Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụngtải về 26.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích26.95 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 956/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 30 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng

đất kỳ cuối (2006-2010) huyện Lộc NinhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BTNMT ngày 4/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đai phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Binh Phước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 108/TTr-STNMT ngày 02/5/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006-2010) huyện Lộc Ninh, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006-2010)huyện Lộc Ninh”

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lộc Ninh.

3. Hình thức đầu tư: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Tổng dự toán: 487.618.416 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm mười tám ngàn, bốn trăm mười sáu đồng) gồm các hạng mục như sau:

(có Đề cương - Dự toán kinh phí kèm theo)1. Chi phí trong đơn giá (B)

381.812.457 đ

Hạng mục 2:

Điều tra thu thập thông tin và đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, KT - XH

53.453.744đ

Hạng mục 3:

Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, KHSDĐ kỳ trước

45.817.495đ

Hạng mục 4:

Xây dựng lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

183.269.979đ

Hạng mục 5:

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

68.726.242đ

Hạng mục 6:

Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua xét duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối

30.544.997đ

2. Chi phí ngoài đơn giá (C)

82.586.034đ

a

Chí phí khảo sát lập, thẩm định, xét duyệt dự án (hạng mục 1)

17.868.823đ

b

Chi phí thẩm định, xét duyệ sản phẩm dự án

23.596.010đ

c

Chi phí công bố QH, kế hoạch sử sụng đất

19.777.885đ

d

Chi phí quản lý dự án đầu tư

21.343.316đ

3.Thuế VAT (5%(B+C))

23.219.925đ

Tổng dự toán bao gồm thuế VAT (1+2+3)

487.618.416đ

5. Sản phẩm giao nộp: Sản phẩm giao nộp phải đầy đủ theo quy định và hồ sơ phải đạt yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách huyện Lộc Ninh kế hoạch năm 20077. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV/2007

Điều 2. UBND huyện Lộc Ninh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương