Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 2015tải về 13.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích13.17 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1363/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 07 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH


Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia

về dinh dưỡng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 62/STY-NVY ngày 22/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Quách Ái Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban;

4. Ông Trương Văn Phẩm - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

5. Ông Phan Văn Quý - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

6. Ông Trần Hữu Quyền - Phó Giám đốc Sở LĐTB và XH - Ủy viên;

7. Ông Huỳnh Công Khanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và ĐT - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở TT và TT - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thành Long - PGĐ Đài Phát thanh và TH - Ủy viên;

10. Ông Tô Đức Sinh - Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh - Ủy viên TT;

11. Bà Lê Thị Phượng Mai - Phó Giám đốc Trung tâm CSSKSS - Ủy viên;

12. Ông Vũ Thanh Tam - Phó Giám đốc Trung tâm TTGDSK - Ủy viên;

13. Ông Lê Minh Lý - PCCT Chi cục Thú y, Sở NN và PTNT - Ủy viên;

14. Mời bà Lương Thị Diệu - PCT TT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Ủy viên;

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức họp định kỳ, đột xuất để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng.- Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng tại địa phương. Thường xuyên liên hệ với Ban chỉ đạo quốc gia để phối hợp triển khai kịp thời các hoạt động.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương