Vietnamese 53-0606 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branhamtải về 204.04 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích204.04 Kb.
  1   2   3


Vietnamese

53-0606
Bài Giảng của Anh (Mục Sư)

William Marion Branham

Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ 7 cho nghe Tiếng mình...”(Khải Huyền 10:7)

Một Dấu Hiệu

(An Ensign)

Tại Tp Connersville, Indiana, USA.

Thứ Bảy, ngày 06/06/1953LỜI GIỚI THIỆU

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-ca 17:30, và Khải huyền 10:07:

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-chi 4:5-6)

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ 7 [Thời kỳ Sau rốt] cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 10:7)

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst.

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài.

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất.

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 500 bài đã được dịch thành văn bản chữ Việt và có hơn 380 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể hạ tải miễn phi từ trên mạng<http://Vn.Bibleway.org> và

<http://www.messagehub.info/vi>

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn phí.Một Dấu Hiệu
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 53-0606 “An Ensign”, dài 78 phút, giảng vào tối Thứ Bảy, ngày 06/06/1953, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại tại Nhà Hát Công Viên Roberts (Roberts Park Amphitheater), Connersville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5c, ngày 30/10/2011 - Vietnamese Translation, Version 5c)
E-1 Rất vui được ra ngoài lần nữa tối nay. Chúng ta tin rằng đêm nay thời tiết sẽ tốt. Tôi đã cầu nguyện với Chúa để Ngài sẽ ngừng mưa. Chúng ta cần điều đó vô cùng, nhưng chúng ta -- tôi tin những linh hồn cần sự cứu rỗi hơn chúng ta cần mưa. Anh chị em nghĩ vậy không? Đúng thế. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy cúi đầu một lát khi chúng ta thưa với Đấng Tác Giả Sự sống (Author of Life*).

Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm ơn Cha vì đặc ân lớn này được đến với nhau để thờ phượng Ngài, cách vinh hiển tuyệt vời này mà Ngài đã tiền định trước khi sáng thế, để chúng con sẽ thờ phượng Ngài. Chúng con có thể nghe Chủ chúng con nói rằng Đức Chúa Trời là một Thần, và kẻ nào thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng “Tâm thần và Lẽ thật”. Chúng con cảm ơn Ngài vì những điều vĩ đại này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin tối nay, Lẽ thật sẽ được bày tỏ, Thánh Linh sẽ đi vào trong Lẽ thật; Xin cho chúng con thờ phượng trong đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời.

Xin cứu những linh hồn hư mất tối nay, Chúa ôi. Lòng chúng con thật sự chảy máu vì những người không biết sự cứu rỗi vinh hiển này. Chúng con cầu xin Ngài sẽ cứu mọi tội nhân hư mất ở đây tối nay. Những người mà có nhu cầu về sự sanh ra mới, nguyện xin Ngài đến giống như gió đầy quyền năng thổi ào ào từ trời như Ngài đã ban cho họ phép báp-têm mới vào ngày Lẽ Ngũ tuần. Xin cho nó lặp lại lần nữa. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

Sau đó chữa lành người đau. Nhiều người có nhu cầu. Chúng con cầu nguyện để Ngài sẽ chữa lành họ. Và giờ này, Cha ôi, như điều gì mới mẽ dành cho buổi tối để tôi tớ Ngài nói về ngôn ngữ Phúc âm này, về sự cứu rỗi về linh hồn và thân thể của con người, con cầu nguyện Ngài sẽ giúp đỡ tối nay trong một cách đặc biệt. Con cầu xin những ơn phước này, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Yêu dấu Ngài. A-men!E-2 ... [Băng trống. - Biên tập] ... Nhiều người đã thấy trong tạp chí “Xem”, “Đời Sống,” và họ mang những bài báo về việc xảy ra ở I-ran, vân vân. Chúng được mang đến hàng ngàn người Do-thái, vào Giê-ru-sa-lem Mới, băng qua Xuyên Giô-đanh. Những người Ả-rập có thành Giê-ru-sa-lem cũ (the old Jerusalem*) vì thế trong Giê-ru-sa-lem mới họ đã mang vào, theo nghĩa đen, hàng vạn người Do-thái. Thấy cách cây vả đâm chồi nẩy lộc không? Giáo hội Stockholm đã gởi 1 triệu quyển Kinh thánh Tân ước xuống dưới đó, để cho những người Do-thái kia. Họ chưa bao giờ nghe về việc như Chúa Jêsus ở trên thế gian. Họ không biết gì về điều đó. Và họ, đọc Kinh thánh, họ nói, “Nếu đây là Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ], nếu Jêsus là Chúa Cứu Thế, hãy cho chúng tôi xem dấu hiệu (sign) của Tiên tri, chúng tôi sẽ tin nhận điều đó.” Ôi chao ơi. Tôi thật lo âu cho nửa triệu người ở ngoài đó, nếu tôi có thể, chung quanh núi Ô-li-ve, ở nơi nào đó, trong một Buổi nhóm ngoài trời, và hỏi họ vấn đề đó. Bảo họ đọc Tân ước và thấy Đấng Mê-si là ai. Nếu Ngài không lặp lại giống như vậy, thì tôi là một Tiên tri giả. Tôi nói sự thật Ngài là Đấng Mê-si của Đức Chúa Trời. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi không? Chúng tôi cần điều đó rất nhiều.

E-3 Bây giờ, tối nay, thường thường Anh Baxter... [Băng trống. - Bt] ...

Ở đó trong 400 năm dưới ách nô lệ, Giô-sép, hình bóng hoàn hảo về Hội thánh ngày nay, hình bóng hoàn hảo về Đấng Christ, Ngài được sanh ra giữa một số anh em, những anh em cùng cha khác mẹ; Họ coi thường ông bởi vì ông được sanh ra là con người thiêng liêng. Giống như người tin chân thật tối nay, là thuộc viên của Hội thánh, chi thể của cùng một thân, nhưng một người tin thuộc linh bị chối bỏ và coi thường. A-men!

Để ý điều đó. Giô-sép được sanh ra trong gia đình, cùng một gia đình của Y-sơ-ra-ên là một trong các Trưởng tộc, nhưng bị từ chối vì đời sống thiêng liêng của ông. Ông được sanh ra là một người thấy trước; Ông đã thấy những khải tượng, và thông giải những giấc mộng. Anh em ông ghét ông vô cớ. Những lời Tiên tri luôn lặp lại. Anh em biết thế. Học giả Kinh thánh nào cũng biết. Đó là khi giống như trong Ma-thi-ơ 2 đã nói, “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ê-díp-tô,” điều đó đó thật ra nhắc đến Lời Kinh thánh nơi mà Đức Chúa Trời đã gọi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, nhưng cũng nhắc nhở về Đức Chúa Trời kêu gọi Con Ngài là Chúa Jêsus ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

E-4 Như Giô-sép là một hình bóng về Đấng Christ, ông là một hình bóng về thân thể của Đấng Christ ở trên thế gian ngày nay. Đẹp đẽ. Ước gì chúng ta có nhiều thì giờ để đi vào điều đó; Đào sâu những thỏi vàng đó của Kinh thánh.

Bây giờ, hãy xem, tất cả những điều cũ trong Cựu ước thật sự đi song song với những điều mới. Để ý cách Giô-sép đã bị chối bỏ và coi thường, cách ông bị anh em mình chỉ trích, và cuối cùng, bị bắt bớ, thậm chí đến nỗi gần chết. Bị đem xuống xứ Ê-díp-tô, nhiều người trong chúng ta biết chuyện đó, Đức Chúa Trời đã ở với ông như thế nào cho dù người ta nói gì về ông đi nữa. Khi họ thấy ông đi vào đồng ruộng, họ nói, “Kìa, thằng nằm mộng đến kìa. Chúng ta hãy xem nó nói gì bây giờ, làm trò cười nó,” giống như Cơ-đốc nhân vô tín ngày nay sẽ làm trò cười kẻ tin: Sự việc cũng giống như vậy. Tuy nhiên một chi thể, bởi đức tin nơi Đấng Christ, chối bỏ... Ồ, thật là điều kinh khủng.E-5 Vậy, lúc đó khi ông đi xuống dưới xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã ở cùng ông cũng tương tự. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng Hội thánh của Ngài cho dù anh em nói gì về nó đi nữa. Có người nào đó trong Hội thánh của anh em thật thiêng liêng, thật sự biết Đức Chúa Trời, anh em nói, “Ồ, họ hơi cuồng tín.” Tôi có thể nói về điều đó chiều mai. Được rồi. Một người cuồng tín... Chỉ vì họ yêu mến Đức Chúa Trời, họ được biệt riêng ra với thế gian; Nhưng nên nhớ, họ được phước trước mắt của Đức Chúa Trời: Dân sự của Đức Chúa Trời là một dân được biệt riêng ra, chức Thầy Tế lễ thánh, của lễ thiêng liêng cho Đức Chúa Trời. Đó là bông trái của môi miệng chúng ta dâng sự Ngợi khen cho Danh Ngài. Đặc biệt, lập dị, luôn luôn là vậy, khác hẳn với thế gian rất nhiều; Được phân rẽ, được gọi ra. Chính Hội thánh, chữ “Hội thánh” có nghĩa là “được biệt riêng hay được gọi ra.”

Y-sơ-ra-ên là dân sự của Đức Chúa Trời, cho tới khi họ được gọi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, lúc đó họ là Hội thánh của Đức Chúa Trời, bởi vì họ được gọi ra, phân rẽ, được làm nên khác biệt. Đức Chúa Trời kêu gọi Y-sơ-ra-ên ra, thật là một hình bóng đẹp đẽ, kêu gọi Hội thánh Ngài ra ngày nay...

Tôi nghĩ về Giô-sép, về những gì -- khi ông chết, ông đã để lại một sự kỷ niệm ở đó. Đôi khi tôi nghĩ về khi ông nhắc đến. Ông nói, “Này, đừng chôn ta ở dưới đây, nhưng hãy để hài cốt ta ở đây, và chắc chắn rồi đây Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng các ngươi ngày nào đó, lúc ấy hãy mang theo hài cốt ta về.” Ông đã có được ý tưởng đó ở đâu? Đức Chúa Trời đã Hứa với Áp-ra-ham, cha ông, rằng họ sẽ kiều ngụ 400 năm trong một xứ lạ, và rồi Ngài sẽ mang họ ra. Giô-sép đã biết Đức Chúa Trời giữa Lời Ngài. Các tổ phụ khác, chứ chôn họ bất cứ nơi nào anh em muốn, nhưng mà Giô-sép thì không.

E-6 Này, có một ẩn ý khi anh em đọc Kinh thánh. Anh em tin điều đó không? Hiểu không? Nó là một bức thư tình, được viết cho Hội thánh. Không cần Thần học viện nào dạy điều đó, bởi vì nó không được biết bởi tâm trí của thế gian này. “Ta đã giấu nó với con mắt của kẻ khôn ngoan và người sáng dạ, mà sẽ bày tỏ nó cho những con trẻ muốn học biết.” Đó là sự thật. Vì thế -- đó là lý do chúng ta có tất cả những hình thức khác nhau này của các tôn giáo và các Giáo hội. Nó được thôi. Hãy để nó hoạt động. Đức Chúa Trời đã có... Ngài là Đấng mà quan tâm đến các sách.

Hãy xem. Để ý, suy nghĩ nó như thế nào. Xin để tôi đưa ra cho anh em một điều ẩn ý nhỏ. Anh em biết, thỉnh thoảng tôi đi ra nước ngoài... Tôi rất nhớ vợ tôi. Nàng viết cho tôi một bức thư và nàng nói, “Billy yêu quí, em đang ngồi đây tối nay. Em đang nghĩ rất nhiều về anh. Em...” đại loại như vậy. Vậy thì, đó là điều nàng nói, nhưng tôi đọc tôi hiểu ý. Tôi biết nó có ý sâu xa hơn điều đó. Ừ-m. Vậy nếu anh em có Đức Thánh Linh, anh em yêu mến Đấng Christ, anh em có thể đọc được ý của Đức Chúa Trời. Có điều gì ở trong đó.E-7 Trong khi chúng ta hơi đi ra ngoài chủ đề một chút, xin cho tôi nhắc anh em một việc nhỏ. Tại sao Giô-sép muốn hài cốt của mình được chôn ở trên đó? Để ý, Gióp, một sách cổ nhất trong Kinh thánh, khi chết, Gióp đã sẵn sàng... Hay là trước khi chết, ông đã ngồi trên một đống tro, gãi những ung nhọt của mình. Vợ ông đã đến và nói, “Này Gióp, sao ông không rủa sả Đức Chúa Trời rồi chết đi?”

Ông nói, “Hỡi người đàn bà, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội.” Ông không nói bà ngu muội, nhưng bà nói giống như một người ngu muội. Ông nói, “Đức Giê-hô-va ban cho và Đức Giê-hô-va cất đi. Đáng chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va.” Một số thuộc viên của Giáo hội ông đi xuống để an ủi ông, ngồi xuống đất với ông trong 7 ngày, kết tội ông là người phạm tội kín giấu. không phải an ủi gì nhiều, nhưng buộc tội ông phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời; Song Gióp biết lòng mình. Ông biết mình không phạm tội chống lại Chúa.

Nhiều lần người ta nói, “Thấy tất cả bệnh tật trong gia đình đó không? Tôi đã nói với anh. Họ đang sống không đúng đắn.” Vậy thì, đôi khi Đức Chúa Trời làm điều đó, nhưng không phải mọi lần Đức Chúa Trời đều làm thế; Bởi vì Đức Chúa Trời ở đây, đang giải quyết với một Thánh đồ, một sự cố gắng và chứng minh về một Thánh đồ. Và mỗi người đến với Đức Chúa Trời phải được Đức Chúa Trời thử thách. Nếu người đó không thể chịu đựng nỗi sự trừng phạt, thì người đó trở nên con không hợp pháp, và không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Những thử thách để thử đức tin của chúng ta. Điều đó chẳng tuyệt diệu sao, Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta những thử thách và sự trắc nghiệm để chứng minh chúng ta?

E-8 Bây giờ để ý. Điều đó đẹp đẽ. Thế thì, sau một lát, Gióp ngồi ở đó, biết lòng mình, anh bạn trẻ Ê-li-hu đi xuống, mà chúng ta biết tiếng Hê-bơ-rơ từ “Elah” đến từ Đức Chúa Trời, có nghĩa là tượng trưng cho Đức Chúa Trời. Mặt khác nó là sự tượng trưng về Đức Chúa Jêsus Christ, giáng xuống, nói cùng Gióp. Nói, “Hỡi Gióp, ông đang kết tội Đức Chúa Trời cách sai lầm. Nhưng bây giờ... Ông nhìn ra những sự vật tự nhiên ở đây, và vân vân,” và Ê-li-hu nói...

Gióp bắt đầu nói nói với ông về bông hoa, nó chết như thế nào. Vào mùa xuân trong năm nó nở lại. Nếu một cây chết, nó còn sống lại. Nhưng, “Loài người chết, thì nằm tại đó, Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu? Con cái người than khóc người, song người chẳng biết.”

E-9 Ông nói, “Này, ông để ý tất cả những điều đó.” Tôi đang đưa điều này vào thành một hình thức bi kịch cho những người trẻ. Ông nói, “Này, ông đã nhìn xem điều đó, nhưng nên nhớ, bông hoa hay cây đó không bao giờ phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, vì thế nó phân rẽ nó với Đức Chúa Trời. Nhưng có một Đấng đến, ngày nào đó, Đấng ấy sẽ đứng giữa chỗ nứt giữa loài người và Đức Chúa Trời thánh khiết để bắc cầu: đặt tay trên tội nhân, và Đức Chúa Trời thánh khiết, làm con đường bắc cầu, nói về Đấng Christ. Đấng Tiên tri đã nói điều ấy. Người ấy đứng trên chân mình. Ánh sáng bắt đầu lóe lên, sấm vang rền; Gióp nói, “Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời.

Hãy xem. Khi ông chết, những năm sau đó, ông đã tạo nên một nét đặc trưng về nơi chôn ông. Giống như tổ phụ Áp-ra-ham, và khi Sa-ra chết, ông đã đi đến cùng một xứ sở mà Gióp được chôn. Ông đã mua một miếng đất. Ông không muốn để họ cho nó cho ông. Áp-ra-ham đã mua mảnh đất đó để làm nơi chôn và ông đã chôn Sa-ra gần bên Gióp. Khi Áp-ra-ham, ông ngủ trong cùng ngôi mộ với Sa-ra. Áp-ra-ham sanh Y-sác, và khi Y-sác chết, ông đã ngủ với Áp-ra-ham. Y-sác sanh Gia-cốp. Khi Gia-cốp chết ở trong xứ Ai-cập, nhưng trước khi chết (Ô, tôi thật ưa thích điều này.), ông nói, “Hãy đến đây, Giô-sép.” Ông có một bên hông bị què vì đã vật lộn với Thiên sứ. Nhìn xem điều đó. Trên một phía của dòng sông một đêm nọ, một người to lớn sa ngã, ở phía bên kia dòng sông, một hoàng tử đi khập khiễng: Ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời. Nói, “Hãy đến đấy và đặt tay trên hông của ta mà thề với ta rằng con sẽ không chôn ta ở dưới này.” Không lạ sao? “Nhưng hãy đem ta về chôn ta với Áp-ra-ham và Y-sác.” Tại sao?E-10 Rồi đến Giô-sép. Ông nói, “Bây giờ, hãy đợi.” Họ đặt hài cốt của ông vào trong một chiếc quan tài. Tôi đã đặt tay trên tôi trên một quan tài cổ cách đây không lâu, người ta cho rằng hài cốt của ông ở trong đó. Ông nói, “Khi các ngươi ra khỏi nơi này, hãy chôn hài cốt ta trên đó. Đừng chôn ta ở dưới này.” Tôi tự hỏi tại sao? Điều đó không được chép trong Kinh thánh, nhưng họ là những Tiên tri: họ có thể hiểu được ẩn ý. Họ đã biết rằng những trái đầu mùa của sự sống lại không phải đến ở xứ Ê-díp-tô; Nó đến ở xứ Pa-les-tin.

Khi Chúa Jêsus đến thế gian và người ta đã làm với Ngài những gì họ nói họ sẽ làm, và khi Ngài chết và sống lại vào ngày thứ ba, Ma-thi-ơ 27 đã nói, “Nhiều thây của các Thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các Thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào Thành Thánh”: Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp... Do đó, xin được chôn tôi trong Đấng Christ, “Vì những ai là người ở trong Đấng Christ sẽ được Đức Chúa Trời mang đi với Ngài khi Ngài đến.”

Chôn giấu đi khỏi thế gian. Thật là một bức tranh đẹp. Có sự ẩn ý ở đó. Những gì Kinh thánh nói và những gì anh em hiểu được ẩn ý phù hợp với phần còn lại của Lời, nhưng nó thật sự lấp đầy những khoảng trống khi anh em tự hỏi tại sao họ làm điều đó.

E-11 Bây giờ, trên cuộc hành hương của chúng ta, chúng ta để ý trong đồng vắng, họ bắt đầu phạm tội sau khi Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ và mang họ qua Biển Đỏ. Mặc dù, không lạ sao, dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc hành trình của họ, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ, điều trước tiên, đi ngay vào trong một cái bẫy sự chết? Đi thẳng tới Biển Đỏ. Quân đội của Pha-ra-ôn đuổi theo. Các dãy núi ở một phía, biển cắt ngang họ. Nhưng trại của Đức Chúa Trời đi qua biển. Nhiều lần Đức Chúa Trời để cho chúng ta khô hạn như thế. Rồi Ngài nhìn xuống qua Trụ Lửa đó và biển cuộn lại, và họ đi ngang qua. Đức Chúa Trời làm một con đường thoát nạn. Ngài luôn luôn muốn trong mọi trường hợp.

Để ý, khi họ đi thẳng tới Đồng vằng tội lỗi. Không lạ sao, từ thử thách này đến thử thách khác?Một số người đi qua nước,

Một số người đi qua lũ lụt,

Một số người đi qua thử thách,

Nhưng tất cả đều đi qua Huyết.

E-12 Đường lối của Đức Chúa Trời đôi khi dẫn dắt đi thẳng qua mọi mảnh đất cây thạch nam, thẳng qua những ngọn đồi, đi xuống xuyên qua những nơi gồ ghề: bệnh tật, thử thách; Nhưng Đức Chúa Trời mang họ đến chiến thắng nhiều hơn tất cả. Để ý, họ bắt đầu phạm tội và lằm bằm chống nghịch Đức Chúa Trời và chống lại Môi-se, và Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se, khi ông đang cầu nguyện, cầu thay cho dân sự... Vậy thì, tại sao Môi-se cầu thay? Nào, hãy nghe kỹ. Đức Chúa Trời đã xuất hiện với tổ phụ Áp-ra-ham nhiều năm trước trong Sáng thế ký 22, trong Danh Đức Giê-hô-va Di-rê (Đức Giê-hô-va Sắm sẵn), khi ông dâng con trai một yêu quí của mình làm của lễ. Một chiên con kêu be be trong đồng vắng và Đức Chúa Trời đã ngừng tay ông lại. Danh của Đức Chúa Trời được gọi là Đức Giê-hô-va Di-rê, có nghĩa là “Chúa sẽ sắm sẵn chính Ngài làm Của lễ.” A-men! Ồ, điều này tuyệt vời. Tôi thật yêu mến Lời.

E-13 Để ý, thế rồi ngay trong giờ phút khổ hình đó, những con rắn đã đến giữa vòng dân sự và cắn họ. Môi-se được dạy trong tất cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, và họ đang khoe khoang về địa vị, trong nhiều việc, hơn hẳn những gì có ngày nay. Cho dù có Bác sĩ thay da đổi thịt (skinned*) hàng trăm dặm; Nhưng Bác sĩ Môi-se vẫn không chữa trị được bệnh rắn cắn nầy. Không có thể làm gì được. Họ ở đó, trong đồng vắng. Môi-se đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đến với ông và bảo ông phương thuốc chữa trị cho nó. Tôi thích điều đó. Ngài là Ai? Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va Di-rê, Chúa sẽ cung ứng một con đường. Tôi ưa thích điều đó.

Để ý, sau đó Chúa bảo Môi-se, trong hình bóng này hay biểu tượng; Phán, “Hãy đi và làm một con rắn bằng đồng và treo nó trên một cây sào.” Bấy giờ, con rắn, trong một biểu tượng, có nghĩa là tội lỗi. Con rắn tượng trưng cho con rắn trong vườn Ê-đen đã bị phán xét rồi: con rắn biến thành từ một con thú.

Vậy thì, con rắn không phải là loài bò sát. Kinh thánh nói là trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Nó không phải là một loài bò sát; Nó là một con thú. Nó trở nên một con rắn bò bằng bụng. Và con rắn đó tượng trưng cho tội lỗi đã bị phán xét. Được làm bằng “đồng” có nghĩa là “Sự Phán xét Thiêng liêng”. Đồng có nghĩa là Sự Phán xét Thiêng liêng trong Kinh thánh. Đấy, người ta đã phạm tội bởi vì họ không tin Đấng Tiên tri. Họ mắng mỏ ông và chống lại Đức Chúa Trời. Họ đã phạm tội, và bởi vì tội lỗi, con rắn đã cắn họ, và họ sắp chết.

E-14 Mọi bệnh tật đều do tội lỗi gây nên. Đúng thế. Trước khi chúng ta -- trước khi chúng ta phạm tội, chúng ta đã không có bệnh tật. Nhưng tội lỗi -- hay bệnh tật, là một thuộc tính của tội lỗi. Bệnh tật đến bởi vì tội lỗi: có lẽ không phải là những gì quí vị đã làm; mà thừa hưởng nó. 3 hay 4 thế hệ theo sau. Đức Chúa Trời Phán vậy.

Để ý. Vì thế Đức Chúa Trời đưa lên điều này -- Môi-se đưa dấu hiệu này cho dân Y-sơ-ra-ên. Khi ông treo nó lên, bệnh tật và tội lỗi, một lý do kép cho cả tội lỗi và bệnh tật. Đức Giê-hô-va Di-rê đã sắm sẵn một Dấu hiệu để tượng trưng cho tội lỗi của họ được tha thứ và sự chữa lành cho bệnh tật của họ. Anh em hiểu điều đó không? Con rắn tượng trưng cho tội lỗi đã bị phán xét.E-15 Đồng... có thấy không -- đồng là một chất mà anh em không thể tái tôi luyện lại được (tempered*). Đồng không thể tôi luyện lại được. Có anh em nào thấy hình thức nào hay loại đồng nào mà có thể tôi luyện lại, thì tiền dâng 1/10 (phần mười) của anh em đó trong 6 tháng tới sẽ phải trả cho tôi trong 50 năm đi truyền giảng khắp thế giới, nếu anh em đó có thể tìm thấy thứ gì có thể tôi luyện lại được đồng. Không thể tái tôi luyện nó lại được. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng chất đồng để làm biểu tượng cho Sự Phán xét Thiêng liêng, và Sự Phán xét Thiêng liêng của Đức Chúa Trời không thể tái tôi luyện (hay làm nguôi) được. Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không thề thay đổi. Anh em thấy đấy (here you are*). Tôi muốn anh em hiểu điều đó giờ này.

Hãy nhìn kìa. Đồng, Bàn thờ bằng đồng nơi những của lễ được thiêu: Sự Phán xét, Sự Phán xét Thiêng liêng. Trong thời Ê-li, khi ông đi ra nhìn lên trời, ông thấy nó trông giống như đồng: Sự Phán xét Thiêng liêng trên một đất nước nổi loạn. Đức Chúa Trời thương xót. Bầu trời đôi khi trông giống như màu ‘đồng’ khắp ở nước Mỹ đây. Sự Phán xét Thiêng liêng, hầu như không thể phá vỡ. Sự Phán xét...E-16 Để ý, thế thì dấu hiệu được treo lên; Một bức tranh đẹp về điều này, nó được được mô tả trong Ru-tơ. Nhiều người trong anh chị em chỉ đọc Ru-tơ như một câu chuyện tình trong Kinh thánh (mà nó là vậy), nhưng ồ, thật là một câu chuyện hay mà tượng trưng cho Đấng Christ và Hội thánh Ngài. Làm thế nào mà Na-ô-mi đó đi qua xứ Mô-áp. Và ở đó chồng bà đã chết. 2 con trai bà cũng chết, để lại những bà góa. Trên đường về, bức tranh đẹp... Hãy nghe, Ru-tơ, người Mô-áp, một Dân Ngoại, mang đi những hình tượng câm giống như chúng ta đã... Khi đến lúc, Na-ô-mi đã hôn nàng và nói, “Hãy trở về với dân tộc của con, và ở với người của con. Mẹ sẽ đi về nhà.”

Nhưng nàng nói, “Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Mẹ sống nơi nào tôi sống nơi đó. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi.” Thật là một bức tranh đẹp về Hội thánh Dân Ngoại non trẻ đang đi vào bởi Giáo hội Do-thái cổ xưa. Người Do-thái đã mang theo Phúc âm trước tiên. Ồ, thật tuyệt vời.E-17 Chúng ta hãy lấy bức tranh đó thật nhanh, trong khi chúng ta đang đi theo lối này, nếu có thể được. Bây giờ để ý, và nàng không muốn, nhưng nàng đi tiếp. Anh em có để ý không, Na-ô-mi đã trở về trong mùa gặt lúa mạch, hoàn toàn chính xác đúng lúc khi người gặt lúa. Và Bô-ô là người bà con của bà, ông đang gặt hái những cánh đồng ruộng rộng lớn của mình: Hội thánh, đang mót. (A-men!), nhặt lấy những gì có thể được, những người thợ gặt đang gặt. Ồ, họ nói, “Anh không có ơn phước Ngũ tuần.” Ồ, đúng vậy. Hết thảy đều đang mót lúa.

Hãy xem Chúa của mùa gặt khi người nhìn xuống và thấy người phụ nữ trẻ đó sẵn sàng mót lúa và nhặt hết những gì có thể được: một ơn phước nhỏ ở đây ở đó, là sự sống đối với nàng. Hình bóng đẹp đẽ về Hội thánh ngày hôm nay.

Ông đã nói với những người thợ gặt, “Thỉnh thoảng cũng hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy.” Tôi thích thấy họ, còn anh em? ...?... “Cứ bỏ rớt cho nàng lượm lấy, bởi vì nàng đã tìm thấy ơn với ta.” A-men! Tôi thích điều đó. Nàng có thể là một người làm cho bực mình, một Thánh quá máu, hay bất cứ thứ gì anh em muốn gọi, nhưng thỉnh thoảng cứ bỏ rớt cho nàng lượm lấy. Hiểu không? Tôi thích nàng.

E-18 Nói, “Nàng là ai? Nàng từ đâu đến?” Khi mùa gặt đã hết, những lãnh chúa của mùa gặt, là Bô-ô, tượng trưng cho Đấng Christ với Hội thánh... Người đã yêu nàng, và muốn cưới nàng. Nhưng trước khi ông cưới nàng, ông phải cứu chuộc sản nghiệp đã mất của Na-ô-mi. Trước khi ông có thể chuộc lại sản nghiệp của bà, theo luật pháp, luật Lê-vi, ông phải là người bà con, một người bà con gần nhất. Khi tôi nghĩ về điều đó... Luật pháp đòi hỏi ông là người bà con gần, người bà con gần nhất. Ông phải là người xứng đáng, người được tôn trọng. Ông phải có thể làm điều đó về phương diện tài chính. Và rồi ông phải làm một dấu hiệu nếu ông muốn chuộc hết sản nghiệp đó.

Để ý, một người bà con. Đức Chúa Trời... Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trước tiên. Đức Chúa Trời là một Thần. Vậy thì, để cứu chuộc người đó, Đức Chúa Trời phải giáng xuống trong hình hài xác thịt tội lỗi và trở nên Người Bà con Thân nhất. Chúa Cứu Thế (A-men!); Đấng Christ là Người Bà Con Thân Nhất. Đức Chúa Trời đã trở nên Người Bà Con Thân Nhất với chúng ta; Xác thịt và huyết giống như chúng ta. A-men! Một câu chuyện hay làm sao. Cả Kinh thánh cứ ràng buộc với nhau ở mọi nơi; Không có điều gì ngoài cách đó: Hết thảy ràng buộc chặt chẽ với nhau.E-19 Như Bô-ô phải là người bà con gần nhất của Na-ô-mi, để cứu chuộc Hội thánh, phải là một Người Bà con Thân Nhất. Ngài đã giáng xuống, mang cho chính Ngài một hình hài xác thịt tội lỗi. A-men! Ngài xứng đáng; Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài phải xứng đáng với điều đó: Ngài có cả Trời và đất.

Để ý, Bô-ô lúc đó đã nhóm cả Y-sơ-ra-ên lại. Và rồi, nên nhớ, Dấu hiệu (ensign) phải được treo lên ở cổng thành. Tôi muốn anh em hiểu điều đó. Và Bô-ô đã đến ngoài đó, và mang theo các Trưởng lão Y-sơ-ra-ên, và nói, “Bây giờ, nếu người nào điều gì để nói, hãy để họ nói. Và thấy ngày này, tôi đã chuộc sản nghiệp đã mất của Na-ô-mi.” Và ông cởi giày ra và ném nó ra giữa những người Y-sơ-ra-ên, là phong tục: một dấu hiệu rằng ông đã chuộc Na-ô-mi và hết thảy những gì bà đã có.E-20 Thật là một hình bóng đẹp đẽ của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, giáng xuống chịu chết và hình phạt: Đấng Vô tội chết thay cho kẻ có tội, Đấng đáng yêu chết cho kẻ chẳng đáng được yêu. Thật điều đó làm tan nát tấm lòng con người để suy nghĩ về việc như vậy Đức Chúa Trời phải làm cho những tội nhân hư mất giống như bạn và tôi. Một Dấu hiệu phải được giơ lên. Anh em nói, “Anh Branham ơi, anh muốn nói ở chỗ đặt con rắn, là Chúa Jêsus à?” Vâng, nó tượng trưng cho Chúa Jêsus, con rắn bằng đồng, Dấu hiệu ấy; Vì Đấng Christ không biết tội lỗi, tuy nhiên đã vì chúng ta mà bị tội.

Hãy nhìn Ngài lúc bấy giờ, khi Ngài bị đánh đập. Sự Phán xét công bình của Đức Chúa Trời phải được trả giá: “Ngày mà ngươi ăn [cây đó], ngày ấy ngươi chết.” Lời Đức Chúa Trời phải được giữ. Ngài ở đó đấy, đứng trong trường án của Phi-lát; Với sự nhạo báng phỉ nhổ trên mặt Ngài; Đôi bàn tay đã làm sống lại con trai của người đàn bà góa; Đã nói bình an cho người gái điếm; Cặp mắt ấy nhìn đám đông quá trìu mến, bấy giờ đang chảy máu: máu chảy xuống mặt Ngài và sự phỉ nhổ nhạo báng từ các thành viên Giáo hội và quân lính.

Ngài ở đó đấy. Hãy nhìn Ngài. Tôi thấy những chấm đỏ rơi xuống trên áo Ngài. Những chấm nhỏ màu đỏ càng lúc càng to hơn khi Ngài lê bước lên đồi. Sau một lát hết thảy chúng hòa quyện với nhau. Rồi anh em nghe một tiếng đập bên hông Ngài. Đó là chiếc áo đẫm máu của Ngài.

Sau đó tại Gô-gô-tha họ đã đóng đinh Ngài và treo Ngài lên như một “Dấu Hiệu”. Ngài đã chuộc Hội thánh. Chuộc nó điều gì? Ngài Phán, “Như Môi-se treo con rắn lên trong nơi đồng vắng thể nào, Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy.” Tại sao? Một lý do kép: bởi vì nó đã phạm tội và bị đau ốm. Ngài treo nó lên vì sự cứu rỗi và chữa lành cho họ. Và “Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị thương; Bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” Dấu hiệu được treo lên. Đẹp đẽ.E-21 Ở đó Con Đức Chúa Trời treo lên làm Dấu hiệu của anh em. “Xưa Môi-se treo con rắn lên trong nơi đồng vắng thể nào, Con người cũng phải bị treo lên cùng cách đó, cùng mục đích đó, cùng sự việc đó... Rồi Ngài đã làm gì khi Ngài bị treo lên đó, khi Đức Chúa Trời treo Dấu hiệu lên? Với thế gian... Ngài tỏ cho Hội thánh này tối nay. Ngài đã tỏ cho thế gian thấy rằng Ngài đã chuộc hết thảy những sản nghiệp bị mất của Hội thánh và dân sự. Chúng ta bị mất gì? Nếu anh em mất sự cứu rỗi mình, Ngài là Dấu hiệu... [Băng trống. - Bt] ... Dấu hiệu cho tội lỗi của thế gian. Thật là tội nghiệp! Sau đó, anh em muốn nói với tôi rằng anh em có thể chối bỏ sự chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] à? Có điều đó trong Kinh thánh. Đó là điều Chúa Jêsus Phán, “Xưa Môi-se treo con rắn lên, Con Người cũng phải bị treo lên vì tội lỗi và bệnh tật.” Ngài ở đây tối nay. Ngài vẫn còn bị treo lên. Ngài đã bị đưa vào trong mồ, và Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên. Thánh Linh Ngài đang ở giữa chúng ta tối nay, làm những dấu kỳ phép lạ. Anh em tin điều đó không?

E-22 Vậy thì, Ngài sẵn sàng cứ bất cứ người nào muốn được cứu. Làm sao anh em có được một bức tranh tâm thần về Calvary mà vẫn còn là tội nhân? Làm sao anh em có thể nhìn xem Ngài đi lên đồi Gô-gô-tha để chịu khổ hình thay cho anh em: một tội nhân phạm tội và thấy Con Yêu quí của Đức Chúa Trời đi lên đồi, chết thay anh em? Làm sao anh em có thể nhìn lưng Ngài chảy máu khi Ngài bị đánh khắp trên lưng chảy máu để chúng ta được lành, rồi chối bỏ sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] sao? Xin Chúa thương xót.

Ôi Chúa ơi, xin cho con sống. Xin để con làm chứng về điều đó, nếu cả thế gian bác bỏ nó, lạy Chúa, con tin Ngài. Con vẫn tin điều đó. Nếu con...

Tối nay nếu tôi giảng và hàng người trở lại tin Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chết, và 50 năm sau trở lại nói, “Anh Branham ơi, đừng hành động cách ấy, bởi vì nó không đúng.” Tôi vẫn sẽ nói, “Xin để tôi chết trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Nếu tôi cầu nguyện cho 1.000 người và hết thảy đều chết sáng nay, tối mai tôi có thể giảng sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] và cầu nguyện cho người đau thật dễ dàng như tôi có thể tối nay,bởi vì đó là Lời Đức Chúa Trời và nó không thể sai. Nó là Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban Nó cho chúng ta. Đừng bỏ qua Nó; Hãy ôm chặt Nó. Tuyên bố Lời hứa; Nói, “Nó là của con, ôi Chúa ơi. Ngài đã chết thay con và con muốn tối nay, treo chính mình con lên làm một tấm gương và một lời làm chứng. Con muốn là một Dấu hiệu cho Ngài. Con muốn thế gian biết Ngài là Đấng Cứu Rỗi của con. Con muốn mọi người biết rằng con giơ mình lên như một Cơ-đốc nhân; Con tin Ngài; Con sẽ đi làm chứng và nói cho mọi người biết rằng Ngài đã cứu con.” Nếu anh em bị đau, tôi sẽ đi đến và nói, “Tôi tin nhận sự chữa lành của mình. Và -- Đức Chúa Jêsus Christ bị treo lên như một “Dấu Hiệu” (Ensign), bởi lằn roi Ngài chịu mà tôi được chữa lành, vì thế tôi sẽ treo lời làm chứng và chính mình lên giống như vậy, và nói, ‘Bởi lằn roi Ngài tôi được lành.” A-men! Ồ thật là tình yêu tuyệt vời.E-23 Nào, hãy xem. Người Y-sơ-ra-ên nhìn lên con rắn bằng đồng và được chữa lành. Nhìn lên con rắn bằng đồng, được được tha thứ tội lỗi và rồi được chữa lành. Như Đấng Tiên tri đã nói, hay nhà thơ đã nói,

Nhìn xem, xem, xem, sống.

Nhìn chăm chăm lên Jêsus

Đấng treo trên thập tự kia,

Thì anh chắc được trường sanh lãnh ơn hồng.

Chúng ta hãy nhìn tối nay lên Dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Điều đó đã được giảng qua các năm. Quyền năng của Đức Thánh Linh, mà Thánh Linh Ngài đến trong nơi này và bày tỏ những dấu kỳ phép lạ hầu cho Ngài vẫn là Đức Chúa Jêsus không hề thay đổi. Làm sao anh em có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nếu anh em nghi ngờ những việc Đức Chúa Trời sẽ làm như vậy? Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện trong giây lát.E-24 Ông Chủ vĩ đại của Sự sống... Anh em nói, “Anh Branham ơi, tôi không bao giờ thật sự nhìn cách ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ về giá phải trả cho sự cứu rỗi tôi. Ở đây, tôi đã thờ ơ với nó luôn. Ngay trước khi anh có Buổi nhóm Chữa lành, Anh Branham à, tôi muốn giơ lên một Dấu hiệu nhỏ cho Đấng Christ, và để Ngài biết rằng tội nhân này, ở dưới đất này mà Ngài đã chết thế cho, mà tôi muốn biết tôi nhận biết Ngài tối nay. Tôi muốn Ngài thương xót tôi. Tôi chưa được cứu, song tôi muốn Ngài cứu tôi. Tôi sẽ thật sự giơ tay lên như một Dấu hiệu nhỏ với Ngài, rằng Ngài đã bị treo lên vì tôi.” Mời anh chị em giơ tay lên ngay bây giờ trong khi mọi người cúi đầu? Xin Chúa ban phước cho bà. Xin Chúa ban phước cho ông. Và ông phía sau đó, ở đằng sau đó.

Những hàng ở giữa, tôi thấy giơ tay lên. Hết thảy khắp nơi bên phải tôi, giơ tay lên và nói, “Anh Branham ơi, tôi đang giơ tay lên để Đấng Christ sẽ thấy tôi. Tôi không muốn chết như tội nhân. Tôi muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện ngay giờ này.” Xin Chúa ban phước cho ông. Xin Chúa ban phước cho ông. Xin Chúa ban phước cho bà. Ồ, chao ôi, hàng chục cánh tay giơ lên khắp nơi.

“Tôi không muốn chết như tội nhân, Anh Branham ơi. Tôi tin rằng tôi ngồi trong Buổi nhóm này ở đây. Tôi thấy Thân vị của Ngài khi Ngài làm việc tuyệt diệu, đi qua suốt những người ở đây, bày tỏ những ý tưởng của họ và nói những gì họ đã làm. Tôi nghe Phúc âm được giảng bởi các Mục sư Truyền đạo. Tôi - tôi đã từ chối trong một thời gian dài, nhưng tối nay tôi muốn Đấng Christ biết tôi, thật sự trong lòng tôi, điều gì đang nói.” Đó là Đức Chúa Trời, thưa bạn tội nhân. “Không ai có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không kéo đến.” Một lần nữa, mời quí vị, khắp nơi... Bây giờ, mọi người cứ cúi đầu. Để một mình tôi thấy nó.

Hãy giơ tay lên và nói, “Anh Branham ơi, xin cầu nguyện cho tôi để tôi sẽ không bao giờ phải bước vào tòa án của Đức Chúa Trời như tội nhân. Tôi muốn được cứu.” Con đường ở trên, trên cao, bây giờ, mọi người trong Nhà thờ... Đó là... Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, ở mọi nơi. Đúng thế. Bây giờ, trong khi anh chị em cúi đầu, tôi muốn cầu xin Đức Chúa Trời giúp anh chị em.E-25 Lạy Cha, có hàng chục bàn tay giơ lên, mọi nơi, trên dưới các lối đi này: quí ông bà và các cô cậu tội nhân. Họ muốn sống, Chúa ôi. Nhiều người trong họ, con để ý đã già. Một số người tóc bạc. Biết một trong những ngày này chúng con phải bước qua bức màn này nơi xa kia, chúng con đang bước đi trên sợi chỉ mong manh của Sự sống. Lạy Chúa Jêsus, con cầu nguyện để kết thúc Buổi nhóm này, những người đó sẽ được xưng nhận Phúc âm của Đấng Christ bởi Kinh thánh và bởi quyền năng của sự sống lại của Ngài, họ sẽ bước tới và dâng lòng họ cho Ngài là Đấng Cứu Rỗi của họ. Đức Chúa Trời ôi, đừng để người nào trong họ vuột mất sự sống mà không được cứu. Xin cho đây là đêm và thì giờ mà họ sẽ làm điều này.

Con biết Ngài sẽ giải quyết với họ, vì Con Yêu dấu duy nhất của Ngài đã Phán, “Không ai có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không kéo đến. Và kẻ nào đến cùng Ta, Ta sẽ không đuổi ra ngoài (cast out) đâu. Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta đến, sẽ được Sự sống Đời đời và sẽ không đến sự phán xét, nhưng vượt qua sự chết mà đến với Sự Sống,” chỉ vì chúng con tin nơi Con của Đức Chúa Trời. Thật là tội nghiệp, Chúa ôi, thấy một thế gian to lớn bị đắm chìm vì điều đó: chối bỏ Chúa Jêsus. Xin ban cho nhiều người sẽ được cứu tối hôm nay.

Và giờ này, nguyện xin Đức Thánh Linh đến ban Thiên sứ của Chúa cho đầy tớ hèn mọn này của Ngài. Khi con cầu nguyện cho người đau, xin cho mỗi người nhìn lên đồi Gô-gô-tha nơi xa kia và nói, “Đó là Dấu hiệu của tôi. Tôi tin hết lòng và tôi sẽ tin sự chữa lành tối nay. Tôi sẽ đi ra khỏi nơi này vui mừng sung sướng và tuyên bố sự chữa lành của mình. Xin nhậm lời, Chúa ôi, vì chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

E-26 Khi tôi đến với bục giảng tối nay, Mục sư đã hỏi tôi, một trong quí vị Mục sư ở đây, tôi có ở lại cho tới Chúa sắp tới không. Tôi đã bảo ông rằng tôi sẽ hỏi ý Chúa chúng ta. Nếu dân chúng và mọi việc ổn thỏa, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ điều hướng tôi cách ấy. Chúng ta đã có sự khởi đầu khó khăn... [Băng trống. - Bt]

...Kề vai của một anh em và nói, “Nếu tôi lấy Sứ điệp của tới những người Ngũ Tuần đầy nhiệt huyết, tôi đã bị giằng xé giống như tôi ngày nay và hấp hối.” Cố gắng để bán nó cho một nhóm người không biết gì về Đức Chúa Trời và không được sanh lại, vì thế họ chỉ... Không có gì... Chỉ lo lắng người đó và gây ra khối u sần sùi mà biến thành bệnh ung thư đã giết chết ông ta. Tin chắc anh em sống đúng đắn với Đức Chúa Trời, thưa các bạn.

Để ý, ông ấy nói họ đã có Trường Kinh thánh Moody ở trên đó, gởi xuống nhóm tứ ca và họ hát cho ông bài, “Xin Chúa Giữ Tôi Gần Thập Tự.”

Còn Paul, nếu các bạn biết ông, ông hoàn toàn là một người phê bình nghiêm khắc như Anh Baxter. Ông ấy hỏi, “Ai sắp chết? Các anh hay tôi?” Ông nói, “Hãy kéo màn lên và hát cho tôi một vài bài Thánh ca sống động mạnh mẽ.” Vậy là họ bắt đầu hát, “Dưới Chân Thập Tự.” Ông nói, “Luke ở đâu?” Đó là em trai ông cùng làm việc với nhau giống như con trai tôi và tôi. Luke đi vào.Ông ở trong phòng kế bên đang khóc. Ông nắm lấy tay của Paul; Ông nói, “Luke à, chúng ta đã đi với nhau những chặng đường dài, bạn ơi, nhưng hãy suy nghĩ về điều đó, trong 5 phút tới, tôi sẽ đứng trong sự Hiện diện của Đức Chúa Jêsus Christ, mặc áo công nghĩa của Ngài.”Đời sống của tất cả con người vĩ đại nhắc nhở chúng ta,

Chúng ta có thể làm cho đời sống mình siêu phàm,

Với những phần để lại đằng sau chúng ta

Những dấu chân trên cát của thời gian;...

E-27 Điều mà hết thảy anh em phải làm là tin. Và Paul Rader đã viết bài hát này ở Fort Wayne mới đây. Có anh em nào đã ở trên Buổi nhóm Fort Wayne khi tôi ở đó không? Tôi đang ngồi trong phòng đọc sách của anh em ấy ở đó, nơi mà Rediger -- Ông Rediger, anh hùng đức tin dũng cảm cách đây nhiều năm khi tôi còn nhỏ xíu. Con gái ông ở trong viện tâm thần 2 năm, hoàn toàn bị tâm thần. Họ đem cô ấy đến trong nhà kho của tôi ở dưới đó phía sau Nhà thờ, ngồi ở trong đó, kéo tóc xõa xuống và nói, “Một đồng kên và đồng xu, một đồng kên và một đồng xu...” giống như thế. Chị cô bé đã chết trong tình trạng như vậy.

Khi tôi nghe con gái của Rediger đang nằm trong nhà kho để than của tôi phía sau đó, tôi đi về và có bà Rediger, người đàn bà đáng yêu, đang ngồi đó, nói, “Này, con ơi, đừng làm thế.”

Tôi đi vào cửa. Tôi để ý một khải tượng hiện ra phía trước. Tôi có thể nghĩ về người cha già của cô ấy đã chết trong sự khó khăn. Và tà linh đã bắt cô gái. Chúa đưa ra lời quở trách, “Hãy ra khỏi cô gái.”

Cô ấy ngước lên nói, “Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu?” Cô ấy đã kết hôn và có con cái lúc này. Từ chính giờ đó, Đức Chúa Trời đã chữa lành cô. Đó là bà B. E. Rediger, chủ nhân Nhà thờ Đền Tạm Phúc Âm Căn Cứ Wayne (Fort Wayne Gospel Tabernacle). Nhiều anh em biết điều đó. Hãy viết và hỏi bà ấy... Đó là gì? Nhìn và sống. Ân điển của Đấng Christ.E-28 Anh em đã có hết thảy những người ở đó chứ, Paul? ... [Băng trống. - Bt] ... Hãy kỉnh kiền giờ này. Bây giờ tôi muốn anh em làm điều này cho tôi. Bao nhiêu anh chị em đã ở trong Buổi nhóm đó trước đây, xin giơ tay lên... [Băng trống - Bt]

Những việc Chúa Jêsus sẽ làm, khi Ngài còn ở trên đất, Ngài Phán, “Không phải Ta làm các công việc, chính Cha Ta ở trong Ta Ngài làm các công việc.” Đúng thế không? Và rồi trong Giăng 19 hay Giăng 5. Khi Ngài đi ngang qua ao Bê-tết-đa, có đám đông, đui, mù, bại liệt ở đó. Đúng thế không, thưa quí tín hữu? Và Ngài đã không hề chữa lành một người nào trong họ, tuy nhiên đầy tình yêu thương và cảm thông. Đi tới chỗ một người đang nằm trên cáng, và chữa lành người ấy. Người Do-thái đã chất vấn Ngài. Hãy nghe Chúa Jêsus Phán lúc ấy: Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi 5:19, Lời Kinh thánh, “
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương