Về việc điều chỉnh Quy định tạm thu, nộp thuế gtgt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nướctải về 13.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.03 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1695/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 18 tháng 8 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quy định tạm thu, nộp thuế GTGT trong lĩnh vực

xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và vận tải;

heo đề nghị của liên ngành, Cục thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước Bình Phước tại Tờ trình số 994/LN-CT-KBNN ngày 07/8/2008,


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Điều chỉnh mục 1, đối tượng thực hiện của Quy định việc tạm thu, nộp thuế GTGT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh;

Các nội dung khác của Quy định việc tạm thu, nộp thuế GTGT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh vẫn có hiệu lực thi hành.Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Việc tạm thu, nộp thuế GTGT trong lĩnh vực

xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh


1. Đối tượng thực hiện:Đối tượng thực hiện việc tạm nộp thuế giá trị gia tăng theo Quy định này là các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng ngoài tỉnh (vãng lai) thực hiện xây dựng các công trình được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và các Qũy tài chính khác của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước, không phân biệt nguồn vốn Trung ương hay địa phương được thanh toán qua Kho bạc Nhà nước./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương