VIỆn kiểm sát nhân dântải về 103.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích103.58 Kb.
#404
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………………..


Ngày..…tháng….năm….

Số:……/GTT-VKS


Giấy triệu tập bị can………..

………………………….….

Chỗ ở………………….…...

………………….………….

Đúng……………….………

………………..……………

Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________________________________

Số:……./GTT-VKS

………, ngày…..tháng…..năm…..
GIẤY TRIỆU TẬP BỊ CAN

(Lần thứ:………)


Căn cứ các điều: 37, 49 và 129 Bộ luật tố tụng hình sự,

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………..

Triệu tập bị can…………………………………………………….tuổi………………

Nơi đăng ký HKTT…………………………………………………………….

Chỗ ở…………………………………………………………………………………..

Đúng……..….giờ, ngày….….tháng….…năm….…(tức ngày…...tháng….…âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát………………………………………………………..

Đặt tại………………………………………………………………………………….

Gặp ông (bà)…………………………………………………………………………...

Để……………………………………………………………………………………...

Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng có thể sẽ bị áp giải theo Điều 130 Bộ

luật tố tụng hình sự.

Yêu cầu………………………………………………………………………………...

chuyển giao giấy triệu tập này cho bị can và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm

sát………………………………………………………….…………………………..

Kiểm sát viên

____________________________________________________________________Lưu ý: bị can đem theo giấy này đến trình Viện kiểm sát………………………………..

Mẫu số 122 - Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008
GIẤY NHẬN
Bị can……………………..……..

Năm sinh…………….…………..

Chỗ ở…………………….………

Đã nhận được giấy triệu tập số…..

ngày....tháng….năm…...của Viện

kiểm sát…………….…….………

Đúng…giờ, ngày….tháng….năm...

Phải có mặt tại Viện kiểm sát.........

…………………………….….......

Ngày…..tháng.…năm..…..

Người giao ký Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

________________________

Lưu ý: phần này sau khi ký nhận hoàn

lại Viện kiểm sát……………….…………

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho người trong gia đình ký nhận .
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………………..


Ngày..…tháng….năm….

Số:……/GTT-VKS

Giấy triệu tập người giám định

………………………………

Chỗ ở……………….….…...

………………….………….

Đúng……………….………

………………..……………Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________________________________

Số:……./GTT-VKS

………, ngày…..tháng…..năm…..
GIẤY TRIỆU TẬP NGƯỜI GIÁM ĐỊNH
Căn cứ Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự,

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà)………………………………………………….năm sinh…………

Nơi đăng ký HKTT …………………………………………………………….

Chỗ ở…………………………………………………………………………………..

Đúng……..….giờ, ngày….….tháng….…năm….…(tức ngày…...tháng….…âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát………………………………………………………..

Đặt tại………………………………………………………………………………….

Gặp ông (bà)…………………………………………………………………………...

Để……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Đề nghị..………………………………………………………………………………...

chuyển cho ông (bà)…………………………………… và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát………………………………………………..……………………..

Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người giám định thực hiện nghĩa vụ theo Điều 60 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viênMẫu số 123 - Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008


GIẤY NHẬN
Người giám định…….....…..……..

Năm sinh……..….…..…..………..

Chỗ ở………………..…….………

Đã nhận được giấy triệu tập số…….

ngày…..tháng…..năm…....của Viện

kiểm sát……………...….…………

Đúng…giờ, ngày….tháng…..năm….

có mặt tại Viện kiểm sát……..……...

………………………….….……......

Ngày.…..tháng..…năm.…..

Người giao ký Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

________________________

Lưu ý: phần này sau khi ký nhận hoàn

lại Viện kiểm sát…………………..………

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho

Cơ quan chủ quản, hoặc người trong gia

đình ký nhận .


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………………..


Ngày..…tháng….năm….

Số:……/GTT-VKS

Giấy triệu tập người làm chứng

…………………………….….

Chỗ ở…………………….…...

…………………….………….

Đúng………………….………

…………………..……………Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________________________________

Số:……./GTT-VKS

………, ngày…..tháng…..năm…..
GIẤY TRIỆU TẬP NGƯỜI LÀM CHỨNG
Căn cứ các điều 37, 55 và 133 Bộ luật tố tụng hình sự,

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà)………………………………………………năm sinh……………

Nơi đăng ký HKTT …………………………………………………………….

Chỗ ở…………………………………………………………………………………..

Đúng……..….giờ, ngày….….tháng….…năm….…(tức ngày…...tháng….…âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát………………………………………………………..

Đặt tại………………………………………………………………………………….

Gặp ông (bà)…………………………………………………………………………...

Để……………………………………………………………………………………...

Nếu cố ý không đến mà không có lý do chính đáng thì có thể bị dẫn giải theo Điều 134 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đề nghị..………………………………………………………………………………...

chuyển giao cho ông (bà)…………………………………….. và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát………………………………………………….……………..

Cơ quan chủ quản, hoặc UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người làm chứng thực hiện nghĩa vụ theo Điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự.Kiểm sát viên


Mẫu số 124 - Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN
Người làm chứng….……..……..

Năm sinh…………….…………..

Chỗ ở…………………….………

Đã nhận được giấy triệu tập số….

ngày...tháng...năm…..của Viện

kiểm sát…………….……………

Đúng…giờ, ngày...tháng...năm….

có mặt tại Viện kiểm sát………….

……………………..…………......

Ngày…..tháng.…năm…..

Người giao ký Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

________________________

Lưu ý: phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát……………….

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho Cơ quan chủ quản hoặc người trong gia đình ký nhận .

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………………..


Ngày..…tháng….năm….

Số:……/GTT-VKS


Giấy triệu tập người bị hại…..

………………………….….

Chỗ ở………………….…...

………………….………….

Đúng……………….………

………………..……………
Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________________________________

Số:……./GTT-VKS

………, ngày…..tháng…..năm…..
GIẤY TRIỆU TẬP NGƯỜI BỊ HẠI
Căn cứ các điều 37, 51 và 137 Bộ luật tố tụng hình sự,

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà)………………………………………………….năm sinh…………

Nơi đăng ký HKTT …………………………………………………………….

Chỗ ở…………………………………………………………………………………..

Đúng……..….giờ, ngày….….tháng….…năm….…(tức ngày…...tháng….…âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát………………………………………………………..

Đặt tại………………………………………………………………………………….

Gặp ông (bà)…………………………………………………………………………...

Để……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Đề nghị….……………………………………………………………………………...

chuyển giao cho ông (bà)……………………………………và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát…………………………………...…………………………..

Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người bị hại thực hiện nghĩa vụ theo Điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viênMẫu số 125 - Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008
GIẤY NHẬN
Người bị hại………………..……..

Năm sinh……….…….…………..

Chỗ ở…………….……….………

Đã nhận được giấy triệu tập số…...

ngày…..tháng….năm…..của Viện

kiểm sát…………….………..…

Đúng…giờ, ngày….tháng….năm...

Phải có mặt tại Viện kiểm sát…….

………………………………......

Ngày…..tháng.…năm…..

Người giao ký Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

________________________

Lưu ý: phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát…………………

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho cơ quan chủ quản hoặc người trong gia đình ký nhận .

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………………..


Ngày..…tháng….năm

Số:……/GTT-VKS

Giấy triệu tập nguyên đơn dân sự………………………….….

Chỗ ở……………..……….…...

………………….………..…….

Đúng………..………….………

…………………....……………

Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________________________________

Số:……./GTT-VKS

………, ngày…..tháng…..năm…..
GIẤY TRIỆU TẬP NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ
Căn cứ các điều 37, 52 và 137 Bộ luật tố tụng hình sự,

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà)… …………………………………………….Năm sinh.…………

Nơi đăng ký HKTT …………………………………………………………….

Chỗ ở…………………………………………………………………………………..

Đúng……..….giờ, ngày….….tháng….…năm….…(tức ngày…...tháng….…âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát………………………………………………………..

Đặt tại………………………………………………………………………………….

Gặp ông (bà)…………………………………………………………………………...

Để……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Đề nghị….……………………………………………………………………………...

chuyển giao cho ông (bà)……………………………………và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát…………………………………...…………………………..

Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho nguyên đơn dân sự thực hiện nghĩa vụ theo Điều 52 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên


Mẫu số 126 - Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008
GIẤY NHẬN
Nguyên đơn dân sự………..……..

Năm sinh………….….…………..

Chỗ ở…………….……….………

Đã nhận được giấy triệu tập số…...

ngày…..tháng….năm…..của Viện

kiểm sát…………….…………

Đúng…giờ, ngày....tháng….năm….

có mặt tại Viện kiểm sát……..…..

…………………..……………......

Ngày…..tháng.…năm…..

Người giao ký Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

________________________

Lưu ý: phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát…………………

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho cơ quan chủ quản hoặc người trong gia đình ký nhận .
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………………..


Ngày..…tháng….năm

Số:……/GTT-VKS

Giấy triệu tập bị đơn dân sự..

………………………….….

Chỗ ở………………….…...

………………….………….

Đúng……………….………

………………..……………


Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________________________________

Số:……./GTT-VKS

………, ngày…..tháng…..năm…..
GIẤY TRIỆU TẬP BỊ ĐƠN DÂN SỰ
Căn cứ các điều 37, 53 và 137 Bộ luật tố tụng hình sự,

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà)………………………………………………….Năm sinh…………

Nơi đăng ký HKTT …………………………………………………………….

Chỗ ở…………………………………………………………………………………..

Đúng……..….giờ, ngày….….tháng….…năm….…(tức ngày…...tháng….…âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát………………………………………………………..

Đặt tại………………………………………………………………………………….

Gặp ông (bà)…………………………………………………………………………...

Để……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Đề nghị….……………………………………………………………………………...

chuyển giao cho ông (bà)……………………………………và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát…………………………………...…………………………..

Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho bị đơn dân sự thực hiện nghĩa vụ theo Điều 53 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên


Mẫu số 127 - Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008
GIẤY NHẬN
Bị đơn dân sự……………..……..

Năm sinh…………….…………..

Chỗ ở…………………….………

Đã nhận được giấy triệu tập số….

ngày….tháng….năm…..của Viện

kiểm sát……………….…………

Đúng…giờ, ngày….tháng....năm...

có mặt tại Viện kiểm sát………….

……………………..…………......

Ngày…..tháng.…năm…..

Người giao ký Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

________________________

Lưu ý: phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát…………………

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho cơ quan chủ quản hoặc người trong gia đình ký nhận .
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………………………..


Ngày..…tháng….năm

Số:……/GTT-VKS


Giấy triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án……………………….…………………………………….

Chỗ ở………………….…...

………………….………….

Đúng……………….………

………………..……………


Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________________________________

Số:……./GTT-VKS

…….., ngày…..tháng…..năm…..
GIẤY TRIỆU TẬP

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN
Căn cứ các điều 37, 54 và 137 Bộ luật tố tụng hình sự,

Viện kiểm sát…………………………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà)………………………………………………….Năm sinh…………

Nơi đăng ký HKTT …………………………………………………………….

Chỗ ở…………………………………………………………………………………..

Đúng……..….giờ, ngày….….tháng….…năm….…(tức ngày…...tháng….…âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát………………………………………………………..

Đặt tại………………………………………………………………………………….

Gặp ông (bà)…………………………………………………………………………...

Để……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Đề nghị….……………………………………………………………………………...

chuyển giao cho ông (bà)……………………………………và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát…………………………………...…………………………..

Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện nghĩa vụ theo Điều 54 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viênMẫu số 128 - Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008
GIẤY NHẬN
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án ……...……..……..

……………………………………

Năm sinh………….………….…..

Chỗ ở……………………..………

Đã nhận được giấy triệu tập của Viện kiểm sát…………..…………

Đúng…giờ, ngày….tháng….năm…

có mặt tại Viện kiểm sát………….

……………………..…………......Ngày…..tháng.…năm…..

Người giao ký Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)


________________________

Lưu ý: phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát…………………

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho cơ quan chủ quản hoặc người trong gia đình ký nhận .
Каталог: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> TÒA Án nhân dân tối cao

tải về 103.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương