Về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến quản lý; thu hồi tổng thể đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tạitải về 18.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.45 Kb.
#22333

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
_____________________________________________

Số: 503/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 02 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến quản lý;

thu hồi tổng thể đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tại

xã Phước Tiến, huyện Bác Ái để xây dựng công trình tràn xả lũ

thuộc Tiểu dự án hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Trà Co

_______________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình hồ chứa nước Trà Co, huyện Bác Ái, thuộc Tiểu Dự án hồ chứa nước Trà Co - Dự án hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận;

Xét hồ sơ xin giao đất của Ban quản lý dự án Ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 143/TTr-STNMT ngày 31/01/2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

1. Thu hồi 343m2 đất bằng chưa sử dụng do Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến quản lý giao cho Ban quản lý dự án Ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Ninh Thuận để xây dựng công trình tràn xã lũ thuộc Tiểu dự án hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Trà Co.

2. Thu hồi tổng thể 1.874m2 (một nghìn tám trăm bảy mươi bốn mét vuông) đất tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái gồm 1.434m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác, 440m2 đất trồng cây ăn quả lâu năm do 05 hộ gia đình sử dụng, giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình tràn lũ thuộc Tiểu dự án hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Trà Co.

(Có Bản đồ trích đo khu đất tỷ lệ 1/1.000 và danh sách chủ sử dụng có đất bị thu hồi do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh xác lập).


Điều 2.

1. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Ban quản lý dự án Ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến tổ chức cắm mốc, bàn giao đất tại thực địa.

2. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái có trách nhiệm:

- Tiếp nhận phần đất được giao tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này;

- Quyết định thu hồi đất chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai;

- Thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) đối với người có đất bị thu hồi để xem xét bồi thường và chỉnh lý biến động theo quy định;

- Lập phương án bồi thường chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Sau khi hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh , Sở Tài nguyên và Môi trường để bàn giao đất cho Ban quản lý dự án Ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh đưa đất vào sử dụng.

3. Ban quản lý dự án Ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm:

- Tiếp nhận đất được giao tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái trong việc lập phương án bồi thường chi tiết; thực hiện bồi thường cho người có đất bị thu hồi;

- Xây dựng công trình đúng hồ sơ đất được giao và dự án được duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn Ban quản lý dự án Ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Ninh Thuận thực hiện đúng nội dung Quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến, Trưởng Ban quản lý dự án Ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Ninh Thuận, thủ trưởng cơ quan có chức năng liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCHĐỗ Hữu Nghị


Каталог: cbaont.nsf -> ba0715da1891c78a4725734c00167f10
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-ubnd ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Căn cứ Nghị định số 10/cp ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Về việc ban hành Chế độ nhuận bút tác giả, tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình Phát thanh và Truyền hình
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2848/TTr-sxd ngày 05 tháng 12 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại công văn số 1933/stp-kstthc ngày 02 tháng 12 năm 2014
ba0715da1891c78a4725734c00167f10 -> Về việc Quy định đánh giá, xếp loại hằng năm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

tải về 18.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương