Về việc thành lập Hội Luật gia thị xã Lai Châu chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh lai châUtải về 10.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.33 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

straight connector 3

Số: 484/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2


Lai Châu, ngày 09 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội Luật gia thị xã Lai Châu

straight connector 1


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Thực hiện Thông báo số: 427-TB/TU ngày 28/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội Luật gia thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu.

Hội Luật gia thị xã Lai Châu có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.

Hội Luật gia thị xã Lai Châu là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong huyện. Hội chịu sự lãnh đạo của Cấp ủy cùng cấp và chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND thị xã Lai Châu.

Trụ sở của Hội đặt tại Phòng Tư pháp thị xã Lai Châu.Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia thị xã Lai Châu thực hiện theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Điều lệ Hội Luật gia thị xã Lai Châu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Lai Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng ban Vận động thành lập Hội Luật gia thị xã Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Khắc Chử

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương