Về việc phê duyệt dự toán báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh năm 2009tải về 8.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.85 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 672 /QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 19 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt dự toán báo cáo đầu tư:

Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh năm 2009CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh năm 2009;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định dự toán số 128/SXD-KT.KT ngày 09/3/2009, theo Tờ trình số 43/TTr-SKHCN ngày 16/02/2009 của Sở Khoa học và Công nghệ,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh năm 2009, cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa điểm đầu tư: Tại 20 xã thuộc 4 huyện trên địa bàn tỉnh.

- Nhà thầu lập dự toán: Công ty cổ phần Sài Việt.

- Dự toán : 1.324.795.952 đồng

(Một tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi lăm ngàn, chín trăm năm mươi hai đồng)

Trong đó:

+ Chi phí thiết bị sau thuế : 687.740.000 đồng;

+ Chi phí khác : 13.870.430 đồng;

+ Chi phí đào tạo : 560.100.000 đồng;

+ Chi phí dự phòng : 63.085.522 đồng.

(có Bảng tổng hợp kinh phí kèm theo)Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương