VIỆn khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆn xây dựng tiêu chuẩn cho giao diện mạng stm-n (N = 1, 4, 16, 64) theo phân cấp số ĐỒng bộ sdhtải về 429.67 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích429.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGVIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

---------

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO GIAO DIỆN MẠNG STM-N (N = 1, 4, 16, 64) THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH

Mã số: 124-09-KHKT-TC

Chủ trì: ThS.Phạm Hồng Nhung

Cộng tác viên: ThS.Vũ Hoàng Sơn

ThS.Trần Thủy Bình

HÀ NỘI 2009

LỜI NÓI ĐẦU


Công nghệ SDH đã được ứng dụng mạnh mẽ trên mạng viễn thông thế giới và hiện nay hầu hết cơ sở hạ tầng truyền dẫn đều được dựa trên cơ sở SDH/SONET.

Để giúp cho việc triển khai công nghệ SDH ngày càng hiệu quả, các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như ITU và ETSI đã từng bước cập nhật các tiêu chuẩn về SDH, và đặc biệt từ năm 1988 đến nay đã có 7 phiên bản cho khuyến nghị ITU G.707 “Network node interface for the synchronous digital hierarchy”. Các hãng cung cấp thiết bị SDH/NGSDH cũng đều công bố tuân thủ theo tiêu chuẩn G.707. Hơn nữa, các nhà quản lý trên thế giới cũng lựa chọn và áp dụng các tiêu chuẩn này như ESTI, EU, IDA singapore, ….cho việc áp dụng và kết nối giữa các hệ thống và dịch vụ.

Ở Việt Nam, các nhà khai thác lớn như VNPT, Viettel đã triển khai rộng khắp công nghệ SDH, cung cấp các giao diện kết nối với khách hàng và với nhau theo các chuẩn viễn thông quốc tế.

Hiện nay, Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành và đang xây dựng một số tiêu chuẩn về SDH/NG-SDH như: qui chuẩn về giao diện vật lý về quang và điện SDH (theo G.957 và G.703) qui định về mức của tín hiệu là chủ yếu, qui chuẩn chất lượng kênh thuê riêng, qui chuẩn về lỗi bit của các đường truyền dẫn số; và dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về các giao thức NG-SDH. Ở Việt Nam hiện đã có tiêu chuẩn ngành về “Tiêu chuẩn hệ thống SDH", nhưng do tiêu chuẩn ngành biên soạn từ lâu, bố cục chưa hợp lý, và nội dung chưa được cập nhật, một số phần trùng với nội dung một số tiêu chuẩn khác nên nghiên cứu rà soát đề nghị huỷ bỏ và đề nghị xây dựng mới tiêu chuẩn khác thay thế.

Để đảm bảo các thiết bị và SDH/NGSDH của nhà khai thác kết nối được với nhau và tiến tới sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý chất lượng dịch vụ và mạng, cần có tiêu chuẩn về giao diện STM-N trong các hệ thống SDH/ NGSDH bao gồm:

+ Tiêu chuẩn qui định về cấu trúc khung và logic của tín hiệu tại giao diện, bao gồm các yêu cầu: (dựa theo G.707) cấu trúc khung STM-N, cấu trúc ghép kênh và sắp xếp tín hiệu nhánh vào VC-n, con trỏ và các byte mào đầu, liên kết các contenơ ảo VC-n.

+ Tiêu chuẩn qui định về định thời của tín hiệu tại giao diện, bao gồm jitter và wander (dựa theo G.823 cho giao diện PDH và G.825 cho giao diện SDH)

Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn cho giao diện mạng STM-N về cấu trúc khung và logic của tín hiệu tại giao diện, làm sở cứ cho việc đánh giá, đảm bảo kết nối giữa các thiết bị và giữa các mạng SDH/NG-SDH cũng như giữa thiết bị khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng SDH.

Với phạm vi của đề tài theo nội dung đã đăng ký thì chỉ dừng ở giao diện tốc độ STM-N (N=1, 4, 16, 64), tuy nhiên để phục vụ cho sự phát triển mạng lưới trong tương lai nên nhóm đề tài đã đưa thêm nội dung với tốc độ STM-256.

Nội dung của đề tài được chia thành các phần như sau:Phần I: Thuyết minh xây dựng tiêu chuẩn:

  • TÌM HIỂU GIAO DIỆN STM-N CỦA THIẾT BỊ VÀ MẠNG QUANG SDH/NG-SDH ĐIỂN HÌNH Ở VIỆT NAM

  • NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN SDH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

  • NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

Phần II: Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Tiêu chuẩn giao diện mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ (SDH)” được xây dựng trên cơ sở chấp thuận nguyên vẹn khuyến nghị ITU-T G.707 (có chỉnh sửa theo qui định Tiêu chuẩn Quốc gia).

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU i

CÁC CHỮ VIẾT TẮT vCHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG SDH Ở VIỆT NAM 1

1 Giao diện STM-N của thiết bị và mạng quang SDH/NG-SDH điển hình ở Việt nam 1

1.1 Thiết bị SDH/NG-SDH điển hình triển khai ở Việt nam 1

1.2 Giao diện STM-N của thiết bị và mạng quang SDH/NG-SDH ở Việt Nam 8

2 Tình hình cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng SDH trên mạng viễn thông Việt Nam 9

3 Kết luận 11

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN SDH/NG-SDH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 13

1 Các tiêu chuẩn quốc tế 16

1.1 Tiêu chuẩn về đặc tính điện của giao diện 16

1.2 Tiêu chuẩn về đặc tính quang của giao diện 16

1.3 Các tiêu chuẩn liên quan đến đồng bộ 19

1.4 Các tiêu chuẩn về jitter/wander 21

1.5 Các tiêu chuẩn liên quan đến đánh giá chất lượng lỗi 22

1.6 Tiêu chuẩn về kênh thuê riêng 28

1.7 Các tiêu chuẩn khác 282 Các qui chuẩn, tiêu chuẩn ngành 28

2.1 Tiêu chuẩn TCN 68-177: Yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống thông tin quang và viba SDH tốc độ 155 Mbit/s, 622 Mbit/s và 2.5 Gbit/s 29

2.2 Tiêu chuẩn TCN 68-173: Tiêu chuẩn giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH 30

2.3 Tiêu chuẩn ngành TCN 68-172:1998 và TCN 68-175:199: tiêu chuẩn về giao diện điện kết nối mạng 31

2.4 TCN 68-171:1998: Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ – Yêu cầu kỹ thuật 31

2.5 TCN 68-164:1997: Lỗi bít và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm, 32

2.6 Dự thảo Qui chuẩn Kênh thuê riêng cấu trúc phân cấp số đồng bộ (SDH): Chất lượng kết nối 33

2.7 Dự thảo Tiêu chuẩn Giao thức và cơ chế (GFP, VCAT, LCAS) cho phân cấp số đồng bộ thế hệ sau (NG-SDH) 343 Kết luận: 34

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VỀ GIAO DIỆN MẠNG STM-N THEO PHÂN CẤP SỐ ĐỒNG BỘ SDH 37

1 Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn 37

1.1 Lý do: 37

1.2 Mục đích: 38

2 Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn 38

2.1 ITU-T G.707/Y.1322 38

2.2 ITU-T G.780/Y.1351 40

3 Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn 40

3.1 Cấu trúc tiêu chuẩn 41

3.2 Tiêu chuẩn viện dẫn 42

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG 48TÀI LIỆU THAM KHẢO 56: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương