Viettudan an ban/ Edition: vni fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Namtải về 1.06 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu24.10.2017
Kích1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
VietTUDAN

An ban/ Edition: VNI Fonts

Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam

Fight for Individual Freedom & Social Democracy Principle in Vietnam/

Lutte pour la Liberté Individuelle & le Principe de la Démocratie Sociale au Vietnam

Sô/No.vtdi0421/12.11.09

=================================================================================================

Trách nhiêm/Responsible/Responsable

Prof.Dr.NGUYEN  PHUC LIEN, Economist

Weekdays Weekends

22, Rue du Prieuré, CH-1202 GENEVA,SWITZERLAND 43, Heideweg,CH-2503 BIEL/BIENNE,SWITZERLAND

Fax: 0041 22 738 28 08. Tel: 0041 22 731 82 66 Tel.: 0041 32 365 24 49. Fax:0041 32 365 24 49

Mobile: 0041 79 766 65 83 Mobile: 0041 79 766 65 72

wimimpactdrlien@yahoo.com E-MAIL drlienwimimpact@yahoo.com
TUAN BAO & DIEN DAN VietTUDAN : WEBSITE: http://www.VietTUDAN.net
4- QUAN DIEM

Chuû ñeà: Choáng Xaâm laêng Kinh teá Trung quoác:

Baøi 10: TRUNG QUOÁC CHIEÁM THUOÄC ÑÒA

BAÈNG KHÍ GIÔÙI LÔÏI HAÏI NHAÁT - 2

4- THOI SU/THONG TIN

Nhaän ñònh theo doøng Thôøi söï:

RUÙT RA TÖØ KYÛ NIEÄM 20 NAÊM BÖÙC TÖÔØNG BAÙ LINH:

Baøi hoïc 1: BAØI HOÏC TOÂN GIAÙO - 7

DÖÏ PHOÙNG MOÄT QUAN ÑIEÅM ÑAÁU TRANH - 10

TRUNG COÄNG & VIEÄT COÄNG SÔÏ HAÕI BÖÙC TÖÔØNG BAÙ LINH - 16

SINH VÌ KINH TEÁ, DIEÄT CUÕNG VÌ KINH TEÁ - 18

KHOÂNG CHÆ LAØ VEDAN - 21

HOÄI NGHÒ VIEÄT KIEÀU YEÂU VIEÄT COÄNG? - 22

TRUNG QUOÁC VAØ XAÂM LAÊNG PHI CHAÂU - 24

ÑAÙNH GIAÙ MÔÙI CUÛA QUOÁC TEÁ VEÀ KINH TEÁ VIEÄT NAM - 27

OBAMA VAØ CHUYEÁN ÑI AÙ CHAÂU - 32

LÔØI KHUYEÂN HOA KYØ CUÛA LYÙ QUANG DIEÄU - 37

GIAO TRANH HAÛI QUAÂN BAÉC/NAM TRIEÀU TIEÂN - 37

CHÔØ ÑÔÏI HOØAI COÂNG ! - 48

4- KINH TE/TAI CHANH

HAØNG XUAÁT CAÛNG VN VAÁP RAØO CAÛN MYÕ & LIEÂN AÂU - 51

CAÙC NGAÂN HAØNG TRUNG QUOÁC BEÂN BÔØ SUÏP ÑOÅ - 54

KINH TEÁ AÁN ÑOÄ SEÕ VÖÔÏT TRUNG QUOÁC -- 57

ASEAN CAØNG NGAØY CAØNG NGHI NGÔØ TQ -- 59

4- PHONG TRAO DAU TRANH

Maët traän Dieät tröø Tham nhuõng, Laõng phí:

DIEÄT THAM NHUÕNG LAØ DÖÙT BOÛ MOÂI TRÖÔØNG PHAÙT SINH - 75

Maët traän Kinh teá/Taøi chaùnh cuûa Daân ngheøo:

CÖÔÙP ÑAÁT VAØ GIEÁT NGÖÔØI - 81

Toøan Daân trò luõ baùn nöôùc, ñuoåi quaân xaâm laêng:

CSVN LAØ THAÙI THUÙ CUÛA TRUNG QUOÁC – 85

BIEÅU NGÖÕ HOØANG SA & TRÖÔØNG SA TIEÁP THUÏC XUAÁT HIEÄN - 88

4- NHAN QUYEN/DAN CHU

QUYEÁT ÑÒNH 97: LUAÄT VAÙ VÍU – 91

4- LUC LUONG TON GIAO

CSVN TÌM CAÙCH ÑAÙNH LÖØA VATICAN: TAÊNG CÖÔØNG CAÀU NGUYEÄN - 98

4- TOT DAO DEP DOI

Suy nieäm Phuùc Aâm: BAÁY GIÔØ THIEÂN HAÏ SEÕ THAÁY CON NGÖÔØI

ÑAÀY QUYEÀN NAÊNG VAØ VINH QUANG NGÖÏ ÑEÁN TRONG ÑAÙM MAÂY - 104

4- LAP TRUONG DAU TRANH

LAÄP TRÖÔØNG ÑAÁU TRANH VAØ NOÄI BOÄ TÖÏ DAÂN – 109
VietTUDAN ------------------------------------------------------------------------ QUAN DIEM
CHUÛ ÑEÀ: CHOÁNG XAÂM LAÊNG KINH TEÁ TRUNG QUOÁC :

Baøi 10:
TRUNG QUOÁC CHIEÁM THUOÄC ÑÒA

BAÈNG KHÍ GIÔÙI LÔÏI HAÏI NHAÁT
Giaùo sö Tieán só NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN, Kinh teá

UNICODE: http://viettudan.net

Geneva, 12.11.2009

Cuoäc Khuûng hoûang Taøi chaùnh/ Kinh teá Theá giôùi 2007-08 ñang ñaåy Trung quoác ñeán vieäc caáp baùch môû roäng thuoäc ñòa ñeå giaûi quyeát nhöõng beá taéc noäi boä cuûa mình.
Thöïc vaäy:
=> Neàn saûn xuaát Kinh teá Trung quoác ñöôïc khai trieån chuû yeáu cho xuaát caûng nhöõng haøng hoùa thöôøng duøng phuïc vuï cho nhöõng nöôùc ñaõ kyõ ngheä hoùa nhö Hoa kyø vaø Lieân Aâu;

=> Toå chöùc saûn xuaát döïa chính yeáu treân khai thaùc nhaân löïc reû töø khoái daân khoång loà. Vì chuû yeáu saûn xuaát nhöõng haøng hoùa thöôøng duøng, neân khoâng caàn ñaàu tö vaøo nhöõng maùy moùc kyõ thuaät cao caáp. Luùc ñaàu, chæ caàn nhöõng thieát bò maùy moùc “second hand” mua laïi töø nhöõng nöôùc ñaõ kyõ ngheä hoùa;

=> Cuoäc Khuûng hoûang Taøi chaùnh 2007-08 laøm giaûm tieâu thuï taïi Lieân Aâu vaø Hoa kyø. Vì vaäy vieäc ñaët mua haøng Trung quoác giaûm xuoáng tôùi 40%.

=> Lieân Aâu vaø Hoa kyø phaûi môû nhöõng Chöông trình Kích caàu ñeå cöùu Kinh teá cuûa hoï. Taát nhieân nhöõng Chöông trình Kích caàu naøy ñaåy Maäu dòch quoác teá ñeán nhöõng bieän phaùp Che chôû Kinh teá (Economic Protectionism/ Protectionnisme Economique) maø chính Trung quoác luoân luoân sôï haõi vaø neâu ra trong nhöõng cuoäc Hoïp G20. Do ñoù, cho duø möùc tieâu thuï taïi Lieân Aâu vaø Hoa kyø coù hoài phuïc phaàn naøo, thì nhöõng Bieän phaùp Che chôû Kinh teá vaãn phaûi keùo daøi khi maø nhöõng Chöông trình Kích caàu coøn tieáp tuïc.
Haäu quaû tröïc tieáp cuûa toå chöùc saûn xuaát Kinh teá Trung quoác ôû tình traïng thieáu ñaët mua haøng treân ñaây laø:

1) Haøng hoùa ñaõ saûn xuaát bò öù ñoïng

2) Haøng loïat Coâng ty bò ñoùng cöûa

3) Khoái nhaân coâng du muïc thaát nghieäp

4) Kinh teá ñang ñaåy ñeán caêng thaúng xaõ hoäi vaø raát deã ñeán xaùo ñoäng chính trò

Daønh USD.25 tæ cho

Baønh tröôùng thuoäc ñòa Kinh teá AÙ-chaâu
Töø thaùng 4, 2009, Trung Quoác xöû duïng USD.25 tæ cho chuû tröông xaâm laêng Kinh teá caùc nöôùc ngheøo AÙ chaâu
Baûn Tin: Theo Taân Hoa xaõ, Trung Quoác ñang chuaån bò thaønh laäp quyõ hôïp taùc ñaàu tö 10 tyû USD vôùi ASEAN vaø cho caùc nöôùc khu vöïc naøy vay 15 tyû USD, trong boái caûnh khu vöïc ñang noã löïc ñoái phoù vôùi cuoäc khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu.
Ngoaïi tröôûng Trung Quoác Döông Khieát Trì ngaøy 14-4 cho bieát, quyõ ñaàu tö treân seõ thuùc ñaåy phaùt trieån cô sôû haï taàng noái Trung Quoác vôùi 10 nöôùc thaønh vieân ASEAN, trong khi caùc khoaûn cho vay seõ coù thôøi haïn töø 3 ñeán 5 naêm.
Tuyeân boá cuõng cho bieát Trung Quoác döï ñònh vieän trôï cho Campuchia, Laøo vaø Myanmar 39,5 trieäu USD vaø taëng 300.000 taán gaïo cho quyõ döï tröõ gaïo khaån caáp Ñoâng AÙ ñeå taêng cöôøng an ninh löông thöïc.
Theo oâng Döông Khieát Trì, nhöõng ñeà nghò naøy nhaèm phaûn aùnh quyeát taâm vaø traùch nhieäm cuûa Chính phuû Trung Quoác trong vieäc thuùc ñaåy söï hôïp taùc vôùi ASEAN.

Daønh USD.41 tæ cho

Baønh tröôùng thuoäc ñòa Kinh teá Phi chaâu
Tôø FINANCIAL TIMES thöù Hai 09.11.2009, trang 6, vieát:
Wen Jiabao, China’s premier, has pledged $10bn in new low-cost loans to Africaover the next three year and defended Beijing’s engagement on the continent against accusations that is a “plundering” the region’s oil and minerals”
Yesterday’s loan pledge for Africa was double of $5bn made in 2006, and came during talks at which Chinese and African delegates said their ties went beyond China’s acquisition of raw materials”
There have been allegations for a long time that China has come to Africa to plunder its resources and practise neo-colonialism”
(Oân Gia Baûo, Thuû töôùng Trung quoác, ñaõ höùa $10 tæ theâm ñeå cho Phi chaâu vay vôùi giaù haï trong 3 naêm tôùi vaø bieän hoä vieäc Baéc Kinh quan heä vôùi Chaâu naøy choáng laïi nhöõng caùo buoäc raèng ñoù laø vieäc “cöôùp boùc” daàu löûa vaø khoùang saûn trong vuøng.)
(Lôøi höùa hoâm qua cho Phi chaâu gaáp ñoâi soá $5 tæ thöïc hieän naêm 2006, vaø noùi trong cuoäc thaûo luaän maø nhöõng phaùi ñoøan Trung quoác vaø Phi chaâu khaúng ñònh nhöõng lieân heä cuûa hoï naèm ngoøai phaïm vi mua nhöõng taøi nguyeân thoâ cuûa Trung quoác)
(Ñaõ coù nhöõng dö luaän laâu roài cho raèng Trung quoác ñaõ tôùi Phi chaâu ñeâ cöôùp boùc nhöõng taøi nguyeân vaø thöïc haønh chuû tröông thöïc daân môùi)
Tôø THE WALL STREET JOURNAL thöù Hai 09.11.2009, trang 10, coøn cho bieát theâm:
Chinese investment in Africa reached $26 billion by the end of 2008” (Ñaàu tö Trung quoác vaøo Phi chaâu ñaõ tôùi USD.26 tæ tính ñeán cuoái cuoái naêm 2008)

Tieàn baïc vaø Hoái loä:

Khí giôùi lôïi haïi nhaát maø Taàu quen xöû duïng
Neáu tröôùc ñaây, Aâu chaâu ñi khaép thieân haï ñeå chieám thuoäc ñòa, hoï xöû duïng suùng oáng, taàu beø ñeå uy hieáp nhöõng daân baûn xöù, ñeå chieám ñaát ñai vaø khai thaùc taøi nguyeân ñem veà maãu quoác, thì ngaøy nay Trung quoác xöû duïng khí giôùi tieàn baïc khoâng phaûi laø ñeå uy hieáp, maø laøm cho daân baûn xöù, nhöõng chính quyeàn ñòa phöông meâ hoaëc khoùai tæ ñeå daâng nhöõng taøi nguyeân cho Trung quoác thöïc daân. Khí giôùi chæ coù theå gieát ñöôïc thaân xaùc, laøm cho daân thuoäc ñòa khieáp sôï. Nhöng Tieàn baïc Hoái loä coù theå gieát ñöôïc tinh thaàn, laøm cho caùc chính quyeàn maát luaân thöôøng ñaïo lyù, phaûn boäi laïi chính quyeàn lôïi quoác gia. Ñaây laø thöù khí giôùi eâm aùi dòu daøng maø chính nhöõng ngöôøi traùch nhieäm baûo veä quyeàn lôïi quoác gia phaûi quøy xuoáng chòu cheát caû taâm hoàn ñeå daâng cho keû xaâm laêng nhöõng gì maø ñaát nöôùc coù.
Ngoøai vieäc khai thaùc taøi nguyeân töø thuoäc ñòa, Trung quoác coøn giaûi quyeát nhöõng beá taéc cuûa mình nhö chuùng toâi ñaõ noùi veà hoøan caûnh Kinh teá cuûa Trung quoác ôû ñoïan ñaàu baøi naøy. Döôùi hình thöùc cho vay, Trung quoác xuaát caûng sang nhöõng nöôùc ngheøo haøng hoùa toàn ñoïng cuûa mình töông ñöông vôùi moùn tieàn cho vay, ñoàng thôøi xuaát caûng nhaân coâng ñang thaát nghieäp taïi Trung quoác. Taát nhieân, cho vay, nghóa laø con nôï phaûi hoøan traû. Khi khoâng hoøan traû nôï ñöôïc (haàu heát nhö vaäy), thì chuû nôï laïi baét con nôï phaûi nhöôïng taøi nguyeân gaáp nhieàu laàn soá ñaõ vay ñeå chuû nôï khai thaùc mang veà.
Giaùo sö Kinh teá NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN, Kinh teá

Geneva, 12.11.2009

CHUÛ ÑEÀ: CHOÁNG XAÂM LAÊNG KINH TEÁ TRUNG QUOÁC :

Baøi MÔÛ ÑAÀU:
TIEÁNG KEÂU CAÁP BAÙCH

CHOÁNG XAÂM LAÊNG KINH TEÁ TRUNG QUOÁC
Giaùo sö Tieán só NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN, Kinh teá

UNICODE: http://viettudan.net

Geneva, 03.09.2009

Chuùng toâi ñaõ phoå bieán roäng raõi treân Dieãn Ñaøn veà cuoäc xaâm laêng Kinh teá cuûa Trung quoác ñoái vôùi Vieät Nam. Trong soá baùo naøy, chuùng toâi cuõng ñaêng laïi raát nhieàu baøi noùi leân söï thaät veà cuoäc xaâm laêng Kinh teá. Töông lai Kinh teá Vieät Nam thöïc ñen toái. Ñaây khoâng phaûi laø nhaän xeùt cuûa rieâng chuùng toâi, maø chính la LÔØI KEÂU CÖÙU CAÁP BAÙCH cuûa moät soá Chuyeân gia Kinh teá taïi Quoác noäi hoïp Tröïc tuyeán do TUANVIETNAM toå chöùc.
TUAÂN VIEÄT NAM töø Quoác Noäi ñeã vieát nhö sau :

(TUANVIETNAM)-“EÂm nhö möa daàm, oà aït nhö luõ, haøng TQ ñoå boä vaøo VN, “queùt” saïch haøng noäi, moi tuùi ngöôøi tieâu duøng. Con soá nhaäp sieâu hôn 11 tyû USD naêm qua ñuû cho thaáy caùc DN ta ñang “thua traéng buïng”. Ñeå khoâng bò laøn soùng naøy dìm cheát, khoâng moät ai – töø Chính phuû tôùi DN vaø ngöôøi tieâu duøng – coù theå ñöùng ngoaøi cuoäc.”
Tin cuûa Ñaøi BBC ngaøy 1.08.2009 veà Lao ñoäng Trung quoác traøn vaøo Vieät Nam ñaõ ñaäp vaøo maét chuùng toâi maø chuùng toâi coi nhö TIEÁNG COØI BAÙO ÑOÄNG ñeán töø chính phía Nhaø Nöôùc VN. Toâi xin ñaêng laïi ñaây nhö lôøi Keát Luaän soáng ñoäng veà moái nguy ngaäp cuûa Kinh teá Vieät Nam:

BBC: Treân ba vaïn röôûi lao ñoäng TQ ôû VNhttp://www.bbc. co.uk/vietnamese /vietnam/ 2009/07/090731_ chinese_labourer s.shtml
35.000 ngöôøi laø soá thoáng keâ chöa ñaày ñuû.

Baùo trong nöôùc trích nguoàn töø Boä Coâng an cho hay hieän coù treân 35.000 lao ñoäng ngöôøi Trung Quoác laøm vieäc taïi Vieät Nam.
Baùo Tuoåi Treû daãn lôøi thieáu töôùng Ñaëng Thaùi Giaùp, cuïc tröôûng Cuïc Coâng taùc chính trò, Toång cuïc Xaây döïng löïc löôïng thuoäc Boä Coâng an noùi soá lao ñoäng naøy taäp trung ôû "ôû moät soá ñòa baøn troïng ñieåm nhö TP Hoà Chí Minh, Taây Nguyeân vaø mieàn Trung".
Gaàn ñaây dö luaän vaø baùo chí trong nöôùc baét ñaàu noùi nhieàu tôùi hieän töôïng lao ñoäng phoå thoâng oà aït vaøo Vieät Nam, vôùi con soá ñöôïc öôùc tính coù theå leân tôùi haøng vaïn.
Tuy nhieân ñaây laø laàn ñaàu tieân cô quan an ninh chính thöùc xaùc nhaän con soá lôùn lao ñoäng Trung Quoác.
Moät lyù do ñoâng lao ñoäng Trung Quoác ñöôïc noùi laø nhieàu coâng trình troïng ñieåm veà ñieän, xi maêng, hoùa chaát... veà tay nhaø thaàu Trung Quoác. Caùc coâng ty naøy mang coâng nhaân cuûa hoï vaøo Vieät Nam, moãi coâng trình coù theå leân tôùi haøng nghìn ngöôøi.
Thieáu töôùng Ñaëng Thaùi Giaùp cuõng ñöôïc trích lôøi noùi "tình hình lao ñoäng TQ, nhaát laø soá lao ñoäng phoå thoâng, töï phaùt nhaäp caûnh vaøo VN vôùi nhieàu lyù do khaùc nhau nhö du lòch, thaêm thaân... roài tìm caùch gia haïn ñeå cö truù traùi pheùp, laøm aên laâu daøi taïi VN coù xu höôùng ngaøy caøng gia taêng vaø khaù phöùc taïp'.
OÂng Giaùp cuõng thöøa nhaän con soá treân chæ laø thoáng keâ chính thöùc töø caùc doanh nghieäp ñöôïc quaûn lyù theo doõi "coøn treân thöïc teá vaãn coù moät soá lao ñoäng chui chöa theå thoáng keâ heát".
Coâng taùc quaûn lyù lao ñoäng nöôùc ngoaøi taïi caùc ñòa phöông bò nhaän xeùt laø coøn "buoâng loûng vaø thieáu hieäu quaû".
Ñaõ coù nhieàu tröôøng hôïp lao ñoäng TQ xoâ xaùt, aåu ñaû vôùi ngöôøi Vieät ôû ñòa phöông.
Chuû tröông ñöa ngöôøi lao ñoäng ra caùc nöôùc ngoaøi ñaõ ñöôïc Trung Quoác thöïc hieän moät vaøi naêm nay nhö moät bieän phaùp giuùp giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm vaø kích caàu kinh teá.
Trong rieâng naêm 2007, coù tôùi 750.000 coâng nhaân Trung Quoác ñaõ theo caùc döï aùn cuûa Trung Quoác.
Tình traïng thaát nghieäp ñang ñe doïa xaõ hoäi Trung Quoác, vôùi öôùc tính möôøi trieäu ngöôøi maát vieäc vì kinh teá khoù khaên.
Tuy nhieân Vieät Nam cuõng ñang ñoái dieän naïn thaát nghieäp gia taêng, moät baùo caùo cuûa Boä Lao ñoäng - Thöông binh - Xaõ hoäi öôùc tính coù tôùi 400.000 ngöôøi maát vieäc trong naêm nay.”
Xaâm laêng Kinh teá töø Trung quoác laø moät laø vieäc caáp baùch. Nhaø Nöôùc chæ than leân, nhöng khoâng daùm coù nhöõng bieän phaùp vì quaù leä thuoäc vaøo quyeàn haønh maø Trung quoác laø quan thaày che chôû.
Nhöng tieáng keâu cöùu cuûa nhöõng Chuyeân gia Kinh teá qua cuoäc Hoïp tröïc tuyeán TUANVIETNAM ñaùng cho chuùng ta löu yù nhaäp cuoäc: Ñeå khoâng bò laøn soùng naøy dìm cheát, khoâng moät ai – töø Chính phuû tôùi DN vaø ngöôøi tieâu duøng – coù theå ñöùng ngoaøi cuoäc.”

Chuùng toâi quyeát ñònh nhaäp cuoäc vôùi caùc Chuyeân gia Kinh teá Vieät Nam qua ÑOÁI THOÏAI ñeå tìm nhöõng bieän phaùp caáp baùch choáng laïi cuoäc xaâm laêng Kinh teá Trung quoác. ÑOÁI THOÏAI khoâng coù nghóa Hoøa Hôïp bôûi vì chuùng toâi chöa tin ôû söï ñoäc laäp cuûa nhöõng Chuyeân gia Kinh teá laøm vieäc döôùi moät CÔ CHEÁ ñoäc taøi Chính trò tìm moïi caùch ñeå huø doïa. Tuy vaäy, coù nhöõng nguyeân taéc khaùch quan Kinh teá laøm maãu soá chung ÑOÁI THOÏAI.
Chuùng toâi khoâng ñöùng ngoøai cuoäc, maø laø NHAÄP CUOÄC vì töông lai Kinh teá Vieät Nam. Nhaäp cuoäc ñaàu tieân cuûa chuùng toâi laø ÑOÁI THOÏAI veà töông lai Kinh teá Vieät Nam döôùi CÔ CHEÁ CSVN hieän haønh ñaày Tham Nhuõng. Maø vieäc lan traøn Tham Nhöõng naøy laø do chính CÔ CHEÁ ÑOÄC TAØI CHÍNH TRÒ NAÊM ÑOÄC QUYEÀN KINH TEÁ.

Ñaõ töø laâu, khi vieát nhöõng baøi QUAN ÑIEÅM cho Tuaàn Baùo VietTUDAN ñeå phaân tích taïi sao phaûi DÖÙT BOÛ CÔ CHEÁ CSVN ÑEÅ PHAÙT TRIEÅN Kinh teá beàn vöõng vaø töø ñoù môùi coù söùc maïnh khaû dó choáng laïi ngoïai xaâm Kinh teá, ñoàng thôøi môùi ñuû khaû naêng Hoäi nhaäp Kinh teá Theá giôùi giöõa nhöõng caïnh tranh gay gaét. Cuõng ñaõ töø laâu, chuùng toâi leân tieáng ñeà nghi cuoäc ÑOÁI THOÏAI VEÀ KINH TEÁ VÔÙI PHÍA CHUYEÂN GIA CSVN. Chuùng toâi khoâng muoán ñoái thoïai veà Chính Trò vì ñaùm baùn nöôùc Boä Chính Trò ñaûng CSVN lì lôïm, coái chaày, maët daày maøy daïn, khoâng xöùng ñaùng cho chuùng toâi ÑOÁI THOÏAI.
Öôùc mong cuoäc ÑOÁI THOÏAI seõ vaïch traàn söï thaät veà moät CÔ CHEÁ laøm phaùt sinh vaø chuû tröông bao che THAM NHUÕNG khieán Kinh teá Vieät Nam bieán thaønh Kinh teá Mafia laøm giaàu cho moät soá ngöôøi vaø khieán ñaïi ña soá daân chuùng (75%) phaûi ñoùi ngheøo. Chính caùi CÔ CHEÁ Ñoäc taøi Chính trò naém Ñoäc quyeàn Kinh teá naøy ñaõ vaø ñang taêng cöôøng röôùc Kinh teá Trung quoác vaøo thoáng trò Kinh teá Vieät Nam daøi haïn.
Saùch cuûa chuùng toâi laøm caên baûn ñeå ñoái thoaïi:

1) NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN:

“DÖÙT BOÛ CÔ CHEÁ CSVN ÑEÅ PHAÙT TRIEÅN“ (216 trang)

Nhaø Xuaát Baûn DAY & NIGHT, Ventura, California, USA, 2009

2) NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN:

“TAØI CHAÙNH/KINH TEÁ THEÁ GIÔÙI:”

“KHUÛNG HOAÛNG 2007/2008 & HAÄU QUAÛ CHO VIEÄT NAM“ (425 trang)

Nhaø Xuaát Baûn DAY & NIGHT, Ventura, California, USA, 2009

3) NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN:

“VIEÄT NAM HOÄI NHAÄP WTO:”

“ÑIEÀU KIEÄN TAÏO KHAÛ NAÊNG CAÏNH TRANH“ (300 trang)

Nhaø Xuaát Baûn DAY & NIGHT, Ventura, California, USA, 2009
Giaùo sö Tieán só NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN, Kinh teá


VietTUDAN ------------------------------------------------------------ THOI SU/THONG TIN

NHÖÕNG NHAÄN ÑÒNH THEO DOØNG THÔØI SÖÏ:
RUÙT RA TÖØ KYÛ NIEÄM 20 NAÊM BÖÙC TÖÔØNG BAÙ LINH:

Baøi hoïc 1: BAØI HOÏC TOÂN GIAÙO
Giaùo sö Tieán só NGUYEÃN PHUÙC LIEÂN, Kinh teá

Geneva, 12.11.2009
Caùch ñaây 20 naêm, chuùng toâi ñaõ ghi laïi Thoâng Tin töø caùc Ñaøi Truyeàn Hình veà vieäc suïp ñoå cuûa Ñeá quoác Coäng saûn Lieân Xoâ vaø nhöõng nöôùc Ñoâng Aâu. Toång coäng goàm 22 cuoán phim video, moãi cuoán daøi 3 tieáng ñoàng hoà. Chuùng toâi coøn nhôù raèng cuoán phim veà suïp ñoå cuûa Roumanie vaø caùi cheát cuûa Ceausescu ñöôïc toâi ghi theâm caét nghóa baèng tieáng Vieät vaø ñöôïc chuyeån veà cho moät Ñaïi hoïc ôû Vieät Nam. Neáu caùch ñaây 20 naêm, toâi chæ nhìn hình aûnh nhöõng bieán coá xaåy ra maø khoâng coù nhöõng tìm hieåu vaøo chieàu saâu hôn, thì ngaøy nay qua nhöõng toùm taét, bình luaän cuûa caùc Ñaøi Truyeàn Hình vaø qua chính nhöõng traû lôøi cuûa GORBATCHEV, toâi coù dòp suy nghó veà nhöõng baøi hoïc coù theå ruùt ra töø nhöõng bieán coá cuûa vieäc suïp ñoå caû moät cheá ñoä Coäng saûn. Toâi muoán ghi laïi nhöõng baøi hoïc aáy mong giuùp ích cho cuoäc ñaáu tranh hieän nay taïi Queâ Höông Vieät Nam.

=> Baøi hoïc 1: BAØI HOÏC TOÂN GIAÙO

=> Baøi hoïc 2: TÌNH TRAÏNG KINH TEÁ LAØ ÑÒNH MEÄNH SUÏP ÑOÅ COÄNG SAÛN

=> Baøi hoïc 3: NHÖÕNG CUOÄC ÑAÁU TRANH KIEÂN CÖÔØNG TAÏI ÑOÂNG AÂU

=> Baøi hoïc 4: TAÏI SAO CHÖA THAØNH COÂNG TAÏI VIEÄT NAM VAØ TRUNG QUOÁC ?

Chuùng toâi laàn löôït vieát veà 4 Baøi hoïc treân ñaây, baét ñaàu baèng Baøi hoïc 1: BAØI HOÏC TOÂN GIAÙO.
Ñöùc Tin Toân Giaùo, nôi tuï hoïp caàu nguyeän vaø söï cöùng raén cuûa Giaùo quyeàn thöïc söï ñaõ goùp phaàn raát lôùn trong vieäc laøm suïp ñoå Coäng saûn trong nhöõng naêm 1989-91. Nhöõng ñoùng goùp naøy hoøan toøan thuoäc phaïm vi boån phaän Coâng daân tröôùc nhöõng ñoäc aùc toäi loãi ñang choàng chaát leân xaõ hoäi, cho nhöõng ngöôøi soáng quanh mình vaø cho chính baûn thaân mình. Ñaây laø vaán ñeà töï veä cho mình vaø hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh ngoä ñeå töï veä taäp theå cho coù hieäu löïc hôn. Ñaây khoâng phaûi laø vieäc laøm Chính trò maø laø quyeàn töï veä cho cuoäc soáng.
Cuoäc ñaáu tranh cuûa

Coâng ñoøan ÑOØAN KEÁT Ba-Lan
Hai khaùch môøi quan troïng hôn caû trong Leã kyû nieäm 20 naêm Böùc töôøng Baù Linh laø GORBATCHEV vaø WALESA, luoân luoân cuøng ñi beân caïnh vôùi Baø MERKEL. Oâng Lech WALESA ñöôïc coi laø tieân phong ñoùng goùp laøm suïp ñoå cheá ñoä Coäng saûn. Chính vì vaäy cuoäc Leã Kyû Nieäm ñaõ daønh cho Oâng vinh döï ñaåy Domino ñaàu tieân laøm suïp ñoå Böùc töôøng töôïng tröng baèng 1'000 chieác Dominos. Oâng vaø Coâng ñoøan ÑOØAN KEÁT mang moät Ñöùc Tin Coâng giaùo vöõng maïnh luoân ñöôïc coå voõ coâng khai bôûi chính Ñöùc Giaùo Hoøang Gioan-Phaoloâ II. Khi thaêm Ba Lan vaø gaëp gôõ WALESA cuõng nhö Coâng Ñoøan, Ñöùc Giaùo Hoøang thaúng thaén khuyeân moïi ngöôøi:“Caùc con ñöøng sôï vaø haõy can ñaûm tieán tôùi“. Tôø LE MONDE thöù Ba 10.11.2009 ñaõ bình luaän:“Jean-Paul II, une participation active et heroique aø la lutte“ (Gioan-Phaoloâ II, moät söï tham döï tích cöïc vaø anh huøng cho cuoäc ñaáu tranh). Ngaøy 22.01.2002, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan-Phaoloâ II, qua 26 Giaùm Muïc Vieät Nam tröôùc maët Ngaøi taïi Vatican, ñaõ göûi cuõng nhöõng lôøi coå voõ “ñöøng sôï haõi nöõa“, “haõy can ñaûm ñöùng leân tieán ra khôi“ ñeán taát caû caùc Linh muïc, Tu só Nam Nöõ vaø toøan Giaùo daân Vieät Nam. Ñaây laø lôøi coå voõ chính ñaùng cho söï thieän. Neáu luùc naøy, vì nhöõng möu moâ xaûo quyeät trao ñoåi ngoïai giao traàn theá cuûa CSVN, maø Ñöùc Giaùo Hoøang ñöông kim hay moät Hoàng Y naøo ôû Vatican tìm caùch laøm nhuït chí ñaáu tranh cuûa Linh muïc, Tu só Nam Nöõ vaø Giaùo daân Vieät Nam, thì ñoù laø vieäc laøm giaûm Ñöùc Tin Toân Giaùo vaø ñaùnh laïc höôùng Löông taâm cuûa Tín höõu, neáu khoâng muoán keát luaän raèng ñaây laø vieäc chuû möu toøng phaïm vôùi quaân Pharisieâu CSVN nhaèm tieáp tuïc gaây toäi aùc khoâng nhöõng cho Giaùo daân VN noùi rieâng maø coøn caû cho Daân toäc VN noùi chung.
Tinh thaàn Toân Giaùo nôi GORBATCHEV
Trong thôøi gian hoïc Ñaïi hoïc Luaät taïi Maïc Tö Khoa, Gorbatchev luoân luoân chôi thaân vôùi moät ngöôøi baïn ñeán hoïc töø Prague, teân laø MLYNAR, cuøng hoïc Luaät. Vôï cuûa ngöôøi baïn naøy laø baïn gaùi cuøng phoøng vôùi RAISSA. Chính vì moái quan heä naøy maø RAISSA trôû thaønh vôï cuûa GORBATCHEV. Khi hoïc xong taïi Maïc Tö Khoa, MLYNAR trôû veà Prague vaø vaøo ñöôïc Boä Chính trò. Nhöng sau naøy Oâng theo Phong traøo Muøa Xuaân Prague vaø bò maát chöùc. MLYNAR ñaõ vieát veà tinh thaàn Toân giaùo (Chính thoáng giaùo) cuûa Gia ñình Gorbatchev. Oâng noäi vaø cha cuûa Gorbatchev aâm thaàm suøng ñaïo, maëc daàu cuõng laø nhöõng ngöôøi theo STALINE. Thôøi Staline raát khaét khe vaø nguy hieåm veà Toân giaùo. Nhöng theo tieát loä cuûa Gorbatchev cho baïn cuûa mình, thì Gia ñình ñaõ daáu Hình Ñöùc Meï ôû ñaøng sau hình cuûa Staline ñeå leùn luùt caàu nguyeän. Tinh thaàn Toân giaùo cuûa Gia ñình ñaõ aûnh höôûng leân tinh thaàn cuûa Gorbatchev. (Taøi lieäu: MIKHAIL S.GORBATCHEV by David Kings, Xuaát baûn Time Incorporated N.York 1988).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương