Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam Campuchia (số 69) tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lưtải về 15.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.23 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2108/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 11 tháng 10 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia (số 69) tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư;

Hạng mục: Phần nền hạ, cống thoát nước, mặt đường bê tông nhựa và bó vỉaỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1133 /BCTĐ-SKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2007 kèm theo Tờ trình số 80/TTr-BCĐ ngày 28/9/2007 của Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia (số 69) tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; Hạng mục: Phần nền hạ, cống thoát nước, mặt đường bê tông nhựa và bó vỉa với nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đấu thầu:

1.1. Tên gói thầu: Xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia (số 69) tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; Hạng mục: Phần nền hạ, cống thoát nước, mặt đường bê tông nhựa và bó vỉa.

1.2. Giá gói thầu: 4.755.058.153 đồng(Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, không trăm năm mươi tám ngàn,
một trăm năm mươi ba đồng)

1.3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương.

1.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

1.5. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

1.6. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo bán hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện thông báo mời thầu 3 kỳ liên tục trên một tờ báo phát hành hằng ngày trên toàn quốc và trên Báo hoặc Truyền hình tỉnh Bình Phước.

- Bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày thứ 11 so với thông báo mời thầu số đầu tiên (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

- Đóng thầu: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày thứ 16 kể từ ngày bán hồ sơ mời thầu (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

- Mở thầu: Ngay khi đóng thầu.

1.7. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.8. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày khởi công (kể cả thứ bảy, chủ nhật, trừ ngày lễ).

2. Hồ sơ mời thầu:Hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần Sài Việt lập (Có Hồ sơ mời thầu kèm theo).

Điều 2. Sau khi Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương