Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí tập huấn, thông tin tuyên truyền thuộc chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-ttg ngày 24/8/2006tải về 12.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.53 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 849/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 22 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí tập huấn, thông tin

tuyên truyền thuộc chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư

theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 17/3/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 66/TTr-SNN ngày 16/5/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí tập huấn, thông tin tuyên thuộc chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính như sau:

1. Công tác tập huấn:

a) Tham dự tập huấn, hội nghị ở Trung ương và tổ chức tập huấn về chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ chương trình bố trí dân cư các cấp ở các huyện, thị xã.

b) Tổ chức tham quan học tập mô hình.

c) Hợp đồng với các huyện, thị xã và tổ chức kiểm tra khảo sát tình hình dân di cư tự do ở các xã.

d) Sơ, tổng kết công tác tập huấn.

đ) Hậu cần phục vụ công tác tập huấn.

2. Công tác tuyên truyền:

a) Thông tin tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình và tổ chức tuyên truyền ở các ở các xã.

b) In ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến và hậu cần phục vụ công tác tuyên truyền ở các xã.

3. Dự toán chi phí: Tổng chi phí 200.000.000 đồng, trong đó:

- Chi phí công tác tập huấn: 120.000.000 đồng.

- Chi phí công tác tuyên truyền: 80.000.000 đồng.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp được bố trí sắp xếp lại dân cư theo Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

Đơn vị thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn.Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cụ Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh


: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương