Về việc phê duyệt đề cương Khảo sát, lập báo cáo kt-kttải về 11.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.37 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1565 /QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Xoài, ngày 11 tháng 9 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương Khảo sát, lập báo cáo KT-KT

Và chỉ định thầu tư vấn Công Trình Xây dựng

cầu Suối Đam tại Km1 + 380 trên ĐT 757 tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2005/NĐ-CP ngày 16/2/2005 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Giao thông -Vận tải về việc đề nghị phê duyệt Đề cương Khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thật và chỉ định thầu Tư vấn công trình trên tại Tờ trình số 51/SGTVT – TT ngày 08/9/2006,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương Khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình : Xây dựng cầu Suối Đam tại Km1 + 308 trên ĐT 757 - tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng – Giao thông Đại Hùng lập tháng 3 năm 2006 với chi phí Khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình ( tạm tính ) : 174.926.000 đồng .

Bằng chữ : Một trăm bảy mươi bốn triệu , chín trăn hai mươi sáu ngàn đồng chẵn

Gồm :

- Chi phí khảo sát sau thuế : 66.548.000 đồng- Chi phí lập báo cáo KTKT sau thuế : 108.378.000 đồng .

Điều 2. Chỉ định Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng – Giao thông Đại Hùng thực hiện công tác Khảo sát,lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình :

-Kinh phí thực hiện được tính theo giá trị thanh quyết toán thực tế được duyệt.- Thời gian thực hiện công tác sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình là 45 ngày ( kể từ ngày ký hợp đồng ).

Điều 3 . Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông - Vận tải, Kế hoạch - Đầu tư, xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ngành Giao thông - Vận tải, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng – Giao thông Đại Hùng và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương