Vegetable market research in viet namtải về 0.56 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6


REPORT ON
VEGETABLE MARKET RESEARCH IN VIET NAM
Under the project: Strengthening Vietnamese SPS Capacities for Trade - Improving safety and quality of fresh vegetables through the value chain approach
Implementing agency: Fruit and Vegetable Research Institute

Hanoi, July 2010

ACKNOWLEDGEMENTS
The market research team of the Fruit and Vegetable Research Institute would like to express the sincere thanks to all the involved organizations for their kind assistance in our market research mission in the framework of the project; “Strengthening Vietnamese SPS Capacities for Trade - Improving safety and quality of fresh vegetables through the value chain approach

First of all, many thanks are sent to General Statistics Office, Customs Office, Departments of Agriculture and Rural Development and Departments of Industry and Trade in Hanoi, HCm City, Son La, Hung Yen and Lam Dong.

Our sincere thanks should be also sent to supermarkets, export companies, vegetable shops, canteens, Thu Duc wholesale market for agricultural products and collectors in Hanoi, HCM City, Son La, Hung Yen and Lam Dong.

We also would like to thank Dr. Dennis Bittisnich, Dr. Utunen, Heini, Dr. Pilla from FAO for their helpful comments and advices for the research proposal and questionnaires.Finally, we would like to send our special thanks to Dr. Trinh Khac Quang – Director General, Mr. Nguyen Dinh Hung and all scientists of the Fruit and Vegetable Research Institute for their facilitation, comments for accomplishment of this research.
Hanoi, July 2010

Market Research team

Table of contents

Page

Acknowledgements

2

Table of contents

3

Abbreviation

5

Part 1

6

1.1 Background

6

1.2 Objectives

6

1.2.1 General objective

6

1.2.2 Specific objectives

6

1.3 Activities

6

1.4 Methodology

7

1.4.14.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu Data collection investigation

7

1.4.2 Selection of survey areas

8

1.4.3 Methods of analysis

8

Part 2. Research results

9

2.1 General situation of vegetable production

9

2.1.1 Vegetable production in the world

9

2.1.2 Situation of vegetable production in Vietnam

9

2.2 Situation of production and supply of vegetables in some provinces

11

2.2.1. Hung Yen

11

2.2.2 Son La

13

2.2.3 Lam Dong

14

2.3 Opportunities / advantages and challenges / difficulties in vegetable production

15

2.3.1 Opportunities / advantages

15

2.3.2 Challenges / difficulties

15

2.4 Control of quality, food hygiene and safety for vegetables in Vietnam

16

2.4.1 Các chính sách về VSATTP2.4.1 Policies of food hygiene and safety

16

2.4.2 Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với rau cung cấp cho thị trường2.4.2. Requirements of food hygiene and safety for vegetables provided to markets

17

2.5 2.5 Đặc điểm thị trường rau ở Việt NamCharacteristics of vegetable markets in Vietnam

18

2.5.1 Domestic market

18

2.5.2 Vegetable export markets of Vietnam

29

2.6 Requirements for market linkage with potential customers

31

2.6..1 Regulations and policies

31

2.6..2 Vegetable production

32

2.6.3 Market

32

Part 3. Conclusions and Recommendations

34

3.1 Conclusions

34

3.2 Recommendations

34

Reference

36

Appendix

37
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương