Về việc phê duyệt danh mục khoản vay oda thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế đối với 06 Dự án thuộc Hiệp định vay vốn giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/kfw thủ TƯỚng chính phủtải về 13.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.97 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 490/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục khoản vay ODA thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế đối với 06 Dự án thuộc Hiệp định vay vốn giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KFW
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1373/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khoản vốn vay ODA cho 06 Dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW để thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế, cụ thể như sau:

1. Dự án hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Vốn vay ODA là 544.566 Euro và phần thuế là 58.831 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 47 tháng.

2. Dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: Vốn vay ODA là 209.881 Euro và phần thuế là 22.674 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 24 tháng.

3. Dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị: Vốn vay ODA là 473.730 Euro và phần thuế là 51.178 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 42 tháng.

4. Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng: Vốn vay ODA là 304.371 Euro và phần thuế là 32.881 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 30 tháng.

5. Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình: Vốn vay ODA là 388.728 Euro và phần thuế là 41.995 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 36 tháng.

6. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 1): Vốn vay ODA là 275.391 Euro và phần thuế là 29.751 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 28 tháng.

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% khoản vay ODA cho từng dự án. Phần thuế chi trả bằng vốn đối ứng của dự án do các địa phương tự thu xếp.Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Na Uy về quyết định phê duyệt trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan làm rõ lý do và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc triển khai các dịch vụ tư vấn giám sát đối với 06 Dự án nêu trên khi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân tích làm rõ lý do chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc phân bổ vốn trên (mất hơn 02 năm sau khi Hiệp định vay vốn giai đoạn 2 đã được ký); trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA nước ngoài, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Điện Biên, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình và Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- UBND các tỉnh: Đồng Tháp, Điện Biên, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình và Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, HC, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).PH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

 
: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương