Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụngtải về 27.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích27.09 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 957/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 30 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng

đất kỳ cuối (2006-2010) thị xã Đồng XoàiỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UB ngày 16/01/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thị xã Đồng Xoài;

Căn cứ Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 107/TTr-STNMT ngày 02/5/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006-2010) thị xã Đồng Xoài , với những nội dung sau:

1. Tên dự án: “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006-2010) thị xã Đồng Xoài”

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Đồng Xoài.

3. Hình thức đầu tư: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Tổng dự toán: 433.762.603đồng (Bốn trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi hai ngàn, sáu trăm lẻ ba đồng) gồm các hạng mục như sau:

(có Đề cương - Dự toán kinh phí kèm theo)1. Chi phí trong đơn giá (B)

335.123.908 đ

Hạng mục 2:

Điều tra thu thập thông tin và đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, KT - XH

48.257.843đ

Hạng mục 3:

Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, KHSDĐ kỳ trước

40.214.869đ

Hạng mục 4:

Xây dựng lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

159.518.980đ

Hạng mục 5:

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

58.646.684đ

Hạng mục 6:

Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua xét duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối

28.485.532đ

2. Chi phí ngoài đơn giá (C)

77.983.333đ

a

Chí phí khảo sát lập, thẩm định, xét duyệt dự án (hạng mục 1)

17.258.881đ

b

Chi phí thẩm định, xét duyệ sản phẩm dự án

22.285.740đ

c

Chi phí công bố QH, kế hoạch sử sụng đất


18.934.501đ

d

Chi phí quản lý dự án đầu tư

19.504.211đ

3. Thuế VAT (5%(B+C))

20.655.362đ

Tổng dự toán bao gồm thuế VAT (1+2+3)

433.762.603đ

5. Sản phẩm giao nộp: Sản phẩm giao nộp phải đầy đủ theo quy định và hồ sơ phải đạt yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách thị xã Đồng Xoài kế hoạch năm 20077. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý III/2007

Điều 2. UBND thị xã Đồng Xoài có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương