Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 27.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích27.24 Kb.
#14469
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2039 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500

Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 20/3/2015 của UBND huyện Hòa Vang đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 230/TTr-SXD ngày 27 tháng 3 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang; kèm theo bản vẽ Tổng mặt bằng do Viện Quy hoạch xây dựng lập với nội dung chính như sau:

I. Vị trí và quy mô quy hoạch:

1. Vị trí: Thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

2. Quy mô và ranh giới quy hoạch:

Diện tích nghiên cứu quy hoạch: 955 m2. Ranh giới được xác định bởi các điểm R1, R2,…, R8 và được giới hạn bởi:

- Phía Bắc giáp : Trường Lâm Quang Thự hiện trạng;

- Phía Nam giáp : Đường bê tông hiện trạng;

- Phía Đông giáp : Đường quốc lộ 14Bcũ;

- Phía Tây giáp : Khu dân cư hiện trạng.II. Nội dung hoạch:

1. Nội dung quy hoạch:

Quy hoạch mở rộng trường Tiểu học Lâm Quang Thự về phía Nam để bố trí thêm khối phòng học và khối phụ trợ.2. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất

Stt

Thành phần sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỉ lệ (%)

1

Đất công trình

325

34.03
Khối phòng học

255

26,70

Khối phụ trợ

70

7,33

2

Cảnh quan cây xanh

171

17,91

3

Sân nền

459

48,06

Tổng cộng

955

100,00

Điều 2.

- UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định; đồng thời phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng cắm mốc ranh giới theo Tổng mặt bằng được duyệt. Lưu ý: Sau khi các hộ dân nhận đất tái định cư cụ thể mới tiến hành giải tỏa, mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự.

- Giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức việc bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày và công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng được duyệt hướng dẫn các thủ tục về đất đai tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Chủ tịch UBND xã Hòa Phong; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH


- Như điều 4;

- CT và các PCT; - Lưu VT, P.QLĐTh.
Huỳnh Đức ThơКаталог: images -> danang -> file -> chuyende
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

tải về 27.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương