Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ



tải về 14.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích14.98 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Số : 1359/QĐ - TTg




___________________________________________









Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011




QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 3186/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1392/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác đại biểu nhân dân và tham gia hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa VII nhiệm kỳ từ năm 2004 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- UBND TP Hồ Chí Minh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b).




KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1359 /QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________
1. Ông Thái Tuấn Chí, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa VII;

2. Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa VII.

Đã có thành tích trong công tác đại biểu nhân dân và tham gia hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa VII nhiệm kỳ từ năm 2004 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

________________________








Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương