Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cưtải về 20.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.43 Kb.
#21877

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 490/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình đường Trung tâm km5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình,

tỉnh Yên Bái (Địa phận thành phố Yên Bái - Đợt 47)CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 580/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố, giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 236/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 446/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình đường Trung tâm km5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình tỉnh Yên Bái; Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/8/2005, Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 30/11/2005, Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 30/11/2006, Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 24/01/2007, Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 04/4/2007, Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng tại phường Đồng Tâm, phường Yên Thịnh, xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái và tổ 10, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình và tạo quỹ đất hai bên đường theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 270/TTr–STC ngày 07 tháng 4 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Địa phận thành phố Yên Bái - Đợt 47) với những nội dung sau:

1. Dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 39 hộ dân thuộc phường Đồng Tâm, phường Yên Thịnh và xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái; Kinh phí tổ chức thực hiện của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 467.526.800 đồng.

(Bốn trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn, tám trăm đồng chẵn)

Trong đó gồm:

- Bồi thư­ờng, hỗ trợ cho 39 hộ gia đình: 459.926.800 đồng.

- Kinh phí tổ chức thực hiện của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 7.600.000 đồng.(Có chi tiết kèm theo)

3. Như vậy dự toán phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đường Trung tâm km5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình, thuộc địa phận thành phố Yên Bái đã phê duyệt đến nay 46 đợt (Không có đợt 18) là: 76.326.473.500 đồng.Điều 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích từ vốn đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm km5 - Trung tâm thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Yên Bái có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Yên Bái và các hộ gia đình có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình


tải về 20.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương