Về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh trợ cước, trợ giátải về 9.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.51 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1594 /QĐ-UBND
Đồng Xoài, ngày 20 tháng 9 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh trợ cước, trợ giá

năm 2006 tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 và Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/11/2002 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 về phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc;

Căn cứ Thông Tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 của Liên Bộ : Bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và miền núi (nay là Ủy Ban Dân tộc), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/1998/NĐ-CP và Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/11/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 154/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của tỉnh Bình Phước về việc phân bổ Kế hoạch trợ giá, trợ cước năm 2006 tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 48/TT-BDT ngày 08/9/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh trợ giá, trợ cước năm 2006 tỉnh Bình Phước như sau :

(Có bảng chi tiết kèm theo)Điều 2. Ban Dân tộc chủ trì phối hợp các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị cung ứng ngành hàng triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch điều chỉnh nêu trên.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở, Ngành : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương