VIỆn khoa họCtải về 10.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.5 Kb.

VIỆN KHOA HỌC


VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


Số: 1544 /KHCNVN-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011


V/v triển khai kết quả tuyển chọn đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN năm 2012.Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt kết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm của 45 đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN cho kế hoạch 2012 – 2013 (Quyết định số 1432/QĐ-KHCNVN ngày 31 tháng 10 năm 2011). Trong danh mục các đề tài đã ghi rõ mã đề tài, tên đề tài, mục tiêu, sản phẩm cần đạt, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm, thời gian và kinh phí thực hiện.

Căn cứ kết quả tuyển chọn tại danh mục đề tài nói trên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện đề cương chi tiết của đề tài theo góp ý của các hội đồng tuyển chọn (thể hiện trong các cột “mục tiêu” và “kết quả, sản phẩm cần đạt” của bản danh mục).

Các đề tài khi lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện theo công văn số 1400/KHCNVN-KHTC ngày 03/10/2007 của Viện KHCNVN “về việc hướng dẫn lập, thực hiện dự toán kinh phí đề tài, dự án KHCN sử dụng NSNN”, đối với các khoản, mục thực hiện theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “v/v ban hành Hệ thống mục lục NSNN”.

Bản Đề cương chi tiết cần nộp 01 bản gốc + 05 copy (có xác nhận chỉnh sửa của phản biện) về Ban Kế hoạch – Tài chính trước 30/11/2011 để thẩm định tài chính. Sau khi thẩm định tài chính, Chủ nhiệm hoàn thiện Đề cương lần cuối (6 bản gốc, đầy đủ chữ ký và dấu) để trình Chủ tịch Viện phê duyệt làm căn cứ cấp kinh phí và triển khai đề tài./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Viện (để b/c);

- Lưu: VT, KHTC. VN.50

TL. CHỦ TỊCH


TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

(đã ký)Phan Ngọc Minh


: images -> document
document -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
document -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
document -> Biểu 01cs-khcn thông tin chung về ĐƠn vị BÁo cáO
document -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
document -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
document -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
document -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
document -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
document -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương