Về việc giải thể Ban Chỉ đạo phát triển cây cao su tỉnh Sơn La chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh sơn latải về 11.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.07 Kb.
#21243

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 451/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 02 năm 2016QUYẾT ĐỊNH


Về việc giải thể Ban Chỉ đạo phát triển cây cao su tỉnh Sơn LaCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 190/TTr-SNV ngày 29 tháng 02 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo phát triển cây cao su tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý các vấn đề về công tác cán bộ, tài chính, thu hồi con dấu và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Ban Chỉ đạo phát triển cây cao su tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật; Giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định điều động viên chức của Ban Chỉ đạo phát triển cây cao su theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.
Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo;- Lưu: VT, NC.CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Cầm Ngọc Minh

Каталог: congbao.nsf
congbao.nsf -> TỈnh sơn la số: 1739/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Số: 1188/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la số: 1013/QĐ-ubnd
congbao.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congbao.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN

tải về 11.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương