Về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình du lịch Về cội nguồn năm 2007. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh yên báItải về 36.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích36.07 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Sè: 726/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYªn B¸i, ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí

Chương trình du lịch Về cội nguồn năm 2007.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007;

Xét đề nghị của liên ngành Thương mại Du lịch - Tài chính tại tờ trình số 196 /TTr-TM-TC ngày 23 tháng 3 năm 2007 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình Du lịch về cội nguồn năm 2007 tại tờ trình số 196 /TTr-TM-TC ngày 23 tháng 3 năm 2007 của liên ngành Thương mại Du lịch và Tài chính.

( Có phụ lục chi tiết kèm theo )

Điều 2. Căn cứ vào mức kinh phí phân bổ được phê duyệt tại điều 1 Sở Tài chính làm thủ tục cấp phát kinh phí cho đơn vị thực hiện.

Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thực hiện có hiệu quả, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng các nội dung và thanh, quyết toán theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Giám đốc Kho bạc nhà nước và các đơn vị được thụ hưởng trong quá trình tổ chức thực hiện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3 QĐ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT,TC,TM.
Nguyễn Văn NgọcCHI TIẾT KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH


DU LỊCH VỀ CỘI NGUỒN NĂM 2007.

( Kèm theo Quyết định số: 726/QĐ-UBND ngày 21/5/2007

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

Đơn vị tính: đồng.

STT


Nội dung kinh phí

Kế hoạch phân bổ kinh phí

I

NGUỒN KINH PHÍ- Kinh phí năm 2006 chuyển sang

236.000.000
- Kinh phí được giao năm 2007

500.000.000
+ Tổng số

450.000.000
+ 10% tiết kiệm

50.000.000
Tổng kinh phí phân bổ và được sử dụng năm 2007

686.000.000

II

PHÂN BỔ KINH PHÍ
1

Lễ hội đền Đồng Cuông

64.000.000
- Sở Thương mại -Du lịch

15.000.000
- UBND huyện Văn Yên

49.000.000

2

Tham dự Hội chợ Lào Cai hưởng ứng "Chương trình Du lịch về cội nguồn 2007"

25.800.000
- Sở Thương mại -Du lịch

15.200.000
- Sở Văn hoá Thông tin

10.600.000

3

Chương trình du lịch khám phá Thác Bà.

120.000.000

4

Đào tạo bồi dưỡng nhân lực.

50.000.000

5

Quảng bá, tuyên truyền cho các chương trình du lịch (Báo đài, biển quảng cáo, ấn phẩm,...)

126.200.000

6

Tuần văn hoá du lịch Mường Lò.

100.000.000

7

Công tác chuẩn bị cho "Chương trình du lịch về cội nguồn 2008".

150.000.000

8

Dự phòng

50.000.000
Tổng cộng

686.000.000

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương