Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủtải về 21.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích21.32 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1352/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 223/TTr-BCA-X11 ngày 05 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1341/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Bộ Công an;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1352 /QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

Tập thể.


 1. Văn phòng Công an tỉnh Bình Định;

 2. Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

 3. Đội Chính trị - Hậu cần, Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

 4. Đồn Công an Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

 5. Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

 6. Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

 7. Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định;

 8. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Thuận;

 9. Đội Tham mưu - Tổng hợp - Chuyên đề, Văn Phòng Công an tỉnh Ninh Thuận;

 10. Đội Viễn Thông - Tin học, Văn phòng Công an tỉnh Ninh Thuận;

 11. Phòng Công tác Chính trị và công tác quần chúng, Công an tỉnh Ninh Thuận;

 12. Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận;

 13. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Đà Nẵng;

 14. Trại Tạm Giam thuộc Công an thành phố Đà Nẵng;

 15. Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng;

Đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân.

 1. Trung tá Võ Văn Nguyện, Đội trưởng Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

 2. Thiếu tá Trần Ngọc Thiên, Cán bộ Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

 3. Đại uý Trần Minh Tiên, Đội phó Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 4. Thiếu tá Vũ Thị Liễu, Đội trưởng Phòng PC81B, Công an tỉnh Ninh Thuận;

 5. Đại tá Bùi Văn Lại, Trưởng Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

 6. Thiếu tá Đinh Thị Bình, Đội phó Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

 7. Đại úy Phan Thanh Tùng, Đội phó Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

 8. Đại úy Siu Wít, Đội phó Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

 9. Đại uý Nguyễn Quang Thông, Tiểu đoàn phó Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng;

 10. Đại uý Trần Văn Quang, Đội phó Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

________________________

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương