Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 22.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích22.03 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1334 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 1296/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1219/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 20 cá nhân thuộc tỉnh Tây Ninh (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Tây Ninh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1334 /QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

  1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

  2. Phòng Tài vụ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

  3. Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh;

  4. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh;

  5. Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

  1. Ông Phạm Văn Tân, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tây Ninh;

  2. Ông Phạm Công Vũ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh;

  3. Bà Trần Kim Thanh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh;

  4. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

  5. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh;

  6. Ông Lê Thành Công, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh;

  7. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;

  8. Ông Ngụy Văn Soái, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh;

  9. Ông Nguyễn Mạnh Dần, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh;

  10. Bà Đặng Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh;

  11. Ông Lê Văn Dũng, Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh;
  1. Ông Bùi Thanh Tuấn, Chuyên viên Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh;

  2. Ông Lê Văn Đông, Trưởng phòng Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh;

  3. Ông Nguyễn Văn Thảo, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh;

  4. Bà Trần Thị Kim Dung, Nhân viên Kế toán Phòng Tài vụ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh;

  5. Ông Trương Tùng Ninh, Nhân viên lái xe Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh;

  6. Ông Chu Văn Tập, Phó Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh;

  7. Ông Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Gò Dầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh;

  8. Ông Lại Đình Đồn, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Dương Minh Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh;

  9. Ông Nguyễn Thanh Tấn, Nhân viên Kỹ thuật Phòng Quản lý nước và Công trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi tỉnh Tây Ninh,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương