ViÖ1t Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 12.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.97 Kb.

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖ1t Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1379 TC/UB
Thanh Ho¸, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1973

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh t¹i LÖnh sè 51-LCT ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ.

- §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c th­ tõ khiÕu n¹i, tè gi¸c cña nh©n d©n..

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng «ng Chñ nhiÖm Uû ban Thanh tra tØnh vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp Ban Thanh tra ë c¸c huyÖn sau ®©y:

- HËu Léc.

- Ho»ng Ho¸

- Qu¶ng X­¬ng

- ThiÖu Ho¸

- TriÖu S¬n

- Yªn §Þnh

§iÒu 2: Ban Thµnh tra huyÖn chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ toµn diÖn cña UBHC huyÖn ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Uû ban Thanh tra tØnh, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh­ sau:

- Thanh tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ n­íc, chÊp hµnh chÝnh s¸ch, qu¶n lý tµi s¶n, chÕ ®é, nguyªn t¾c, thÓ lÖ cña Nhµ n­íc trong ®Þa ph­¬ng thuéc quyÒn qu¶n lý, ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng vô l·ng phÝ, tham «.

- Nghiªn cøu, kiÕn nghÞ, xÐt gi¶i quyÕt c¸c th­ khiÕu tè cña c¸n bé nh©n d©n trong huyÖn.

- Yªu cÇu ®¬n vÞ ®­îc kiÓm tra thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸n bé, nh©n viªn ë n¬i ®ã b¸o c¸o t×nh h×nh, xuÊt tr×nh tµi liÖu, sæ s¸ch cÇn thiÕt cho Thanh tra.

- Dù c¸c cuéc häp do UBHC huyÖn triÖu tËp ®Ó n¾m v÷ng chñ tr­¬ng, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña huyÖn. VËn dông chøc n¨ng cña Ban phôc vô ®¾c lùc cho nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng.

- NhËn xÐt, kÕt luËn vÊn ®Ò, ®­a ra kiÕn nghÞ vµ ®Þnh thêi gian cho ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n söa ch÷a thiÕu sãt, ®Ò nghÞ khen th­ëng ®¬n vÞ c¸ nh©n cã nhiÒu thµnh tÝch, ®Ò nghÞ kü luËt ®¬n vÞ hay ng­êi ph¹m lçi cÇn xö lý, kh¸ng nghÞ nh÷ng tr­êng hîp xö lý kh«ng nghiªm minh. §Ò nghÞ chuyÓn hå s¬ nh÷ng vô ph¹m lçi cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt xö.§iÒu 3: Thµnh phÇn Ban thanh tra huyÖn gåm cã:

- Mét ®¹i diÖn Th­êng trùc UBHC huyÖn lµm Tr­ëng ban.

+ Mét c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm phã Ban trùc.

+ Mét ®¹i diÖn Ban N«ng nghiÖp huyÖn, mét ®¹i diÖn phßng Th­¬ng nghiÖp huyÖn lµm ban viªn kiªm chøc.

+ Mét c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c khiÕu tè.

Ban lµm viÖc theo chÕ ®é thñ tr­ëng.§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, «ng Chñ nhiÖm Uû ban Thanh tra tØnh, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh, UBHC c¸c huyÖn HËu Léc, Ho»ng Ho¸, Qu¶ng X­¬ng, Yªn §Þnh, ThiÖu Ho¸, TriÖu S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Uû viªn th­êng trùc

§· ký

§Æng V¨n B«i

: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương