Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốctải về 16.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích16.96 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1450 /QĐ - TTg
___________________________________________


Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 10/TTr-VKSTC-VP ngày 10 tháng 5 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1302/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 14 cá nhân thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hà (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU

CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC

(Kèm theo Quyết định số 1450 /QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

__________


1. ¤ng Ng« Xu©n Th¾ng, Vô tr­ëng Vô KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

2. ¤ng NguyÔn Minh §øc, ViÖn tr­ëng ViÖn Khoa häc KiÓm s¸t, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

3. ¤ng NguyÔn C«ng §øc, Phã Ch¸nh v¨n phßng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

4. Bµ Vâ ThÞ Kim Hång, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

5. ¤ng NguyÔn Hoµng C«ng, Phã viÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

6. ¤ng Bµn Cao Sinh, Phã viÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Lai Ch©u, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

7. ¤ng Hoµng Su B×nh, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh S¬n La, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

8. ¤ng NguyÔn V¨n Ho¹t, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c Ninh, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

9. ¤ng §oµn Minh H­¬ng, Phã viÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Phó Thä, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

10. ¤ng NguyÔn Ngäc TuyÕn, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ Nam, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

11. ¤ng NguyÔn V¨n Kh¸ng, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

12. ¤ng Lª Thµnh L­îng, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh VÜnh Long, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

13. ¤ng NguyÔn V¨n Phông, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n HuyÖn LÊp Vß, ViÖn Kiªm s¸t nh©n d©n tØnh §ång Th¸p, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.

14. ¤ng §Æng Thµnh Khoa, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Sãc Tr¨ng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao.


Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

__________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương