Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 16.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích16.43 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1345/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 261/TTr-BCA-X11 ngày 02 tháng 8 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1364/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Bộ Công an;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1345 /QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

Tập thể.

1. Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng PC46, Công an thành phố Hà Nội;

2. Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm về kinh tế, tài chính, Phòng PC46, Công an thành phố Hà Nội;

Cá nhân.

1. Thượng tá Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng PC46, Công an thành phố Hà Nội;

2. Trung tá Uông Viết Thành, Đội phó Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng PC46, Công an thành phố Hà Nội;

3. Thượng uý Võ Xuân Tấn, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

4. Đại úy Tô Anh Dũng, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.________________________Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương