(Đã ký)


 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 619-KHKT/QĐ ngày 11/11/1975)

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi tiêu chuẩn

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

TCVN 1664-75

Quặng sắt. Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học.

Chính thức áp dụng

1-1-1977

Tất cả các ngành và địa phương

TCVN 1665-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định độ hao khi nung.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1666-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định độ ẩm

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1667-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định độ ẩm hàng hoá

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1668-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng nước liên kết.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1669-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng titan điôxit

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1670-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng sắt kim loại.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1671-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng chì.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1672-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng kẽm.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1673-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng Crôm.

Khuyến khích áp dụng

 

Tất cả các ngành và địa phương

TCVN 1674-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng Vanadi.

-nt-

 

-nt-

TCVN 1675-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng Asen.

-nt-

 

-nt-

TCVN 1676-75

Quặng sắt. Phương pháp phân tích hoá học. Xác định hàm lượng đồng.

Chính thức áp dụng

1-1-1977

-nt-

TCVN 1677-75

Giầy vải xuất khẩu.Yêu cầu kỹ thuật

-nt-

1-7-1976

-nt-

TCVN 1678-75

Giầy vải xuất khẩu. Phương pháp thử

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1679-75

Giầy vải xuất khẩu. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1680-75

Quần áo nam. Phương pháp đo cơ thể

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1681-75

Quần áo nam. Cỡ số

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1682-75

Đồ hộp nước quả. Nước cam pha đường.

-nt-

-nt-

-nt-

TCVN 1683-75

Bánh mỳ. Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

-nt-

 
: Lists -> vbpq -> Attachments -> 1612
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
1612 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấy phép khai thác thủy sảN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương