Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 12.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích12.78 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1332 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 5389/TTr-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1314/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Bộ Công Thương;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (09b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332 /QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________  1. Ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Bộ Công Thương;

  2. Ông Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương;

  3. Ông Phan Thế Hào, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh,

  4. Ông Nguyễn Hữu Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da Giầy, Bộ Công Thương./.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương