Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốctải về 13.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13.16 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1304 /QĐ - TTg
___________________________________________


Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 55/TTr-TANDTC ngày 29 tháng 3 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1142/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 05 cá nhân thuộc Toà án nhân dân tối cao (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- TANDTC;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU

CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC

(Kèm theo Quyết định số 1304 /QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

__________

1. Ông Nguyễn Trí Tuệ, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

2. Ông Trần Công Quyền, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam;

3. Ông Nguyễn Văn Quận, Chánh án Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng;

4. Ông Bùi Huy Hiệp, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Bà Đinh Thị Đào, Phó Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tối cao,

Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.__________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương