Vieâm hoïng bong boùng nöÔÙC (Pharyngite bulleuse)tải về 17.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích17.33 Kb.
Baøi 17:

VIEÂM HOÏNG BONG BOÙNG NÖÔÙC

(Pharyngite bulleuse)
Coùù moät soá beänh ngoaøi da chuùng ta caàn noùi ñeán trong muïc naøy vì chuùng coù beänh tích bong boùng nöôùc ôû nieâm maïc roõ reät ôû hoïng vaø mieäng. Ñoù laø nhöõng beänh: pemphigut thoâng thöôøng, beänh Ñurinh - Broâøc (Duhring-Brocp), beänh Loctat Giacoâp (Lortat-Jacob) vaø ban ñoû ña daïng. Nhöõng bong boùng nöôùc naøy coù theå xuaát hieän tröôùc nhöõng beänh tích ngoaøi da hoaëc laøm lu môø nhöõng beänh tích naøy khieán vieäc chaån ñoaùn gaëp khoù khaên.

Caùc beänh treân haàu nhö khaùc nhau veà moïi maët: nguyeân nhaân, tieán trieån, tieân löôïng... chæ tröø moät ñieåm chung, ñoù laø beänh tích ôû nieâm maïc: bong boùng nöôùc.

Bong boùng nöôùc trong hoïng hay trong mieäng, hình thaønh raát nhanh trong vaøi ngaøy do söï taäp hôïp caùc muïn nöôùc nhoû laïi hoaëc do söï phaùt trieån môû roäng cuûa moät muïn nöôùc lôùn.

Ñöôøng kính cuûa moãi bong boùng coù theå töø 1 - 5cm. Trong bong boùng coù nöôùc maøu vaøng nhaït hoaëc maøu ñen. Duøng que boâng aán nheï thì bong boùng loõm xuoáng vaø khoâng ñau.

Bong boùng seõ vôõ ra vaø ñeå laïi moät veát loeùt noâng, bôø roõ reät, hình troøn hoaëc ña voøng, nieâm maïc meàm maïi khoâng bò thaâm nhieãm.

Vò trí cuûa beänh tích khoâng nhaát ñònh, khi thì ôû thaønh sau hoïng, khi thì ôû caùc truï, ít khi ôû amydan.

Tröôùc nhöõng beänh tích keå treân chuùng ta phaûi chaån ñoaùn phaân loaïi, vôùi boûng mieäng do nöôùc soâi hay do chaát aên moøn (causlique) baèng caùch hoûi tieàn söû beänh.

Khi bieát chaéc ñoù laø vieâm hoïng bong boùng nöôùc chuùng ta phaûi hoäi chaån vôùi khoa da lieãu ñeå tìm ra baûn chaát cuûa beänh.Chaån ñoaùn nguyeân nhaân: Khi chaån ñoaùn nguyeân nhaân caùc loaïi bong boùng nöôùc ôû hoïng chuùng ta döïa vaøo tuoåi taùc, vaøo hình daùng vaø vò trí cuûa beänh tích, vaøo taùc haïi ñeán toaøn thaân, vaøo dieãn bieán vaø vaøo chaån ñoaùn teá baøo hay sinh thieát.

1. Pemphigut maïn tính thoâng thöôøng (peùmphigus chronique vulgaire).

Pemphigus Vulgaris

Ñaây laø moät beänh hieám thaáy nhöng laø beänh naëng. Tuoåi cuûa beänh nhaân thöôøng ngoaøi naêm möôi. Beänh tích ôû nieâm maïc xuaát hieän tröôùc beänh tích ngoaøi da. Bong boùng hình thaønh moät caùch ñoät ngoät trong lôùp bieåu moâ. Beänh nhaân khoâng ñau, khoâng soát.

Bong boùng vôõ seõ ñeå laïi moät veát loeùt coù giaû maïc che phuû. Choã loeùt bò hoaïi thö vaø beänh nhaân nuoát ñau. Luùc naøy toaøn theå traïng suy suïp nhanh choùng: soát cao, roái loaïn tieâu hoùa, gaày suùt.

Khi xeùt nghieäm nöôùc dòch trong bong boùng hoaëc treân maët veát loeùt chuùng ta thaáy coù nhieàu teá baøo bieåu bì Manpighi rôøi raïc coù nghóa ñaây laø hieän töôïng tieâu gai (acantholyse).

Tieân töôïng cuûa pemphiguùt thoâng thöôøng raát xaáu. Khoaûng một năm beänh nhaân seõ cheát.

Caùc loaïi thuoác A.C.T.H, coctison, quinacrin chæ coù taùc duïng moät phaàn naøo chöù khoâng giaûi quyeát hoaøn toaøn beänh.2. Beänh Ñurinh – Broâc (Duhring - Brocq).

Beänh naøy khoâng nguy hieåm laéâm vaø thöôøng gaëp ôû nhöõng ngöôøi treû.

Beänh tích ôû hoïng xuaát hieän sau beänh tích ngoaøi da vaø ñöôïc baùo hieäu baèng ñau raùt hoïng. Toaøn theå traïng khoâng bò aûnh höôûng maáy.

Vò trí cuûa bong boùng laø ôû döôùi lôùp bieåu bì hoaëc bieåu moâ, khoâng coù hieän töôïng tieâu gai. Chaån ñoaùn teá baøo cho thaáy raèng bieåu bì bò bong töøng maûng nhöng caùc teá baøo manpighi vaãn dính vôùi nhau bôûi caùc gai, khoâng phaân taùn rôøi raïc töøng teá baøo moät.

Beänh bieán dieãn töøng ñôït, keá tuïc vaø thöa daàn. Sau cuøng seõ khoûi.

Tieân löôïng toát.

Ngöôøi ta cuõng duøng A.C T .H, coctison, quacrin, sunfapyridin ñeå ñieàu trò.

3. Beänh Loctat - Glacoâp (Dermatite bulleuse muco - syneùchiante et atrophiante de Lortat - Jacob).

Beänh baét ñaàu baèng bong boùng ôû hoïng vaø mieäng. Bong boùng vôõ ñi vaø ñeå laïi veát loeùt noâng. Nhöõng veát loeùt naøy bieán thaønh seïo dính hoaëc daây chaèng ôû maøn haàu, ôû thaønh sau hoïng, ôû thanh thieät.

Ôû maét chuùng ta cuõng thaáy nhöõng beänh tích töông töï: mi maét dính vaøo nhaõn caàu vaø coù theå laøm cho muø maét.

Moät soá taùc giaû cho raèng beänh naøy laø moät theå laâm saøng cuûa beänh Ñurinh - Broâc.4. Beänh ban ñoû ña daïng boùng nước hay hydroa.

(Dermatologia.net)

Moät theå ñaëc bieät cuûa ban ñoû ña daïng: theå mieäng hoïng, trong ñoù beänh tích nieâm maïc bieåu loä noåi baät coøn beänh tích ôû ngoaøi da thì raát sô saøi.

Beänh gaây ra nhöõng veát loeùt noâng nhöng raát roäng ôû moâi, ôû löôõi, ôû nieâm maïc maù.

Chuùng ta thaáy beänh naøy xuaát hieän trong hai tröôøng hôïp :

- Beänh xaûy ra töøng dòch nhoû vaø bieán dieãn nhö nhieãm truøng nheï khoâng coù taêng teá baøo öa axit trong maùu.- Beänh xuaát hieän nhö moät phaûn öùng trong khi ñieàu trò baèng vaêcxin, sunfamit, ioát... Ñaây laø hieän töôïng khoâng chòu thuoác. Chuùng ta khoâng thaáy coù trieäu chöùng vieâm nhieãm nhöng trong maùu coù taêng teá baøo öa axit.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương