Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 28.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích28.75 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1314 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Tờ trình số 959/TLĐ ngày 16 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1325/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 47 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Tổng Liên đoàn Lao động VN;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314 /QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

 1. Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định;

 2. Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận;

 3. Ban Chính sách - Kinh tế xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

 4. Công đoàn Y tế Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

 5. Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

 6. Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;

 7. Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

 8. Ban Tuyên giáo, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

  1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Thi đua, khen thưởng, Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

  2. Ông Nguyễn Văn Toán, Trưởng ban Ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình;

  3. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

  4. Ông Bùi Quang Hồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ;

  5. Ông Phạm Văn Khoát, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá;

  6. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Trưởng ban Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang;

  7. Ông Nguyễn Thanh Mịch, Trưởng ban Ban Tuyên giáo-Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị;

  8. Ông Lê Hồng Quân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam;

  9. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

  10. Bà Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam;

  11. Ông Nguyễn Văn Luận, Chánh Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

  12. Ông Nguyễn Minh Đáng, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

  13. Ông Đỗ Xuân Học, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

  14. Bà Đào Thị Minh Hiển, Trưởng ban Ban Tổ chức, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam;

  15. Ông Vũ Quang Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn;

  16. Bà Nguyễn Thị Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng;

  17. Ông Lê Văn My, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Chính sách - Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long;

  18. Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Kinh tế Chính sách - Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long;

  19. Ông Lê Thành Phước, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang;

  20. Ông Vũ Giang Hậu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc;

  21. Ông Trần Văn Tý, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc;

  22. Ông Trần Văn Cương, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương;

  23. Ông Phạm Quang Thịnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

  24. Ông Nguyễn Văn Hào, Trưởng ban Ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

  25. Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Trưởng ban Ban Tài chính, Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

  26. Bà Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng ban Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau;

  27. Ông Trương Công Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng;

  28. Bà Lê Thanh Tiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang;

  29. Ông Quách Mạnh Hồng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai;

  30. Ông Trần Tấn Công, Trưởng ban Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng;

  31. Bà Phạm Thị Toản, Trưởng ban Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam;

2

  1. Ông Nguyễn Văn Dõng, Trưởng ban Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam;

  2. Ông Nguyễn Bá Hanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

  3. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định;

  4. Ông Phùng Bá Thanh, Trưởng ban Ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;

  5. Ông Vũ Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;

  6. Ông Vi Văn Viết, Trưởng ban Ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;

  7. Ông Trần Minh Hiền, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh;

  8. Bà Dương Ngọc Lành, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau;

  9. Ông Phan Việt Khái, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ - Du lịch, Công đoàn tỉnh Cà Mau;

  10. Bà Trần Thị Xiểng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh;

  11. Ông Huỳnh Văn Sáng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

  12. Ông Nguyễn Đình Khánh, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương;

  13. Ông Nguyễn Văn Biên, Chánh Văn phòng Công đoàn Đường sắt Việt Nam;

  14. Ông Phạm Xuân Chiều, Trưởng ban Ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn Đường sắt Việt Nam;

  15. Ông Huỳnh Thanh Hải, Trưởng Chi nhánh CEP Biên Hòa Đông, Quỹ Trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (CEP Thành phố);

  16. Ông Vũ Trường Sinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương