Về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bảntải về 12.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.51 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số : 475/2005/QĐ-CTUB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 5 tháng 12 năm2005QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản

năm 2006 - Nguồn vốn Ngân sách nhà nướcUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số 1194/2004/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006;

- Căn cứ Thông tư số 96/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

- Căn cứ Thông tư số 100/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2006;

- Căn cứ Quyết định số 1177/2005/QĐ-BKH ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2006;

- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 258/TTr-KHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2005.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 - Nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức vốn là 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tạm giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 tại Điều 1 Quyết định này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo đúng Pháp luật hiện hành..
Điều 3: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH

Đã ký: Phùng Quốc HiểnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương