Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường thcs tân Tiến huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước thuộc Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở ii” vốn vay adbtải về 18.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích18.37 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1918/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 12 tháng 9 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Trường THCS Tân Tiến - huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

thuộc Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở II” - vốn vay ADB
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Phát triển giáo dục trung học cơ sở II”;

Căn cứ Quyết định số 4898/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách 247 trường THCS của 28 tỉnh khó khăn; Quyết định số 6983/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách 65 trường điểm cấp tỉnh, 08 trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện thuộc dự án;

Xét đề nghị của chủ đầu tư và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 990/BC-SKHĐT ngày 10/9/2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường THCS Tân Tiến - huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Trường THCS Tân Tiến - huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Châu Thanh - TP. Hồ Chí Minh.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng bổ sung thêm phòng học, hình thành các phòng bộ môn, thư viện và phòng thí nghiệm để nâng cao năng lực thực hành của học sinh theo chương trình đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng mới công trình hai tầng, diện tích sàn xây dựng 884,72 m2, bao gồm: 06 phòng học, 01 phòng thư viện, 01 phòng học tin học và 01 phòng thí nghiệm chung.

- Mua sắm đủ thiết bị đồ gỗ cho các phòng.

6. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên đất hiện hữu của Trường THCS Tân Tiến - huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

7. Phương án xây dựng: Phần xây dựng thực hiện qua đấu thầu trong nước để lựa chọn nhà thầu xây dựng. Phần thiết bị do Ban Điều hành dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn nhà thầu cung cấp và chuyển thiết bị về cho công trình.

8. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp IV.

9. Tổng vốn đầu tư : 2.560.378.831 đồng.

(Hai tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, ba trăm bảy mươi tám ngàn,

tám trăm ba mươi mốt đồng)

(có Bảng tổng hợp chi phí đầu tư chi tiết kèm theo)

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ADB: 89% chi phí xây dựng và 100% chi phí thiết bị.

- Vốn ngân sách Trung ương (Bộ GD & ĐT): 11% chi phí xây dựng.

- Vốn đối ứng của ngân sách tỉnh: 100% các khoản mục chi phí còn lại.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2007 - 2008.

13. Giải quyết các tồn tại:

a) Đối với các công việc đã thực hiện đến trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, khảo sát thiết kế, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán), chủ đầu tư được áp dụng định mức chi phí tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 và Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để thanh toán hợp đồng và quyết toán chi phí.b) Đối với các chi phí thuộc chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chưa thực hiện, chủ đầu tư xem xét quyết định áp dụng các định mức chi phí do Bộ Xây dựng công bố cho phù hợp. Trong trường hợp cần điều chỉnh dự toán các chi phí này, chủ đầu tư quyết định điều chỉnh dự toán chi phí nhưng đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của công trình.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với trình tự quản lý đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước, hướng dẫn của Ban Điều hành dự án Trung ương và quy định của ADB; tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư; UBND huyện Bù Đốp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương